Bioingeniørstudiet ved HVL.

Bioingeniør

Bachelor

Bioingeniøren har ansvar for ein viktig del av pasientomsorga, ved å bidra til å stille riktige diagnosar og overvake ulike former for medisinsk behandling.

Ein bioingeniør handterer og analyserer biologisk materiale, som til dømes som blod eller vev. Resultata er avgjerande for korrekt diagnostisering, behandling og oppfølging av sjukdom.

Som bioingeniør får du ansvar for å utføre analysane og kvalitetssikre analyseresultata. Ein bachelor i bioingeniørfag gir deg det teorietiske og praktiske grunnlaget som er nødvendig for å kunne ta dette ansvaret.

Bioingeniørar har pasientkontakt ved blodprøvetaking, opplæring og rettleiing av ulike pasientgrupper. Du arbeider sjølvstendig, men samarbeider òg med andre bioingeniørar og anna helsepersonell.

Ved bioingeniørutdanninga får du utvikle medisinske, tekniske og metodiske kunnskapar og ferdigheiter. Du vil òg trene på viktige ferdigheiter som kommunikasjon, formidling og samarbeid.

Kvifor bli bioingeniør?

Praksis

I tillegg til den teoretiske undervisninga og laboratoriekursa, får du rettleia praksisstudiar ved ulike medisinske laboratorium i Helse Vest. Her får du høve til å bli betre kjend med dei ulike medisinske laboratoria si rolle i helsevesenet og med sjølve yrket. Praksis ved medisinske laboratorium er  ein del av utdanninga i alle tre studieåra.

Her finn du informasjon om praksis.

Vil du studere meir?

Ved HVL kan du ta vidareutdanninga medisinske laboratorieanalysar, som er på masternivå og kan integrerast i ulike masterstudium som master i ansvarleg innovasjon og berekraftig verdiskaping ved HVL. 

Utveksling

Som bioingeniørstudent ved HVL, kan du kan søke om å reise til ein av våre internasjonale samarbeidspartnarar for å utføre bacheloroppgåva i 6. semester. I nokre tilfelle kan du utvide utvekslingsopphaldet og i tillegg gjennomføre eksterne praksisstudium ved den samarbeidande utdanningsinstitusjonen.

Kor kan du reise?