Praksis i bioingeniør

Her finn du informasjon om praksis til deg som er student ved bioingeniørutdanninga.

Korona og praksis (oppdatert 2. februar 2022)

 

Før praksis må du lese studieplan, emneplanen for ditt aktuelle praksisemne og følgje med på informasjon som blir gitt i Canvas. I tillegg er det viktig at du er kjent med felles informasjon om praksis.

Studieplan, emneplan og praksisperiodar for studieåret 2022/23

praksiperioder

Under finn du førebels planlagte tidspunkt for praksisperiodar i studieåret 2022/23, med atterhald om at det kan kome endringar. Du finn også lenke til studie- og emneplan for studieåret 2022/23.

Praksisperiodar og emneplan

Studieplan: kull 2022 | kull 2021 | kull 2020 

Første studieår:

Våren 2023 er det planlagt praksisperiode veke 10-11.

Andre studieår:

Våren 2023 er det planlagt praksisperiode veke 12-21.

Kvar student vil ha praksis i tre veker innafor den oppsette perioden. 

Tredje studieår:

Hausten 2022 er det planlagt praksisperiode i veke 42-47.

Kvar student vil ha praksis i tre veker innafor den oppsette perioden. 

Våren 2023 er det planlagt praksisperioden i veke 2-7 og veke 16-21. 

Kvar student har seks veker praksis på vårsemesteret. 

Tildeling av praksisplass

tildeling praksiplass.jpg

Vi innhentar praksisplassar for alle studentar. Du får beskjed i Studentweb eller Canvas om kvar du får praksisplass, seinast ein månad før du startar i praksis.  

Vurdering av praksis

vurdering av praksis 1.jpg

Du og praksisrettleiar må fylle ut skjema for midtvegs- og sluttvurdering av praksis. Du leverer inn skjema for praksisvurdering i det digitale verktøyet Wiseflow

Vurderingsskjema for bioingeniør

Du finn vurderingsskjema på ePraksis.no eller i Canvas for det aktuelle emnet. 

Arbeidstid, turnus og raude dagar 

arbeidstid og turnus.jpg

Som houvdregel skal du følge arbeidstiden til praksisrettleiaren din. Nokon studentar vil ha vaktar på dagtid, andre turnus, langvakter eller medleverturnus (heildøgnturnus). I nokre studiar kan nattevakter vera obligatorisk. Normalt avtaler du turnus ved praksisstart med praksisrettleiar og praksislærar. 

Meir om arbeidstid, turnus og raude dagar

Ei praksisveke reknast til 40 arbeidstimar:

  • 30 timar er knytt til praksis
  • 10 timer er knyttet til sjølvstudium

Avsatt tid til sjølvstudium skal tilpasses arbeidsrutinar på praksistaden, og er noke student og rettleiar blir enige om.

Det vert normalt ikkje forventa at du er i praksis på heilagdagar. Tal på timar for praksis/lengde på praksis kjem fram i emneplanen, og gjeld uavhengig av heilagdagar i samband med høgtider (raude dagar).

Som student må du sørge for at du har nok timar til å få godkjent praksis. Fråvær meir enn 10% fører til ikkje godkjend praksisperiode. Turnus skal  normalt være jevnt fordelt gjennom praksisperioden, du kan difor ikkje samle opp timar og ta ut friperiodar.

Medlevarturnus er aktuelt på nokre praksisplassar/institusjonar. Det betyr at dei tilsette har ei turnusordning der dei har vakter som går over fleire døgn, og deretter ein friperiode.  Ingen studentar kan bli pålagt å ta praksis med medlevarturnus. 

Langvakter er aktuelt på nokre praksisplassar. Det vil seie at ein har færre, men lengre vakter. Vaktene ofte er 12 timar eller meir. Studentar kan ikkje bli pålagt langvakter. Men dersom slik turnus er aktuell på praksisstaden kan det avtalast mellom student, praksisrettleiar og praksislærar.

Sjå også: Krav til oppmøte i praksis

Arbeidstøy, hygiene og mobilbruk

arbeidstøy hygiene mobilbruk.jpg

Det vert stilt særskilte krav både til bruk av arbeidstøy og til hygiene når du er student i praksis. Generelt skal du framstå og kle deg nøytralt og hensiktsmessig. Privat bruk av mobil skal som hovudregel ikkje nyttas i arbeidstida.

Meir om arbeidstøy og hygiene

Arbeidsklede og sko

Nokre praksisstader krever uniform, dette får du som regel låne på praksisstaden. På andre praksisplassar går alle sivilt kledde, og du må sjølv sørge å kle deg nøytralt og hensiktsmessig.

Velg alltid gode innesko som gir god støtte for foten. Sko og sokkar skal vere reine.  

Dersom du bruker hijab og skal ha praksis der dei krever uniform, må du kontakte praksisstaden seinast 10 dagar før praksis, slik at dei eventuelt kan bestille hijab på førehand.

Namneskilt

Skal du ha praksis på sjukehus, sjukeheim og liknande må du skaffe deg namneskilt med fornamn og etternamn, og kva studium du er student ved. 

Røyking, snus og alkohol

Røyking og snusing er ikkje tillatt. Du kan ikkje innta alkohol eller andre rusmiddel åtte timar før arbeidsdagen startar. Sjå helsepersonelloven §8. Pliktmessig avhold

Hender og neglar

Hender skal alltid vere reine, og negler skal vere korte, velstelte og utan lakk. 

Hår, skjegg og bart

Hår, skjegg og bart må vere reint og velstelt. Skjegg og bart skal vere kort. Langt hår skal vere i hestehale eller liknande.

Smykker m.m.

Av hygienegrunner er det ikkje tilatt å ha på smykker, øyredobbar, ringar eller armbåndsur. 

Kosmetikk

Sminke skal vere diskre. Deodorant og hudkrem bør vere uparfymert. 

Mobil og nettbruk

Bruk av privat mobil skal vere moderat, og skal ikkje brukes i kliniske situasjonar. Dersom du av private grunnar må være tilgjengleg på mobil, må du avtale dette med praksisrettleiar. Bilete eller omtale frå praksisstaden skal du ikkje dele med andre eller legge ut på sosiale medium, om det ikkje er klarert på førehand.

Dette må alle kjenne til:

Lurer du på noko?

Pensjonist
Fakultet for ingeniør- og naturvitskap