radiografistudentar ser på datamaskin i kontrollrom.

Radiografi

Bachelor

Radiografar arbeider med bildeframstillingar av kroppen, for å kunne oppdage og behandle eller lindre sjukdom og lidingar. Bilda radiografen tar, skal gi legane ein god føresetnad for å stille korrekt diagnose og for å gi pasientane rett behandling.

Kvifor studere radiografi? 

Radiografer gjer ein viktig jobb for at vi skal kunne få god behandling, og for å forstå hva som skjer inni kroppen. I radiografi står mennesket i sentrum. Du bruker høgteknologisk utstyr for å hjelpe menneske til best mogleg helse.

På radiografutdanninga lærer du korleis du skal utføre undersøking med røntgen, magnetisk resonans (MR), nukleærmedisin og ultralyd. Pasientbehandling og omsorg er også ein viktig del av studiet. Ein radiograf må kunne ta hand om pasientar i ulike situasjonar og fasar i livet.

Radiografar arbeider sjølvstendig, og saman med legar og anna helsepersonell. Utdanninga passar godt for deg som likar å samarbeide med andre menneske.

Ved HVL er det særlig fokus på medisinsk bildebehandling, kunstig intelligens og innovasjon innan radiografifaget. 

Du kan studere radiografi ved campus Bergen.

Praksis

Det er praksis i alle tre studieåra. og desse er er sett saman av klinisk praksis ved somatisk avdeling (sengeavdeling) og klinisk praksis ved radiologiske- og stråleterapiavdelingar.
Du kan bli tildelt praksisplass utanfor Bergen.

Her finn du informasjon om praksis.

Esmee Everdina Pieternella van Eck (19) frå Bremanger går første året på radiografi i Bergen. Ho anbefalar studiet til deg som er interessert i både menneske og teknologi.

Innhald i studiet

Studieløpet i bachelor i radiografi vekslar mellom teori og praksis. Du lærer gjennom forelesningar, gruppearbeid, ferdigheitstrening, problemløysing relatert til relevante situasjonar i praksisfeltet og sjølvstudium. Utdanninga har eit nytt og velutstyrt øvingslokale for bruk til ferdigheitstrening individuelt og i grupper.

Eksempel på teoretiske fag i studiet er

  • strålefysikk
  • strålebruk/strålevern
  • anatomi
  • fysiologi
  • patologi
  • pasientomsorg
  • apparaturlære
  • undersøkingsteknikkar og forskingsmetode

Sidan strålefysikk og strålevern er ein sentral del av dei naturvitskaplege emna er det ein fordel å ha fordjuping i, eller interesse for, matematikk og fysikk.

Formidling av kunnskap gjennom oppgåveskriving og munnlege framlegg er lagt vekt på, både gruppevis og individuelt. Studentane blir gitt undervising i å søke den best tilgjengelege kunnskapen, og til å bruke denne i både teoretisk og praktisk arbeid.

Kva kostar det å studere?

Som student må du betale ei semesteravgift på kr 750 kvart semester. Les meir på våre sider om semesterregistrering. Denne avgifta dekker ikkje kostnadar til for eksempel pensumbøker og anna utstyr du treng, så det vil komme i tillegg.

Utveksling

Grip sjansen til å oppleve verda medan du studerer! I siste semesteret av studiet er det lagt til rette for at du kan ta ein utvekslingsperiode på tre månadar ved eit universitet eller ein høgskule i utlandet, om du ønsker det.

Kor kan du reise?

Vidare studium etter fullført utdanning

Etter fullført bachelor i radiografi kan du søke deg inn på følgjande program på HVL:

Utdanninga kvalifiserer også for masterutdanningar ved andre høgskular og universitet.

Andre utdanningar du kanskje vil like