Hopp til innhald

MBA506 Metodefordypning og prosjektplan for masteroppgave

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 3. semester.

I emnet utarbeider studenten et forskningsdesign for masteroppgaven.  

Emnet tar opp forskningsdesign, implementering og analyse av data og etiske problemstillinger knyttet til studentens individuelle masteroppgave. I det inngår å søke og vurdere metodelitteratur og utarbeide begrunnelser for valgene i eget prosjekt.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Studenten

  • har spesialisert kunnskap om relevante teorier og metodologier knyttet til eget forskningsprosjekt
  • kan anvende kunnskap på nye områder innenfor barnehageforskning

Studenten

  • kan analysere og forholde seg kritisk til eget forskningsprosjekt og vurdere dets begrensninger
  • kan selvstendig formulere en plan for et avgrenset forsknings- eller utviklingsprosjekt under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske retningslinjer

Studenten

  • kan analysere aktuelle forskningsetiske problemstillinger knyttet til eget prosjekt og hvordan disse kan håndteres på en passende måte
  • kan kommunisere med spesialister om begrunnelser for forskningsbeslutninger relatert til eget forskningsprosjekt
  • kan kommunisere med spesialister og til almennheten om hvordan eget prosjekt vil kunne bidra til kunnskap på barnehagefeltet

Krav til forkunnskaper

Studentene må ha fullført alle kurs i det første året.

Såfremt det foreligger særlige omstendigheter, kan det dispenseres fra dette kravet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen skjer hovedsakelig i form av seminarer, litteraturstudium og veiledning.

Det gis veiledning i forbindelse med obligatoriske arbeidskrav.

Arbeidet i undervisningen er basert på at studentene har gjort et omfattende selvstendig arbeid med pensumlitteratur i forkant.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studenten leverer inn et prosjektforslag for masteroppgaven.

Prosjektforslaget skal omfatte bakgrunnen for og formålet til prosjektet, problemstilling og forskningsmetode for hvordan man skal gjennomføre prosjektet.

Utkast til søknad til Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) skal legges ved prosjektforslaget hvis prosjektet krever det.

Retningslinjer for arbeidskravet gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent et arbeidskrav.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i 2 år etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen, 30 minutter.

Studenten presenterer en poster av forskningsdesignet for masterprosjektet.

Retningslinjer for posterpresentasjonen gis ved semesterstart.

Karakterskala: Bestått/ikke bestått.

Ved ny/utsatt eksamen kan samme poster presenteres en gang i revidert form innenfor 1 år.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler