Hopp til innhald

MAS121 Marintekniske analyser

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet gir en innføring i bruk av dedikert programvare (SESAM fra DnV-GL) til beregning av hydrostatikk/stabilitet, hydrodynamisk respons og forankringsanalyse for flytende marine konstruksjoner.

 

Innhold

 • Teoretisk gjennomgang/forklaring av grunnleggende begreper
 • Programvarens muligheter og begrensninger
 • Praktisk bruk av programvaren

Læringsutbytte

Ved fullført emne MAS121 Marintekniske analyser skal studenten ha følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innen emnet
 • Kjenne til muligheter og begrensninger knyttet til beregningsmetodikken og benyttet programvare

Ferdigheter

 • Lage modell av et enkeltskrogs fartøy og en halvt nedsenkbar plattform ved hjelp av det dedikerte programverktøyet
 • Beregne hydrostatikk og stabilitet, og utføre stabilitetskontroll i forhold til regelkrav
 • Beregne hydrodynamisk respons
 • Utføre forankringsanalyser og kontrollere resultatene i forhold til regelkrav

Generell kompetanse

 • Reflektere over egen faglig utøvelse, arbeide i gruppe og skrive en teknisk rapport

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Studiets obligatoriske marintekniske fag.

Undervisnings- og læringsformer

Faget er i hovedsak prosjektbasert med gruppearbeid under veiledning, men noe relevant teori og innføring i programvaren vil bli forelest.

Obligatorisk læringsaktivitet

Læringsmappe som består av følgende deler:

To obligatoriske gruppeoppgaver. Hver gruppe består av 4-5 personer.

 • Skrive to rapporter som dokumenterer utførte beregninger og resultatene av disse
 • Innlevering av ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver
 • Obligatorisk tilstedeværelse under gruppearbeid og presentasjoner

Vurderingsform

Mappevurdering.

Vurderingen baserer seg på følgende deler fra læringsmappen:

 • To rapporter med elektroniske vedlegg, som dokumenterer utførte beregninger og resultatene av disse
 • Innlevering av ukentlige timelister som dokumenter tidsforbruk og utførte oppgaver

Etter en samlet vurdering av mappen gis en bokstavkarakter for gruppen, som kan justeres individuelt basert på dokumentert innsats/tidsforbruk.