Hopp til innhald

SOS5-310 Modellar i sosialt arbeid - fagutvikling og forsking i sosialt arbeid

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhald og oppbygging

Felles med bachelor i barnevern og vernepleie og får studentane undervisning i vitskapsteori, forskingsmetode og etikk. Denne delen inneheld kunnskap om sentrale vitskapsfilosofiske tilnærminger og metodar for innsamling og analyse av data. Etikkfaget vektlegg etisk deliberasjon med utgangspunkt i moderne utgåver av klassiske posisjoner i normativ etisk teori. TPS (Tverrprofesjonell samarbeidslæring): Fleirfagleg samarbeid med Avdeling for lærerutdanning og Institutt for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie. Tema: Barn i utsette livssituasjoner

I den studiespesifikke delen vert forsking, teorigrunnlag og fagutvikling i sosialt arbeid vektlagd. Kritisk refleksjon er ein del av emnet. I emnet vil omgrepet evidensbasert forsking i sosialt arbeid bli vektlagt. Førelesingar om ulike modellar i sosialt arbeid og teorigrunnlaget for dei ulike modellane vil bli belyst. Studentane får kunnskap om sosialt arbeid med grupper og oppsøkjande sosialt arbeid. Studentane skal arbeide med å reflektere over korleis ulike perspektiv påverkar val av arbeidsmåtar på individ-, gruppe- og samfunnsnivå. Studentane arbeider i grupper under rettleiing av fagtilsette.

Læringsutbytte

Felles læringsutbytte for barnevern, sosialt arbeid og vernepleie

Etter gjennomført emne har/kan kandidaten:

Kunnskap:

 • Kunnskap om forskingsprosessen
 • kjennskap til forskingsetiske retningslinjer
 • kunnskap om vitskapsteoretiske problemstillingar og kunnskapsteoretiske tilnærminger

Ferdighet:

 • kunne identifisere truslar mot etiske grunnverdiar, og reflektere over væremåtar i lys av sosialfagprofesjonens krav til framtoning og etisk forsvarleg handling

Generell kompetanse:

 • kan vurdere det metodiske grunnlaget i kvalitative og kvantitative forsking

Studiespsifikke læringsutbyte

Etter gjennomført emne har/kan kandidaten:

Kunnskap:

 • kunnskap om ulike modellar i sosialt arbeid
 • kjennskap til evidensbasert tenking, praksis og dilemma som kan oppstå i arbeidet med brukarar.
 • forstå bruken av vitskapeleg kunnskap i sosialfagleg arbeid

Ferdighet:

 • kunne nytte modellar i arbeidet med brukarar, individ/gruppe/lokalsamfunn og kunne analysere sosiale problem med utgangspunkt i de ulike modellane.
 •  reflektere kritisk over eigen faglege ståstad
 • nytte kunnskap om forskingsprosessen og kunnskapsteoretiske tilnærmingar for å dokumentere og grunngje sosialfagleg arbeid
 • stille fagkritiske spørsmål til fagleg tekst og forskingsresultat

Generell kompetanse:

 • kan reflektere over det vitskaplege grunnlaget for utøving av sosialt arbeid og kunne  reflektere kritisk over eigen praksis.

Krav til forkunnskapar

Alle emne frå andre året og haustsemesteret tredje året må vere greidd før ein kan framstille seg til eksamen

Tilrådde forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Førelesningar, studentaktive læringsformer, ferdigheitstrening, oppgåveskriving, seminar og gruppearbeid under rettleiing av fagtilsette.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk deltaking i sosialt arbeid med gruppe
 • Ei skriftleg gruppeoppgåve med munnleg framføring
 • Fleirfagleg samarbeid (TPS)

Alle arbeidskrav må vere godkjent før ein kan framstille seg til eksamen

Vurderingsform

4 timers skriftleg skuleeksamen

Bokstavkarakterar

Hjelpemiddel ved eksamen

Lovsamling og ordliste

Meir om hjelpemiddel