Hopp til innhald

BFY114 Anatomi 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Emnet tar utgangspunkt i rammeplanens del 1A; Anatomi. Det forventes at studentene også skal anvende kunnskaper fra Anatomi 1 under dette emnet.

 • Menneskekroppens ulike strukturer, og deres innbyrdes avhengighet.
 • Truncus osteologiske oppbygning, alle ledd, muskler involvert i respirasjon, bevegelser og funksjon, samt perifere nerver og overflateanatomi i disse områdene.
 • Kraniets osteologi, ledd, muskler og bevegelser, samt perifere nerver og overflateanatomi.
 • Bekkenbunn: Muskler og nerver, samt viscera.
 • Abdominale viscerea; struktur og beliggenhet.
 • Lunger og hjertets anatomi og beliggenhet.
 • Struktur i sentralnervesystemet: Hjernens inndeling i hovedområder inklusive; Medulla spinalis, med viktige opp- og nedstigende baner. Hjernestamme, med baner, kjerner og hjernenerver. Cerebellums forbindelser. Diencephalons kjerneormåder, telencephalons deler (cortex basalganglier). Meninger, ventrikler, cerebrospinalvæske og blodforsyning.
 • Sanseapparatenes oppbygging

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om struktur og funksjon i ekstremiteter, truncus, bekken og hode (skjelett, ledd, muskler, ligamenter, nerver og årer)
 • kjenner til struktur og beliggenhet   indre organer (hjerte, lunger, fordøyelsesorganer, urinveier, forplantningsorganer og endokrine organer)
 • kjenner til det anatomiske grunnlaget for balanse, hørsel, syn, lukt og smak
 • har kunnskap om struktur og beliggenhet i sentralnervesystemet

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan identifisere anatomiske strukturer i muskel/skjelettsystemet ved overflatepalpasjon
 • kan beherske funksjonell anatomi

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan formidle samspillet mellom kroppens strukturer og funksjon utfra en forståelse av kroppen som en funksjonell enhet

Krav til forkunnskapar

BFY113

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess. Det legges opp til stor grad av studentansvar og egenaktivitet. Det forutsettes at tema fra dette emnet integreres i arbeid i grupper og seminar.

Det tilrettelegges for følgende arbeidsformer:

 • Forelesninger
 • Ferdighetstrening i form av 2 preparatundervisning
 • Bruk av digtitale læringsverktøy

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen under tilsyn
4 timer

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Gjennomføres etter samme mal som ordinær eksamen

Hjelpemiddel ved eksamen

Ingen

Meir om hjelpemiddel