Brannsikkerhet | heltid

Master

Vil du være med å bidra til et mer brannsikkert samfunn? Høgskulen på Vestlandet er en av bare åtte utdanningsinstitusjoner i verden som tilbyr mastergradsstudium innen brannsikkerhet.

Brannsikkerhet blir stadig viktigere, og behovet for kunnskap og kompetanse innen dette feltet er sterkt økende. Studiet har som mål å tilføre næringsliv og samfunn gode kandidater som gjennom sin dybdekunnskap på fagfeltet, kan bidra til et mer brannsikkert samfunn. Et av de viktigste aspektene i denne sammenhengen er tiltak for å redusere sannsynligheten for store ulykker. Utdanningen har tett kontakt med industripartnere om interessante branntekniske problemstillinger.

Master i Brannsikkerhet

Hvordan er undervisningen?

Masterstudiet er et krevende høyere grads studium som går over to år og bygger på treårig branningeniørutdanning. Det er mulig å gjennomføre studiet på deltid. Mer om deltidsstudiet.

Første studieår i fulltidsstudiet, består av fordypning i teoretiske tema i form av seks ulike emner på 10 studiepoeng hver, med ca seks intensive undervisingsuker i semesteret. Det primære undervisningsspråket er engelsk. Arbeidet er organisert gjennom forelesinger, seminar, gruppearbeid, prosjektarbeid og presentasjoner.

Andre studieår består av selvstendig arbeid i form av en masteroppgave på 60 studiepoeng.

Masterstudiet dekker følgende hovedtema:

  • Tiltak (barrierer) for å unngå antenning og branntilløp
  • Forståelse av ulike scenario for brann- og røykutvikling
  • Beregning av brann- og røykutvikling og risiko for mennesker, materiell og miljø
  • Brannsikkert design
  • Brannteknisk risikovurdering
  • Mennesker sin adferd ved brann og evakuering
  • Beredskap
  • Brannvern i bedrifter og kommuner
  • Kommunikasjon og ulykkesgransking

Hvordan kvalifisere for opptak dersom du ikke har bachelor i brannsikkerhet

Alternativ 1: Enkeltemner i vårsemesteret

For søkere fra Norden, eller søkere med norsk personnummer.

Du må søke opptak på følgende emner gjennom HVL sitt enkeltemneopptak, med søknadsfrist 1. desember.

Enten, undervist på norsk på dagtid i Haugesund:

Eller, undervist på engelsk på nett:

Alternativ 2: Internasjonalt opptak til master i brannsikkerhet

For alle søkere fra EU/EØS utenfor Norden og internasjonale søkere utenfor EU/EØS.

Du må søke opptak til mastergraden med Bridging Course gjennom HVL sitt internasjonale opptak, med søknadsfrist 1. desember.

Bridging course blir undervist på engelsk på nett og må bestås for å få direkte opptak videre til mastergraden.

Utveksling

Hvis du ønsker det, kan du ta en del av utdanningen i utlandet, enten gjennom avtaler med institusjoner i utlandet, eller på eget initiativ til institusjoner vi ikke har avtale med.

HVL har inngått avtaler innen brannsikkerhet på masternivå med Universitetet i Maryland og Worcester Polytechnic Institute i USA og Universitetet i Magdeburg i Tyskland. 

Hvor kan du reise?