Hopp til innhald

SYKHB1031 Naturvitenskapelig emne med hovedvekt på anatomi og fysiologi

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Innen naturvitenskaplige fag som anatomi, fysiologi, biokjemi og ernæringsfysiologi skal studenten lære om oppbyggingen og funksjonen til den friske kroppen. Videre skal de lære om mikrobers påvirkning på menneskekroppen og hvordan en kan verne seg mot sykdomsfremkallende mikrober.

Praktisk informasjon

Det kan være aktuelt med undervisning på ettermiddag/kveldstid.

Læringsutbytte

Læringsutbytte i anatomi, fysiologi og biokjemi:

Kunnskap:

Studenten:

 • Har bred kunnskap om den friske kroppens oppbygging og funksjon.
 • Har grunnleggende kunnskap om biokjemi.
 • Kan navngi anatomiske strukturer og organer i menneskekroppen.
 • Kan beskrive organers beliggenhet i forhold til hverandre.
 • Kan beskrive anatomisk oppbygning i betydningen:
  • Makroanatomisk: organ og organsystem.
  • Mikroanatomisk: celler og vev.
 • Kan beskrive de ulike organer og organsystemer i kroppen.
 • Kan gjøre rede for normal fysiologi i de ulike organene og organsystemene.
 • Kan gjøre rede for reguleringsmekanismer og homeostase i den friske kroppen.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan formidle grunnleggende kunnskap om menneskekroppens anatomi og organsystemer, samt fysiologiske- og biokjemiske prosesser.

Læringsutbytte i mikrobiologi, hygienen og ernæringsfysiologi

Kunnskap:

Studenten:

 • Har kunnskap om mikrober og deres egenskaper.
 • Har kunnskap om infeksjoner.
 • Har kunnskap om antimikrobielle midler og resistensutvikling.
 • Har bred kunnskap om infeksjonsforebyggende tiltak.
 • Har grunnleggende kunnskap i ernæringsfysiologi.

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan formidle grunnleggende kunnskaper innen mikrobiologi, hygiene og ernæringsfysiologi.
 • Anvender infeksjonsforebyggende tiltak og overholder hygieniske prinsipper.

 

Felles generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan formidle sentralt fagstoff.
 • Erkjenner at kunnskap i emnet har betydning for utøvelse av faglig forsvarlig sykepleie.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, demonstrasjoner, ferdighetstrening, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har obligatoriske arbeidskrav. Et av arbeidskravene er  90% tilstedeværelse på deler av emnet. Ytterligere presisering går fram av semesterplan.

Studenter som skal opp til ny ordinær/ny eksamen med nytt kull, må få vurdert av emneansvarlig/fagseksjonsleder om tidligere utførte arbeidskrav i emnet fortsatt er gjeldende.

Vurderingsform

Skoleeksamen, del 1 nasjonal eksamen i anatomi 4 timer, del 2 lokal eksamen i mikrobiologi, hygiene og ernæringsfysiologi 2 timer.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler