Hopp til innhald

KKK2 Kunst, kultur og kreativitet 2

Emneplan for studieåret 2018/2019

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen.

Dette er andre emne i kunnskapsområdet Kunst, kultur og kreativitet. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet Barnehagelærerutdanning med vekt på kunst, kultur og kreativitet. Emnet går over to semester. Kunnskapsbasen bygger på fagene musikk, forming, drama og pedagogikk.

Eksamen i emne 1 må være bestått før studenten kan begynne på emne 2.

Kjernen i kunnskapsområdet er grunnleggende for lek, omsorg, læring og danning og gir innsikt i hvordan barnehagen kan åpne for nyskaping, den undrende og filosofiske samtalen og inspirere barn i deres lek, læring og skapende virksomhet. Utdanningen skal gi studenten erfaring med kunstfaglige, kulturfaglige og estetiske praksiser i barnehagen. Undervisningen er knyttet til praksis og praksis inngår som en integrert del i kunnskapsområdet.

En del av læringsutbytteformuleringene fra KKK1 blir videreført og utvidet til KKK2 som en del av progresjonstenkningen i emnet.

Kunnskapsområdet legger vekt på estetiske opplevelser, erfaringer, refleksjon, kommunikasjon og uttrykk gjennom ulike sansemedier. Utvikling av studentens estetiske oppmerksomhet, praktiske ferdigheter og skapende evner står sentralt i dette kunnskapsområdet. Studentene skal kvalifiseres til arbeid med et mangfold av kunst- og kulturuttrykk for og med barn. Dette innebærer ledelse og formidling av kunstfaglige uttrykk i samhandling med barn og voksne. Kunst og kultur er gjennomgående begreper i læringsutbyttebeskrivelsene, det flerkulturelle og det samiske hører naturlig inn under dette. Det legges vekt på innsikt i kunnskapsområdets muligheter og egenverdi, og som medierende redskap i andre kunnskapsområder. Arbeid med IKT som et redskap for dokumentering og refleksjon vil inngå som en naturlig del av kunnskapsområdet.

I emnet vil det bli arbeidet med to hovedtema:

 • Fra impuls til form
 • Medskaping og ledelse av kreative prosesser

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har god innsikt i hvordan fagene i kunnskapsområdet bidrar til barns ulike opplevelser og uttrykksformer, læring og danning
 • har god kunnskap om kunst og kultur, estetikk, kreativitet og kreative prosesser
 • har god kunnskap om barns utvikling innenfor de estetiske fagområdene
 • har kunnskap om samhandling mellom barnehage, skole, SFO og foresatte omkring overgangen fra barnehage til skole og SFO.

Ferdigheter

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, vurdere og reflektere over kunstfaglige prosesser med og for barn og voksne
 • kan strukturere og skape rom som involverer barn og voksne i skapende lek.
 • kan bruke sin faglighet som rollemodell, og i improvisasjon, fabulerende/filosofiske samtaler, undring og lek i arbeid med barn og voksne.
 • har tilegnet seg sentrale ferdigheter i kunstfagene og kan bruke disse i estetiske uttrykk
 • kan anvende ulike redskaper, teknikker og materialer til å lede barn og voksne i formelle og uformelle skapende situasjoner.

Generell kompetanse

Studenten

 • har en bevisst holdning til, følsomhet for og innlevelse i barns forskjelligartede estetiske uttrykksformer og kan bidra til at barn får forståelse for hverandres kulturelle bakgrunn.
 • forstår barnehagelærerens betydning som medskaper, deltaker og rollemodell i barns utforsking og uttrykk, og kjenner betydningen av og kan stimulere barns skaperglede og mestringsfølelse
 • kan veilede andre voksne i kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen.

Krav til forkunnskaper

KKK1

Undervisnings- og læringsformer

Studiet organiseres med varierte arbeidsformer som tverrfaglig arbeid, praktisk arbeid, forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. Hovedvekten av studiet vil i stor grad utøves praktisk-metodisk. Emnet krever også at studentene setter seg inn i pensumlitteratur. Det blir lagt vekt på kunstfaglige arbeidsformer slik som dramatisk produksjon og dokumentasjon, verkstedarbeid, utstilling, musikkformidling og annet.

Studentene betaler en sum per år for formingsmaterialer. For studieåret 2018/19 er summen 300 kr. I tillegg må studenten disponere fotoapparat og lydopptaker til bruk i studiet. Hvis studentene vil arbeide i større format enn forventet eller bruke andre materialer enn det skolen har på lager, må de dekke dette selv.

Det blir 2 dager med forflyttet undervisning/ekskursjon i form av deltagelse på teaterseminar hvor det inngår minst 3 profesjonelle teaterforestillinger. Tidspunkt og plan for gjennomføring vil bli avklart i semesterplanen. Studentene dekker selv utgiftene for teaterbilletter ca. 800 kr.  

Studentene skal bruke elektronisk læringsplattform, aktuelle nettkilder i emnet, og være aktive i forhold til bruk av biblioteket. Semesterplanen vil bli presentert for studentene ved begynnelsen av semesteret. I avgrensede tverrfaglige prosjekter vil uke- og timeplanen kunne bli oppløst.

Praksis er en integrert del av barnehagelærerstudiet og inngår i alle kunnskapsområder. Utdanningen etterstreber sammenheng mellom teori- og praksis. Praksisbarnehagene er læringsarena på linje med høgskolen.Studenten skal i praksis lede og samarbeide med barnehagens personale, arbeide med pedagogisk dokumentasjon og styrke sin kunnskap om veiledning som verktøy. I Kunst, kultur og kreativitet 2 legges det vekt på at studenten i praksis skal utvikle ferdigheter til å støtte alle barns helhetlige utvikling og skal kunne initiere og reflektere over barns skapende lek og læring. Gjennom ulike praksisoppgaver, blant annet av utprøvende karakter vil studentene få erfaring med ledelse av kunstfaglige arbeidsmåter og uttrykksformer.

Praksis har andre studieår et omfang på 40 dager, 15 dager i høstsemesteret og 25 dager i vårsemesteret.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon. Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstiger 20 %.

Studenter som ikke har deltatt i obligatorisk musikk- og dramaundervisning må gjøre arbeid som dokumenterer nødvendig kunnskap for å få gå opp til eksamen.

 • I studiet inngår det at studentene ser et visst antall teaterforestillinger. Tidspunkt og gjennomføring vil bli avklart i semesterplanen. Studentene dekker selv utgiftene til teaterbesøkene. Studenter som ikke har deltatt i teaterbesøk må gjøre arbeid som dokumenterer nødvendig kunnskap for å få gå opp til eksamen.
 • Studentene skal tilegne seg kunstfaglig lederkompetanse gjennom å planlegge, gjennomføre og vurdere et didaktisk opplegg (sammen med en eller flere av barnehagens ansatte) og/eller med barn i praksis. Arbeidet skal dokumenteres i form av et skriftlig individuelt refleksjonsnotat, der alle fagene inngår. Innlevering etter praksis.
 • Utvikling, gjennomføring og ledelse av didaktisk opplegg i musikk med en gruppe fra klassen. Skriftlig innlevering av didaktiske planer. Gjennomføres i oktober 2018.
 • En skriftlig innlevering i forming. Konkrete arbeider og skriftlig dokumentasjon og refleksjon blir vurdert.
 • Muntlig arbeidskrav i drama. Individuelt eller i par skal studenten/-e presentere et emne/tema fra pensumlitteraturen. Noen dager før fremlegget trekkes tema. Studenten skal kunne forklare og anvende fagstoffet i det aktuelle emne og kunne underbygge med konkrete eksempler. Hver student har til rådighet minimum 10 minutter. Fagstoffet hentes fra kunnskapsområdene kunst, kultur og kreativitet 1 og 2.
 • I forbindelse med praksis og den oppgaven som blir gitt der skal studenten ha et muntlig fremlegg i grupper med fokus på ledelse. Dette arbeidet viser hvordan dere sammen med en eller flere ansatte i barnehagen har planlagt, ledet og vurdert arbeidet med oppgaven. Mer informasjon kommer i praksisoppgaven. Muntlig presentasjon etter praksis.
 • Et arbeidskrav knyttet til temaet overgang barnehage - skole - sfo

*For studenter med praksis i utlandet 4. semester vil noen av arbeidskravene i emneplanen erstattes av arbeidskrav tilknyttet praksis i utlandet.

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Arbeidskravene vurderes som godkjent/ ikke godkjent. Dersom et arbeidskrav vurderes som ikke godkjent får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring samme semester. Arbeidskravet må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert. Nytt forsøk må være avviklet senest 2 uker før eksamen starter.

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen i gruppe (60%) og en individuell hjemmeeksamen (40%).

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen.

Alle fagene som inngår i kunnskapsbasen (musikk, forming, drama og pedagogikk) vil bli vurdert under eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Praktisk eksamen i gruppe Den praktiske eksamenen er medskaping og ledelse av et kunstfaglig formidlingsarbeid. Gruppearbeid. Det blir gitt noe veiledning i eksamensperioden. Det er obligatorisk frammøte for studentene på alle framføringene. Aktiv deltaking i planlegging og gjennomføring er nødvendig for å få godkjent eksamen. Retningslinjer vil foreligge ved oppstart av arbeidet og inkluderer vurderingskriterier.

Gruppen vil få én karakter.

Individuell hjemmeeksamen, 3 dager Hjemmeeksamenen er et individuelt arbeid på ca. 2000 ord som blir skrevet med utgangspunkt i gruppens arbeid.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler