Radiografistudenter ser på datamaskin på kontrollrom

Radiografi

Bachelor

Ein radiograf arbeider med bildeframstillingar av kroppen, for å kunne oppdage og behandle eller lindre sjukdom og lidingar. Bilda radiografen tar, skal gi legane ein god føresetnad for å stille korrekt diagnose og for å gi pasientane rett behandling.

Bergen

Hopp til

  Søk studieplass

  Kvifor studere radiografi? 

  Radiografen gjer ein viktig jobb for at vi skal kunne få god behandling, og for å forstå kva som skjer inni kroppen. I radiografi står mennesket i sentrum. Ein bruker høgteknologisk utstyr for å hjelpe personar til best mogleg helse.

  På radiografutdanninga lærer du korleis du skal utføre undersøking med røntgen, magnetisk resonans (MR), nukleærmedisin og ultralyd. Pasientbehandling og omsorg er også ein viktig del av studiet. Ein radiograf må kunne ta hand om pasientar i ulike situasjonar og fasar i livet.

  Radiografar arbeider sjølvstendig, og saman med legar og anna helsepersonell. Utdanninga passar godt for deg som likar å samarbeide med andre menneske.

  Ved HVL er det særleg fokus på medisinsk bildebehandling, kunstig intelligens og innovasjon innan radiografifaget. 

  Du kan studere radiografi ved campus Bergen.

  Praksis

  Det er praksis i alle tre studieåra. Desse er er sett saman av klinisk praksis ved somatisk avdeling (sengeavdeling) og klinisk praksis ved radiologiske- og stråleterapiavdelingar. Du kan bli tildelt praksisplass utanfor Bergen.

  Du må ha levert politiattest for å starte i praksisstudiar. Praksisfeltet eller Høgskulen på Vestlandet kan fremje krav om ny politiattest i løpet av utdanninga. Her kan du lese meir om politiattest. 

  Her finn du informasjon om praksis for radiografi

  Her kan du lese meir om innhenting og fordeling av praksisplassar

  Esmee Everdina Pieternella van Eck (19) frå Bremanger går første året på radiografi i Bergen. Ho anbefalar studiet til deg som er interessert i både menneske og teknologi.

  Innhald i studiet

  Studieløpet i bachelor i radiografi vekslar mellom teori og praksis. Du lærer gjennom forelesningar, gruppearbeid, ferdigheitstrening, problemløysing relatert til relevante situasjonar i praksisfeltet og sjølvstudium. Utdanninga har eit nytt og velutstyrt øvingslokale for bruk til ferdigheitstrening individuelt og i gruppe.

  Eksempel på teoretiske fag i studiet er

  • strålefysikk
  • strålebruk/strålevern
  • anatomi
  • fysiologi
  • patologi
  • pasientomsorg
  • apparaturlære
  • undersøkingsteknikkar og forskingsmetode

  Sidan strålefysikk og strålevern er ein sentral del av dei naturvitskaplege emna er det ein fordel å ha fordjuping i, eller interesse for, matematikk og fysikk.

  Formidling av kunnskap gjennom oppgåveskriving og munnlege framlegg er lagt vekt på, både gruppevis og individuelt. Studentane blir gitt undervisning i å søke den best tilgjengelege kunnskapen, og til å bruke denne i både teoretisk og praktisk arbeid.

  Bilete viser studentar oppstilt på rekke framfor inngangen til campus Stord

  Usikker på studievalet? Sjekk kva arrangement vi har for å hjelpe deg å velje utdanning.

  Les meir

  Kva kostar det å studere?

  Som student må du betale 850 kroner kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

  Utveksling

  Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! I siste semester av studiet er det lagt til rette for at du kan ta ein utvekslingsperiode på tre månadar ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det.

  Kor kan du reise?

  Vidare studium etter fullført utdanning

  Etter fullført bachelor i radiografi kan du søke deg inn på følgjande program på HVL:

  Utdanninga kvalifiserer også for masterutdanningar ved andre høgskular og universitet.

  Andre utdanningar du kanskje vil like