Kjemiingeniør

Bachelor

Er du opptatt av miljøutfordringane vi står overfor og likar realfag og teknologiske fag? Då kan kjemiingeniørutdanninga vere noko for deg!

Kvifor studere kjemiingeniør?

Som kjemiingeniør jobbar du med korleis vi kan utnytte naturressursane våre utan å skade naturen, og er med på å finne gode løysingar for ei berekraftig utvikling.

Du kan studere kjemiingeniør på heiltid ved campus Bergen. 

Kjemi er læra om stoff, korleis dei kan framstillast, kva eigenskapar dei har og korleis dei reagerer med kvarandre. 

Gjennom studiet i kjemiingeniør lærer du

  • om grøn kjemi og korleis kjemi bidreg til å løyse utfordringar både i kvardagen, i industrisamanheng og i eit miljøperspektiv
  • bruk og handtering av kjemikaliar
  • bruksområda og funksjonane til moderne laboratorieinstrumentering
  • å utføre kjemiske analysar, inkludert miljø- og legemiddelanalysar
  • om oppbygging, funksjon og drift av industrielle prosess- og produksjonsanlegg 
  • utrekningar i samband med termodynamikk, strøymingslære, separasjon og reinseteknologi, samt varmetransport og varmeoverføring
  • å bruke ulike dataverktøy

Kjemiingeniørutdanninga er yrkesretta med eit fokus mot miljø- og prosessteknologi. 

Det er ikkje krav om Kjemi 1 og Kjemi 2 ved opptak.

Innhald i studiet

Du får kontakt med industri- og næringsverksemd gjennom prosjektarbeid, ekskursjonar og gjesteforelesingar. Undervisninga er praktisk retta, med øvingar i moderne laboratorium.

Arbeid i laboratorium blir utført både i studentgrupper og individuelt, og du får tett oppfølging.

Du kan velje blant fleire spennande valfag, og du kan også ha praksis i ei bedrift.

I siste studieår skal du gjennomføre ei bacheloroppgåve (prosjektoppgåve) i samarbeid med medstudentar. Bacheloroppgåva kan utførast internt ved Høgskulen på Vestlandet eller eksternt i ei bedrift. Du kan også ta bacheloroppgåva i utlandet.

Avhengig av val av bacheloroppgåve og valfrie emne kan du fordjupe deg innan vatnreinseteknologi, batteriteknologi, biogassproduksjon, grøne kjemiske syntesar, prosesskjemi og datasimulering, samt akvakultur. 

 

Har du fagskuleutdanning?

Har du tatt 2-årig fagskule og ønsker å gå vidare med ei ingeniørutdanning?

Du kan få fritak for inntil 60 studiepoeng dersom du har fagskuleutdanning i prosess. Då tek du  utdanninga over 2 år. 

Vil du bli ingeniør, men dekker ikkje krava?

Ikkje noko problem! Ved HVL kan du ta ulike kurs som gjer deg kvalifisert til å starte på ein ingeniørutdanning.

Les meir om forkurs, realfagskurs, y-vegen og tresemesterordning.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Utdanninga legg til rette for at du kan ta eit semester ved ein utdanningsinstitusjon i utlandet i siste studieår. Sjå kor du kan reise i lista under. 

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter ein fullført bachelor i kjemiingeniør er du kvalifisert til å søke på fleire mastergradsstudium ved HVL:

Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

Andre utdanningar du kanskje vil like