Hopp til innhald

MAFYS540 Undersøkelser og prinsipper for fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Dette emnet integrerer praktiske ferdigheter, samt teoretisk og vitenskapelig kunnskap med vekt på undersøkelse, funksjonsvurdering og behandlingstiltak. Ulike perspektiver på sykdom og helse videreføres her til det psykiatriske psykosomatiske fagområdet med særlig vekt på å vurdere kroppsfunn helhetlig og i lys av pasientens livssituasjon og historie. Det legges vekt på å utvikle innsikt og kunnskap om pasientens helseproblemer og ressurser gjennom systematiske og individuelt tilpassede undersøkelsesformer. Det reflekteres omkring funksjonsvurdering versus kartlegging, diagnose versus funksjonsproblem, systematisering versus standardisering. Teoretiske perspektivers betydning, men også samhandlingsaspektet ved undersøkelse tematiseres med hensyn på utvikling, forståelse og fortolkning av kliniske funn. Videre reflekteres det over hvordan dette peker mot ulike behandlingstilnærminger og dosering. Med utgangspunkt i etablerte vurderingsformer legges det vekt på å utvikle ny innsikt i forhold til undersøkelse, funksjonsvurdering og prinsipper for behandling i tråd med ny forskning og kunnskap. For å utvikle grunnleggende forståelse for kunnskapen som ligger til grunn for undersøkelser og behandlingstilnærminger legges det vekt på at studentene utvikler forståelse for sammenhenger i kroppslig funksjon og bevegelse gjennom egen erfaring.

 

 • Psykomotorisk prøvebehandling
 • Global Fysioterapeutisk Muskelundersøkelse (GFM)
 • Body Awareness Rating Scale (BARS)
 • Prinsipper for behandling og dosering

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper:
Studenten

 • har avansert kunnskap om sammenheng mellom en persons livserfaringer og kroppslige spor og uttrykk
 • har avansert kunnskap om helhetlige psykomotoriske kroppsundersøkelser og hvordan de er teoretisk og empirisk begrunnet 
 • har avansert kunnskap om holdning, bevegelse og funksjon i et bredt spenn mellom førsteperson perspektiv og biologisk, bevegelses-, samfunns- og humanistisk vitenskapelige perspektiver.
 • kan med inngående kunnskap tenke analytisk og kritisk om grenselandet psyke-soma i forhold til forståelse av belastningslidelser
 • kan gjøre inngående rede for psykiatrisk og psykosomatisk fysioterapifaglig funksjonsvurdering av pasienter og formidle slike vurderinger til pasient og samarbeidsprofesjoner
 • kan gjøre inngående rede for hovedprinsipper for hvordan funksjonsvurdering peker mot egnede behandlingstiltak og spørsmål om dosering i forhold til et bredt spekter av psykiatriske og psykosomatiske belastningslidelser
 • kan gjøre reder for og kritisk reflektere over forskning og kunnskap om undersøkelsesmetoder og funksjonsvurdering innen fysioterapi ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer
 • har inngående kunnskap om aktuelle kartleggingsmetoder og forståelse av forskjellen mellom kartlegging og funksjonsvurdering
 • kan reflektere over undersøkelse i lys av etisk og brukermedvirkningsrelaterte perspektiv

 

Ferdigheter:
Studenten

 • kan ut fra selvstendig vurdering av pasienters konkrete situasjon gjøre bruk av relevant tilnærming til undersøkelse og vurdering
 • kan legge til rette for situasjoner der mennesker med ulike psykosomatiske og psykiske lidelser får mulighet til å gå inn i et utforskende samarbeid
 • kan aktivt søke innblikk i andre menneskers opplevelses- og meningsverden, stimulere til deltakelse og få fram deres ressurser
 • kan utføre helhetlig kroppsundersøkelse og kritisk analysere funnene og anvendelse av disse
 • kan utføre helhetlige psykomotorisk prøvebehandling tilpasset den enkeltes tilstand og situasjon utfra samtale, (sam)handling og kroppslige uttrykk
 • kan sammenfatte, avveie og kontekstualisere informasjon utviklet gjennom undersøkelsen på en meningsfull måte
 • kan vurdere om kroppslig tilnærming er aktuelt eller ikke, og hva slags terapeutiske mål og virkemidler som kan være hensiktsmessige dersom fysioterapi er indisert

 

Generell kompetanse:
Studenten

 • kan beskrive, forstå og formidle kroppslige uttrykk i sammenheng med livsbelastninger
 • kan utføre undersøkelse med god praktisk ferdighet, og ut fra teoretisk og empirisk kunnskap gjøre funksjonsvurdering som peker mot behandlingstilnærming og dosering
 • kan analysere faglig, etisk og profesjonelt samt formidle vurderinger og reflektere sammen med pasienten over aktuelle funn i undersøkelsen og samtale om mål og planer videre
 • kan redegjøre analytisk for forskjeller og likheter ved funksjonsvurdering og kartlegging og kritisk reflektere over egnet bruk
 • med utgangspunkt i etablerte vurderingsformer bidra til å utvikle ny innsikt i forhold til undersøkelse, funksjonsvurdering og prinsipper for behandling i tråd med ny forskning og kunnskap.

Krav til forkunnskaper

Studierett på Master i klinisk fysioterapi ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, film-materiell og plenumsdiskusjoner. Ferdighetsundervisning og veiledet trening i undersøkelse og funksjonsvurdering vektlegges. Det vil bli arrangert pasientdager for å belyse ulike kliniske problemstillinger med særlig vekt på vurdering. Studentene vil også arbeide med egne bevegelser. I tillegg kommer tid til selvstudium og nettbasert samarbeid i grupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studenten skal gjennomføre 3 refleksjonsnotat. Hvert notat skal dokumentere kroppsundersøkelse og funksjonsvurdering av medstudent eller en annen person, og refleksjon om prinsipper for behandlingstilnærming av pasienter/personer med funksjonsproblemer innenfor studiets faglige rammer. Max 700 ord pr. notat.
 • Gruppeoppgave om undersøkelse og vurdering og prinsipper for behandling med utgangspunkt i en fiktiv case. Max 700 ord. Tilbakemelding på en annen gruppes arbeid inngår.

 

Arbeidskravene må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet. Arbeidskravene er gyldig i 4 påfølgende semester.

Vurderingsform

Praktisk muntlig eksamen
Individuell praktisk-muntlig eksamen, 60 minutter

Praktisk gjennomføre en psykomotorisk undersøkelse av medstudent (ca. 45 min), med påfølgende refleksjon om funksjonsvurdering (ca. 15 min.).

 

Vurderingsuttrykk
Bestått / ikke bestått

 

Ny eksamen
Ny eksamen gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.