Havteknologi | bachelor

Bachelor

Med ei utdanning i havteknologi får du jobbe med framtidas viktigaste ressurs - havrommet.

Ved HVL kan utdanne deg som ingeniør i havteknologi med fordjupning i havbruksteknologi eller petroleumsretta undervassteknologi.

I havbruksteknologi lærer du å forstå samspelet mellom organisme, miljø og teknologi i oppdrettsindustrien. I undervassteknologi lærer du om teknologi for utvinning og behandling av olje og gass, boring og klargjering, i tillegg til drift og vedlikehald av produksjonseiningar.

Begge utdanningsretningane har fokus på overvaking av miljøet, for all utvikling i havet må utførast på ein berekraftig og god måte.

Under utdanninga har vi nært samarbeid med næringa, og det er moglegheit for utplassering i praksis, ekskursjonar og oppgåveskriving i ein verdsleiande industri. 

Korleis er undervisninga?

Du får tradisjonell klasseundervisning og praksis, gruppeoppgåver, laboratorieoppgåver og innleveringsoppgåver. Mange av faga har prøvar undervegs, i staden for tradisjonell eksamen, og det er derfor større krav til jamleg fysisk oppmøte enn ved mange andre studium.

Fleire av faga har engelske lærebøker, og nokre av faga kan bli underviste på engelsk.

Vil du studere meir?

Etter fullført bachelor kan du søke opptak til relevante masterstudium ved HVL, UiB eller NTNU. Du kan óg gå vidare på ein master ved ulike universitet i utlandet.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald mot slutten av studietida.

Kor kan du reise?