Hopp til innhald

MASPED3-301 Rettleiing

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Innhaldet i studiet er:

 • Relevante rettleiings- og innovasjonsteoriar på system-, gruppe- og individnivå
 • Etiske dilemma og makttilhøve i rettleiing
 • Innsikt og trening i grunnleggande rettleiingsmetodar
 • Kommunikasjon, relasjon og samspel

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • ha inngåande kunnskap om rettleiings- og innovasjonsprosessar på individ-, gruppe- og systemnivå
 • kunne analysere og forhalde seg kritisk til eigen praksisteori som rettleiar og innovatør innan det spesialpedagogiske fagfeltet

 

Ferdigheiter

Studenten

 • kunne leggje til rette for og gjennomføre ein rettleiings- og innovasjonsprosess

 

Generell kompetanse

Studenten

 • kunne kommunisere faglege problemstillingar, analysar og konklusjonar knytt til spesialpedagogisk rettleiing og innovasjon med både spesialistar og allmenta

Krav til forkunnskapar

Ingen ut over dei som følgjer av opptak

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga vil variere mellom førelesingar, seminar og gruppeøvingar med grunnlag i kasus, med bruk av videoopptak. Vi føreset at studentane deltek aktivt og sjølvstendig i alle undervisningsformer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av feltarbeid, 5 dagar.
 • Ein individuell fagtekst og framlegg med utgangspunkt i feltarbeidet
 • Ei skriftleg gruppeoppgåve knytt til rettleiings- og innovasjonsteori
 • Fire grupperettleiingar med video og individuelle refleksjonsnotat
 • Deltaking på fire samlingar på tre timar i lokale grupper med individuelle refleksjonsnotat etter kvar samling
 • Obligatorisk frammøte (80%) på samlingane

Vurderingsform

Individuell munnleg eksamen. Gjennomføring av rettleiing i gruppe med påfølgjande individuell samtale knytt til rettleiing og pensum.

Bokstavkarakter, A-F.