Bærekraftig energiteknologi

Master

Med en sivilingeniørutdanning i bærekraftig energiteknologi kan du møte fremtidens behov. 

Hvorfor studere bærekraftig energiteknologi?

En grunnleggende omstilling fra fossile til fornybare energikilder er en av de store utfordringene for verdenssamfunnet. Behovet for å utvikle fornybar og bærekraftig energiteknologi er stort, og energisektoren trenger kompetanse for å skape nye løsninger.  

Mange av fremtidens jobber vil derfor være innen ingeniørfag, koplet til for eksempel utvikling av grønn skipsfart, havvind, eller solenergi.  En sivilingeniørutdanning i bærekraftig energiteknologi vil gi deg mange karrieremuligheter der du kan bidra til det grønne skiftet.

Kunnskap om bærekraft og samspill mellom teknologi, samfunn, klima og miljø står sentralt i dette studiet. Du får forståelse for og evne til å vurdere valg av ulike energikilder, teknologier, materialer og konverteringsprosesser, og hvilke konsekvenser valgene medfører.

Bærekraft går som en rød tråd gjennom alle emner fra dag én til studiet avsluttes med masteroppgaven. Den kan du enten skrive for en bedrift, eller du kan bidra til energirelatert forskning ved HVL.

Innholdet i studiet

Undervisningsformene varierer mellom forelesninger, øvinger i beregning på lab eller med programvare, veiledning, gruppearbeid og prosjektoppgaver, i tillegg til selvstudium.

Det er lagt stor vekt på læringsformer som stimulerer studentaktiv læring og engasjement på et høyt pedagogisk nivå, for eksempel gjennom problembasert læring. Gruppearbeid i flere av emnene bidrar dessuten til det sosiale miljøet blant studentene.

Studenter på maskin- og marinfag kan benytte seg av et bredt spekter av fasiliteter: 

  • Hydrodynamikklab
  • Solarlab
  • MarinLab
  • Kjemi- og materiallab
  • Termiske maskinene og datalaboratorier med simulasjonsverktøy (bl.a. Ansys Fluent, Aspen HYSYS, og DNV Sesam).
  • Tilgang til 3D-scanner og 3D-printer for konstruksjon og bygging av modeller
  • Maskinverksted til materialtesting og behandling