Hopp til innhald

KJE150 Bacheloroppgave - Kjemi

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Bacheloroppgaven er det avsluttende emnet i bachelorutdanningen og gjennomføres i siste studieår.

Studentene skal gjennomføre en selvstendig metode- og problemorientert oppgave med utgangspunkt i et realistisk ingeniørproblem der det kreves kunnskaper og ferdigheter fra sentrale områder i studiet. Arbeidet utføres normalt i grupper og kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Studentene får tildelt en faglig veileder og utdanningen bidrar til at faglige og metodiske elementer blir ivaretatt på en forsvarlig måte. Studentene formidler jevnlig arbeidets fremdrift til høgskolens veileder og til oppdragsgivers kontaktperson gjennom muntlige og skriftlige statusrapporter. Ved avslutning av prosjektet skal hver enkelt student redegjøre for egen faglig og personlig utvikling i et refleksjonsnotat og prosjektet skal presenteres av gruppen.

Bacheloroppgaven skal gjennomføres i tråd med retningslinjer for bacheloroppgaver og en veiledningsavtale skal underskrives.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha et totalt læringsutbytte der studenten skal kunne:

 • kjenne til relevante metoder og arbeidsmåter vedrørende forsknings- og utviklingsarbeid innenfor eget ingeniørfagfelt
 • oppdatere sine kunnskaper gjennom kontakt med relevante fagmiljøer og praksisfelt

 • innhente, analysere og referere informasjon på en kritisk og reflektert måte
 • dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid på en systematisk og vitenskapelig måte

 • arbeide både selvstendig og i team med planlegging og gjennomføring av et ingeniørfaglig prosjekt
 • omsette sine kunnskaper og ferdigheter i praktiske løsninger
 • vise en reflektert, etisk og miljømessige innsikt i sitt arbeid i tråd med relevante nasjonale retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Ved tildeling av prosjektoppgave etter 4. semester skal 90 studiepoeng, inkludert alle emner som inngår i første studieår, være bestått. Dispensasjon fra denne regelen kan vurderes etter søknad til studiekoordinator og gjennomført utdanningssamtale.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og prosjektarbeid med veiledning, der 2-3 studenter arbeider sammen i en prosjektgruppe. Grupper med én deltaker eller fire deltakere kan unntaksvis tillates.

20 timer med veiledning er obligatorisk for gruppen/studenten.

Prosjektgruppen utarbeider en forprosjektrapport i samarbeid med veileder og eventuell oppdragsgiver. Forprosjektrapporten inneholder problemformulering, gjennomførbarhetsanalyse (metodevalg og ressursbehov), prosjektorganisering med prosjektplan (framdriftsplan) og eventuelt kostnadsoverslag. Prosjektarbeidet videre skjer gjennom innhenting av informasjon/spesifikasjon/konstruksjon/beregning/programmering osv. med basis i fagfeltet.

Gruppens medlemmer fører jevnlig en prosjektdagbok som dokumenterer aktivitetene i prosjektet. Prosjektdagboken legges frem for veileder, som gir studentene tilbakemelding om faglig innhold og nivå.

Obligatorisk læringsaktivitet

En læringsmappe som består av:

1. Individuelt krav:

 • deltagelse på veiledningstimer
 • skriftlig prosjektdagbok med et refleksjonsnotat (selvrefleksjon over egen utvikling)

2. Krav til gruppen:

 • tre Innleveringer relatert til forelesningene i vitenskapelige teorier og metoder
 • forprosjektrapport med prosjektplan
 • midtveis statusmøte med veiledere
 • bacheloroppgave, i henhold til mal på instituttet
 • sluttpresentasjon
 • deltagelse på EXPO med plakatforedrag og eventuelt produkt

Alt skal ferdigstilles til gitte frister. De obligatoriske arbeidskravene er kun gyldige i det semesteret mappen gjennomføres.

Læringsmappen dokumenterer læringsprosessen i arbeidet med bacheloroppgaven og bidrar til økt refleksjon underveis. Kun to av mappeelementene vil bli brukt til mappevurderingen. I tillegg til mappevurderingen vil det bli gjennomført en muntlig eksamen (se punktet Vurdering).

Vurderingsform

Deleksamen som består av to deler: vurderingsmappe og muntlig eksamen.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene må emnet i sin helhet gjennomføres på nytt neste studieår, fortrinnsvis i vårsemesteret. Det gis ikke anledning til å levere en forbedret versjon av bacheloroppgaven.

Vurderingen baserer seg på to deler fra læringsmappen:

 • bacheloroppgaven og eventuelt produkt
 • plakatpresentasjonen

Omfanget av bacheloroppgaven fastsettes i samråd med veileder og er normalt 20-50 sider. Innleveringsfrist blir oppgitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskalaen er bestått / ikke bestått. Karakteren for mappevurderingen settes felles for gruppen.

Muntlig eksamen med sluttpresentasjon av prosjektet avholdes etter at bacheloroppgaven er levert. Muntlig eksamen skal ha fokus på gruppen og den enkelte students metodeforståelse, og metodevalg i arbeidsprosessen, så vel som det endelig resultatet i form av bacheloroppgaven og et eventuelt produkt.

Karakterskalaen er bestått / ikke bestått. Karakteren for den muntlige eksamenen settes individuelt.