Hopp til innhald

MKS591 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven skal knyttes til studentens valgte kliniske spesialitet og bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget innen det kliniske feltet. Emnet bygger på godkjent prosjektplan og skal gjøre studenten kvalifisert for å gjennomføre et forsknings- eller fagutviklingsarbeid med relevans for eget fagfelt. Undervisningen skal stimulere til kritisk, analytisk tenkning, aktiv bruk av teori, anerkjente forskningsmetoder og vitenskapelig litteratur, samt evne til å gjøre relevante forskningsetiske vurderinger. Emnet vil gi kunnskaper og øvelse i skriftlig og muntlig formidling av forskningsresultater.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avanserte kunnskaper og faglig innsikt innen det valgte faglige temaområdet
 • har avansert analytisk evne med tanke på relevante metodiske og teoretiske forhold
 • kan analysere og tolke kunnskaper og resultater som oppgaven har brakt frem

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende vitenskapelige metoder og analyseformer
 • kan gi en skriftlig fremstilling, struktur og oppbygging av masteroppgaven med de krav som kjennetegner en akademisk tekst
 • kan evaluere kunnskapsgrunnlaget for dagens kliniske sykepleiepraksis og iverksetter systematiske tiltak for kvalitetsforbedring

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan bruke selvstendig forskningsbasert litteratur og teoretiske perspektiver
 • har avansert refleksjonsnivå med tanke på relevante forskningsetiske forhold og valg
 • kan bidra til nytenkning gjennom forskning i spesialsykepleie
 • kan formidle forskningsresultater nasjonalt eller internasjonalt

Krav til forkunnskaper

For å kunne gå opp til eksamen må MAMET500 og ANE/INT/OPR506 (Kliniske studier 3) være bestått

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, mastergradsseminar, studentpresentasjoner og selvstudie. Standard veiledningskontrakt for masteroppgave som sikrer studenten kontakt med veileder gjennom hele forskningsprosessen.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Deltakelse på obligatoriske forskningsseminar/mastergradseminar
 • 12 timer obligatorisk veiledning
 • Presentasjon av eget arbeid for medstudenter og for det kliniske fagfelt

Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studentenn kan fremstille seg til eksamen. Godkjent obligatorisk arbeidskrav er gyldig i påfølgende semester.

Vurderingsform

Masteroppgave 
Masteroppgaven kan være et frittstående arbeid, eller inngå som en avgrenset, men selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt. Oppgaven kan skrives på skandinavisk språk eller på engelsk. Forøvrig gjelder også høgskolens felles retningslinjer for masteroppgave som ligger på nettsidene om eksamen.
Masteroppgaven kan utføres individuelt eller to sammen:

Alternativ 1: Artikkel som tilfredsstiller kvalitetskravene til et referee-bedømt nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift: Kappe på inntil 7000 ord, samt artikkel svarende til tidsskriftets retningslinjer (3000-5000 ord).

Alternativ 2: Monografi med et omfang på 15000 - 20000 ord.

Oppgaven må forsvares muntlig for endelig individuell karakterfastsettelse.

Vurderingsutrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) kan studenten levere bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen en gang.

Det er ikke tilgang til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler