Hopp til innhald

JOR503 Grunnleggende jordmorfag ved føde- og barselavdelingen

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet består av kliniske studier, og bygger videre på emnet JOR502. Studentene gjennomfører kliniske studier på ulike fødenivå ved føde- og barselavdelinger, eventuelt i svangerskapsomsorgen innenfor kommunehelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten eller privat jordmortjeneste. Kliniske ferdigheter med fokus på de normale prosesser vektlegges, selv om organiseringen i fødselsomsorgen gjør at mange av studentene presenteres for og deltar under både normale og kompliserte forhold. I dette emnet skal studentene videreutvikle refleksjoner omkring teori og kliniske vurderinger for å ivareta omsorgen for kvinnen/familien og barnet gjennom fødselsforløpet og i barseltiden.

Emnet er første del av kliniske studier ved master i jordmorfag og finner sted 8 uker i 1.semester. Innholdet vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid og vil således tilby studentene varierte arenaer for kliniske studier når det gjelder kompleksitet.

Innholdet i studiene vil variere med praksisstedets virksomhet til enhver tid, og vil således tilby varierte arenaer for kliniske studier når det gjelder kompleksitet.

- Akademisk skriving

- Klinikkundervisning

- Loggføring av læresituasjoner

- Selvstudium

- Ferdighetstrening

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har grunnleggende praktiske kunnskaper om fenomenet fødsel sett fra ulike perspektiver for å fremme og ivareta et normalt fødselsforløp
 • har grunnleggende praktisk kunnskap i svangerskapet, under fødselen, i barseltiden og i forhold til det ufødte/nyfødte barnet
 • har grunnleggende kunnskaper om ulike metoder for fosterovervåkning og for å iverksette tiltak innenfor jordmors kompetanseområde

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan arbeide under veiledning med å utføre faglig, praktisk og teoretisk jordmorvirksomhet i samsvar med etiske retningslinjer for jordmødre
 • kan analysere fødselsforløpet, legger til rette for og fremmer normalt fødselsforløp og har kompetanse til å reagere i situasjoner som avviker fra det normale
 • kan under veiledning overvåker, vurderer og iverksetter tiltak samt kan dokumentere fødselsforløp for mor og barn
 • har grunnleggende handlingsberedskap i forhold til de retningslinjer som organiserer og regulerer jordmors arbeid i svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorgen ved ulike fødenivå
 • har grunnleggende handlingskompetanse i henhold til de lover, regler, forskrifter og retningslinjer som regulerer jordmors arbeidsområde og dokumentasjonsplikt
 • kan vise grunnleggende jordmorfaglig beredskap til å vurdere, ta ansvar og iverksette relevante tiltak, overfor kvinnen og det ufødte/nyfødte barnet ved ukompliserte situasjoner
 • kan forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvender disse i utvikling av faglige resonnementer

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan analysere og forholder seg kritisk til egen jordmorfaglige kompetanse og kompetanseutvikling
 • kan anvende tilegnet kunnskap og ferdigheter innen føde- og barselomsorg og gjennomføre arbeidsoppgaver som tilkjennegir respekt og forståelse for det kulturelle mangfold kvinnene representerer
 • kan arbeide tverrprofesjonelt ved å samarbeide med andre faggrupper samt deltar i tverrprofesjonelle prosjekter i første- og andrelinjetjenesten

Krav til forkunnskaper

Studierett på master i jordmorfag ved HVL, studiested Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Individuelle, skriftlige logger med beskrivelse av læringsprogresjon, og fokusområde for videre læring. Studenten vil bli veiledet av ansatte ved praksisplassene og fra høgskolen. Studenten har rett på fortløpende veiledning i praksisperioden. Det stilles krav til aktivt samarbeid, analyse og problemløsning fra studentenes side.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan få praksisperioden vurdert til bestått:

 • Skriftlig arbeidsoppgave i form av fagnotat på inntil 3000 ord, der formålet er at studenten formulerer et faglig spørsmål som er sentralt i emnet. Studenten utfordres til refleksjoner omkring temaet og oppøver ferdigheter i kunnskapsbasert praksis med særlig vekt på å formulere presise problemstillinger knyttet til situasjoner fra praksis. Studentene skal bruke kunnskaper fra JOR502 og, gjennom en akademisk tekst, demonstrere hvordan formulere en presis problemstilling, gjennomføre et litteratursøk og kritisk vurdere en artikkel. Studenten vil bli gitt tre veiledninger per fagnotat. Dersom fagnotatet vurderes til ikke bestått, må studenten omarbeide fagnotatet og levere dette på nytt.
 • Test i anatomi og fysiolog, gjennomføres på Canvas. Testen skal gjennomføres i løpet av emnets to første uker, og studenten har tre forsøk på å gjennomføre testen.
 • Dokumentasjon av gjennomførte læresituasjoner.
 • Deltakelse på klinikkundervisning.

Vurderingsform

De kliniske studiene vurderes til bestått/ikke bestått.

Studentene har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene.

Vurdering av egen læringsprogresjon i praksis, skjema leveres praksislærer/kontaktlærer senest dagen før vurdering.

Gjennomføring av ny praksisperiode
Vurderes praksis til ikke bestått må ny praksisperiode gjennomføres i sin helhet ved neste ordinære praksisperiode

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler