Hopp til innhald

BFY216 Fysioterapi; integrering av teori og praksis

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet dreier som om å integrere praktisk og teoretisk kunnskap og avsluttes med eksamen i vurderingsmappe.

Det forutsettes at studenten bringer med seg og anvender kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse fra tidligere emner. Praksis er en viktig læringsarena i dette emnet.

Emnet inneholder fysioterapeutisk kunnskap som grunnlag for undersøkelse, tiltak og evaluering ved muskel-/skjelettplager og sykdommer/skader i sentralnervesystemet.

Høstsemesteret:

 • Dokumentasjon av pasientopplysninger og klinisk resonnering 
 • Arbeid med skriftlig formidling av fysioterapeutisk og medisinsk teori 
 • Kritisk vurdering av forskningsartikler
 • Skriftlig dokumentasjon av observasjonsdata knyttet til barns motoriske utvikling og bevegelsesrepertoar

Vårsemestereret: I praksis skal studenten;

 • gjøre seg kjent med rammer for fysioterapivirksomhet i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten og hvilke føringer og konsekvenser disse kan ha for fagutøvelsen.
 • vurdere ulike funksjonshemminger i lys av sosiokulturell forståelse, ulike perspektiver på helse/sykdom og betydningen det har for fysioterapeutisk fagutøvelse.
 • undersøke, planlegge og iverksette behandling av minst 12 pasienter (ulike diagnose- og aldersgrupper, individuelt og eller i gruppe).
 • ha ansvar for gruppetrening som går over minst 8 ganger og fullføre og avslutte noen behandlingsforløp.
 • studentene skal samarbeide med andre yrkesgrupper om minst 2 pasienter.
 • få erfaring med klinisk resonnering og differensialdiagnostisk vurdering
 • dokumentere egen fagutøvelse
 • innhente dokumentasjon om best tilgjengelig praksis
 • få bevegelses-/trenings- og instruksjonserfaring
 • få erfaring med fysioterapi i møte med mennesker med ulik kulturbakgrunn
 • få erfaring med habilitering/rehabilitering, tverrprofesjonelt samarbeid, brukermedvirkning og kommunikasjon i praksis
 • bruke ulike undersøkelses-/observasjons-/kartleggingsverktøy
 • få erfaring med hvordan hjelpemidler for barn og voksne vurderes, tilpasses og bestilles
 • få erfaring med hvordan ulike perspektiv på kropp, bevegelse, helse og sykdom kan gi ulik tilnærming i undersøkelse, behandling og evaluering
 • få erfaring med betydningen av etikk/holdninger/roller/relasjoner

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om sentrale sammenhenger mellom kropp, bevegelse og funksjon
 • har kunnskap om forhold som fremmer og hemmer bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll
 • har kunnskap om brukermedvirkning
 • har kunnskap om tverrprofesjonell samarbeidslæring og tverrprofesjonell samhandlingskompetanse
 • har kunnskap om rammer og føringer for fysioterapeutisk virksomhet i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten
 • har kunnskap om bevegelses-/treningsinstruksjon
 • har kunnskap om betydningen av etikk/holdninger/roller/relasjoner

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan under veiledning bruke ulike undersøkelses-/observasjons-og kartleggingsverktøy for pasienter med ulike funksjonsproblemer knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • kan under veiledning velge relevante tiltak og tilpasse disse ut fra pasientens reaksjoner og aktuell situasjon
 • kan under veiledning undervise, instruere og veilede pasienter/brukere, pårørende og samarbeidspartnere
 • kan under veiledning arbeide individuelt og i samarbeid med andre yrkesgrupper i helse- og sosialsektoren
 • kan bruke problemløsningsstrategi og -prosess (innhente informasjon, vurdere og forfølge funn, trekke konklusjoner, stille funksjonsdiagnose)
 • kan vurdere, beskrive og analysere ulike funksjonsproblem knyttet til muskel-/skjelettsystemet og sentralnervesystemet
 • tar initiativ til tverrprofesjonell samhandling, og samhandling med pasient/klient/bruker
 • kan begrunne og formidle egen fagutøvelse og fagforståelse både skriftlig og muntlig
 • kan reflektere over egne handlinger, kritisk vurderer behandlingsopplegg og virkninger av tiltak
 • kan anvende best tilgjengelig kunnskap i praktiske sammenhenger
 • kan søke aktivt informasjon fra ulike kunnskapskilder og kritisk vurdere disse
 • kan vurdere ulike funksjonshemminger på bakgrunn av ulik sosiokulturell forståelse og ulike perspektiver på helse/sykdom og hvordan dette kan gi ulik tilnærming i undersøkelse, behandling og evaluering

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i egen kompetanse som del av et samlet pasient-/klient-/brukerforløp og identifisere samarbeidende profesjoners kompetanse og vurderingsgrunnlag
 • har innsikt i etiske krav i møtet med pasienter, brukere, pårørende og helsepersonell
 • har innsikt i og utvikler sin rolle som terapeut
 • kjenner til fagutvikling i fysioterapi
 • har innsikt i klinisk resonnering og differensialdiagnostisk vurdering
 • kjenner til hvordan hjelpemidler for barn og voksne vurderes, tilpasses og bestilles
 • kan identifisere relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i praksis

Krav til forkunnskaper

BFY206 Fysioterapi: undersøkelse og tiltak - teori og praksis

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes stor grad av egenaktivitet.

Det legges til rette for bruk av følgende arbeidsformer:

 • Arbeid med skriftlige notat
 • Veiledning
 • Gruppearbeid og seminar

Praksisstudier:

 • Veiledet heltidspraksis i kommunehelse-/rehabiliteringstjenesten, varighet 11 uker 
 • HVL skaffer praksisplasser. Plassene fordeles etter avtale mellom HVL og en praksiskomite valgt av og blant studentene.
 • Ved fravær utover 10% må studenten ta hele praksisperioden neste gang emnet tilbys.

Forberedelse: Før praksisperioden begynner, skal studentene utarbeide et forslag til målsettingsdokument som skal drøftes og bearbeides i samarbeid med praksisveileder. Studenten skal ha kontakt med praksisveileder enten på praksisseminar arrangert ved HVL eller per telefon/e-post.

Gjennomføring:

 • Studentene skal bruke, videreutvikle og tilegne seg ny kunnskap både praktisk og teoretisk i samarbeid med pasienter/brukere, veileder, andre fysioterapeuter og samarbeidende personell.
 • Studentene skal delta i det daglige fysioterapeutiske arbeidet med undersøkelse og behandling av pasienter/brukere, individuelt og i grupper samt møtevirksomhet som foregår på arbeidsstedet.
 • Studentene kan bli bedt om å gjennomføre eller delta i internundervisning.

Etterarbeid:

 • Studentenes kunnskaper og erfaringer danner utgangspunkt for videre bearbeiding, kritisk refleksjon og presentasjon i grupper og plenum.
 • Tema for oppsummering etter praksisperioden er etiske dilemma, fysioterapeutrollen, og erfaringsutveksling.

Se «Plan for praksisstudiet i bachelorutdanning i fysioterapi».

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Målsettingsdokument
 • Godkjent praksisvurdering. Studentens utvikling gjennom perioden vektlegges. 
 • Læringsmappen:
 • Individuelt bearbeidet journal fra en pasientdag gjennomført ved HVL.
 • Individuelt teoretisk notat med tema innen muskel-/skjelettproblematikk. Maks 1500 ord
 • Individuelt notat basert på observasjon av barn. Maks 1500 ord
 • Individuelt teoretisk notat med tema innen nevrologi. Maks 1500 ord
 • En grunnjournal som skrives i praksisperioden etter høgskolens mal. Journalen skrives med bakgrunn i veiledning og tilbakemeldinger på en grunnjournal  som er skrevet tidligere i praksisperioden.
 • En kortjournal som skrives i praksisperioden etter høgskolens mal. Journalen skrives med bakgrunn i veiledning og tilbakemeldinger på en kortjournal som er skrevet tidligere i praksisperioden. 

Læringsmappenotat 1, 2, 3 og 4 blir det gitt tilbakemelding fra faglærer på og leveres i høstsemesteret til tidsfrist. Studentene har 2 forsøk på å få notatene godkjent.

Til notat 5 og 6, som er en grunnjournal og en kortjournal, gjelder ikke 2 forsøk da journalene ikke evalueres av faglærer.

Arbeidskravene er gyldige i 4 semestre.

Vurderingsform

Eksamen består av vurderingsmappe og justerende muntlig

Skriftlig vurderingsmappe består av 3 bearbeidede versjoner av arbeidene i læringsmappen. Vurderingsmappen skal dekke temaene barn, voksne, muskel/skjelett, nevrologi (SNS) og journal(er) fra praksis. Det blir gitt en samlet karakter på mappen.

Justerende muntlig eksamen hvor studentene skal vise sin evne til å integrere kunnskapskilder og læringssituasjoner basert på den skriftlige vurderingsmappen. 

Vurderingsuttrykk 
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått. Studenten kan i den justerende muntlige eksamen gå opp eller ned 1 karakter i forhold til karakteren på den skriftlige mappen.

Ny eksamen
Gjennomføres på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Vurderingsmappen, læringsmappen og egne notater knyttet til arbeidet med mappen.

Mer om hjelpemidler