Hopp til innhald

BFY206 Fysioterapi: undersøkelse og tiltak - teori og praksis

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet dreier seg om å utvikle kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse knyttet til fysioterapeutiske tiltak for pasienter med plager/sykdom i muskel-/skjelettsystemet og skader/sykdom i sentralnervesystemet. Emnet bygger på kunnskap og ferdigheter i fysioterapeutisk undersøkelse og anvendelse av ulike bevegelsessystemer og treningsmetoder. Kunnskap om medisinsk teori innen enkelte diagnosegrupper er en integrert del av emnet. Det fokuseres på ulike aldersgrupper og funksjonsutfordringer.

Det er tilrettelagt for fellesundervisning med studenter fra andre helse- og sosialfagutdanninger i temaene Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk for helse- og sosialfag (Felles-2).

Sentrale tema i emnet er praktisk og teoretisk kunnskap som grunnlag for å kunne behandle pasienter med ulike funksjonsproblemer i et livsløpsperspektiv:

 • trenings- og bevegelseslære, inklusive medisinsk treningslære og instruksjon, individuelt og i gruppe
 • teori og praksis om motorisk utvikling, - læring/- relæring og - kontroll, samt nevrofysiologi om funksjon, dysfunksjon og plastisitet
 • fysioterapiteori knyttet til behandling av pasienter med muskel-/skjelett-plager/sykdom og med skader/sykdom i sentralnervesystemet 
 • medisinsk teori knyttet til ortopediske problemstillinger, revmatologi og muskel-/skjelettproblematikk, samt teori knyttet til skader og sykdom i det sentrale og perifere nervesystemet. I tillegg fokuseres det på Downs syndrom, ADHD og DCD/motorisk usikre barn
 • teori og praksis om fysioterapeutiske tiltak som øvelser, mobilisering, massasje og fysikalske behandlingsmetoder

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om ulike funksjonsproblem knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • kan knytte medisinsk teori til fysioterapeutiske problemstillinger
 • har kunnskap om sammenhenger mellom pasienters plager, fysioterapeutisk undersøkelse, målsetting, tiltak og evaluering
 • har kunnskap om ulike bevegelsessystemer og treningsmetoder
 • har kunnskap om ulike undersøkelses-/observasjons- og kartleggingsverktøy 
 • kjenner til prinsipper for farmakologi, og medikamenters virkning/bivirkning relatert til pasientgrupper som er aktuelle for fysioterapi
 • kjenner betydningen av tverrprofesjonell samarbeidslæring og samhandlingskompetanse
 • kjenner til ulike perspektiver på kropp og bevegelse og deres betydning for fysioterapeutiske tiltak

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende ulike observasjons- og undersøkelsesmetoder, samt ulike kartleggingsverktøy
 • kan beskrive og bruke kunnskap om motorisk utvikling, -læring og -kontroll, inklusive nervesystemet funksjon, dysfunksjon og plastisitet i aktuelle problemstillinger
 • behersker bevegelsesanalyse og kan vurdere bevegelseskvalitet 
 • kan utarbeide og vise relevante fysioterapeutiske tiltak for mennesker med ulike funksjonsproblem knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • kan utarbeide og vise relevante fysioterapeutiske tiltak på bakgrunn av ulike perspektiver på kropp og bevegelse
 • behersker forflytningsteknikker og aktiv bruk av seng
 • kan søke og vurdere forskningslitteratur knyttet til ulike fysioterapeutiske tiltak

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i ICF som modell for journalskriving og utforming av funksjonsdiagnoser
 • kjenner til habilitering/rehabilitering og retten til individuell plan i arbeid med pasienter/brukere med sammensatte behov
 • kan vise varhet, respekt og faglig forsvarlig atferd i samhandling med pasienter/brukere og pårørende
 • har innsikt i smertefysiologi, forskjell på akutt/kronisk smerte, samt beskrive og vise aktuelle terapeutiske implikasjoner for fysioterapi
 • kan søke, finne, kritisk vurdere og anvende ulike kunnskapskilder i praktisk og skriftlig arbeid
 • kan kommunisere og samarbeide i gruppe med medstudenter og veiledere
 • viser interesse for fagutvikling i fysioterapi
 • kjenner til ulike måter å organisere  kommunehelsetjeneste på
 • kan identifisere samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag

Krav til forkunnskaper

Studierett på bachelor i fysioterapi ved HVL og bestått alle emner i 1. studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Som forberedelse til undervisning i fysikalske behandlingmetoder anbefales grunnleggende kunnskaper i lyd-, strøm- og bølgefysikk.

Oppdatert kunnskap i anatomi og biomekanikk er en forutsetning for godt utbytte av undervisningen i BFY206

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes stor grad av egenaktivitet. 

Det tilrettelegges for følgende arbeidsformer:

 • forelesninger
 • ferdighetstrening 
 • skriftlige oppgaver
 • ulike former for gruppearbeid (med og uten veileder) og praktiske seminar
 • pasientdager og pasientdemonstrasjoner
 • observasjon av barn, planlegging og gjennomføring av bevegelsesgruppe for barn i førskolealder
 • interaktive tester

Krav til studiedeltakelse: Det er obligatorisk studiedeltakelse i:

 • introduksjonsforelesninger
 • organisert gruppearbeid og seminarer
 • ferdighetstrening
 • pasientdager
 • praksisforberedelse og møte med veiledere på veilederseminar

Det gjennomføres registrering av tilstedeværelse i obligatorisk undervisning.

Praksis: Praksis i dette emnet er knyttet til

 • pasientdager med undersøkelse, journalskriving med målsetting og forslag til tiltak og  pasientdemonstrasjoner 
 • observasjon av barn mellom 0 og 5 år i naturlige omgivelser
 • planlegging og gjennomføring av motorisk aktivitet i barnehagegruppe.

Praksis i dette emnet tilsvarer 2 uker og 3 stp.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Interaktiv test i treningslære. Forventet tidsbruk 20-30 min. 3 forsøk. 70% riktig er godkjent resultat.
 • Interaktiv test i farmakologi. Forventet tidsbruk 20-30 min. 3 forsøk. 70% riktig er godkjent resultat
 • Gruppebaserte journaler på pasient med muskel-/skjelettproblematikk og pasient med sykdom/skade i sentralnervesystemet. Begge journalene skal dekke punkt 1-9 i utdanningens journalmal.
 • Program for barnehagedag (gruppe). Skal inneholde forslag til aktiviteter, hensikt, dosering og ev. tilpasninger.
 • Minst 80% deltakelse i obligatorisk undervisning

 

Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre.

Vurderingsform

Praktisk/muntlig eksamen:

Eksamen består av tre deleksamener.

Del 1: Massasje og/eller øvelser, 45 minutter
Del 2: Mobilisering, 15 minutter
Del 3: Fysikalske behandlingsmetoder, 15 minutter

Alle deler må være bestått for at eksamen som helhet skal være bestått. 

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen kan studenten gjennomføre den eller de delene som ikke er bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Fysikalske behandlingsmetoder: Skjema for dosering av laser.

Øvelser: ev. egne småredskap.

Mer om hjelpemidler