Illustrasjon av undervannsteknologi.

Havteknologi | Ingeniør

Bachelor

Med ei utdanning i havteknologi får du jobbe med framtidas viktigaste ressurs, nemleg havet! Som havteknolog kan du jobbe på mange felt i havrommet, i energisektoren eller i havbruksindustrien.  

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Opptakskrav og søknad

  Søknadskode i Samordna opptak

  203096

  Opptakskrav

  Generell studiekompetanse. I tillegg må du ha matematikk R1+R2 og fysikk 1.

  Bestått forkurs oppfyller kvalifikasjonskrava. Bestått teknisk fagskole frå tidlegare strukturar oppfyller kvalifikasjonskrava. Søkarar med bestått teknisk fagskule etter lov om fagskular av 2003 må ta matematikk R1+R2 og fysikk 1 i tillegg.

  Les meir om våre forkurs her.

  Poenggrense ved forrige opptak

  Om å søke opptak til HVL

  Kvifor studere havteknologi?

  Ved HVL kan utdanne deg som ingeniør i havteknologi med fordjupning i havbruksteknologi eller petroleumsretta undervassteknologi.

  I havbruksteknologi lærer du å forstå samspelet mellom organisme, miljø og teknologi i oppdrettsindustrien. I undervassteknologi lærer du om teknologi for utvinning og behandling av olje og gass, boring og klargjering, i tillegg til drift og vedlikehald av produksjonseiningar.

  Begge utdanningsretningane har fokus på overvaking av miljøet, for all utvikling i havet må utførast på ein berekraftig og god måte.

  Du kan studere havteknologi på heiltid ved campus Bergen.

  Korleis er undervisninga?

  Undervisninga varierer mellom klasseundervisning, praksis, gruppeoppgåver, laboratorieoppgåver og innleveringsoppgåver. Mange av faga har prøvar undervegs, i staden for tradisjonell eksamen, og det er derfor større krav til jamleg fysisk oppmøte enn ved mange andre studium.

  Fleire av faga har engelske lærebøker, og nokre av faga kan bli underviste på engelsk.

  Under utdanninga har vi nært samarbeid med næringa, og det er moglegheit for utplassering i praksis, ekskursjonar og oppgåveskriving i ein verdsleiande industri. 

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Vil du bli ingeniør, men dekker ikkje krava?

  Ikkje noko problem! Ved HVL kan du ta ulike kurs som gjer deg kvalifisert til å starte på ein ingeniørutdanning.

  Les meir om forkurs, realfagskurs, y-vegen og tresemesterordning.

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! Det er lagt til rette for utvekslingsopphald mot slutten av studietida.

  Kor kan du reise?

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i havteknologi kan du søke deg inn på følgande masterutdanningar på HVL:

  Du kan også studere vidare på ulike mastergradsstudium nasjonalt eller internasjonalt.

  Andre utdanningar du kanskje vil like