Hopp til innhald

BSD300 Medisinsk og kirurgisk sykepleie

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

 • Sykepleiers møte med pasienter i medisinsk og kirurgisk avdeling
 • Ulike temaer innenfor medisinsk og kirurgisk sykepleie
 • Dokumentasjonssystemer i sykepleie
 • Faglig forsvarlighet og kvalitetsutvikling
 • Sykepleieteori
 • Vitenskapsteori og kunnskapsbasert praksis
 • Etikk og yrkesetiske dilemma
 • Krise- og mestringsstrategier ved kritisk, akutt og kronisk sykdom
 • Helsepsykologi
 • Praktisk pedagogikk, undervisningsprinsipp og metoder
 • Kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient/tverrkulturell kommunikasjon
 • Juridiske rammer for yrkesutøvelse i spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid i spesialisthelsetjenesten og mellom ulike nivåer i helsetjenesten

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunskaper om sykdom og behandling i medisinsk og kirurgisk avdeling og betydningen dette har for sykepleieutøvelsen.
 • har kunskaper om hvordan pasienter og pårørende kan erfare skade, sykdom, sykepleie, medisinsk og kirurgiskbehandling.
 • har kunskaper om betydningen av konflikthåndtering.
 • har kunskaper om rammebetingelser for sykepleieutøvelse i helseforetaket.
 • har kunskaper om sentrale akademiske tradisjoner for å beskrive sykepleie.

Ferdigheter: Studenten...

 • kan anvende fagkunnskap for å vurdere behovet for sykepleie i en medisinsk og kirurgisk sykehusavdeling.
 • kan begrunne, iverksette og evaluere sykepleietiltak overfor pasienter og pårørende.

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan utøve faglig skjønn og handle i overensstemmelse med sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer.
 • kan opptre forsvarlig i pasientnære sammenhenger.
 • kan anvende pedagogiske prinsipper for informasjon, undervisning og veiledning.
 • kan anvende prinsipper for ledelse av eget og andres arbeid.
 • kan arbeide systematisk og kontinuerlig for å lindre og forebygge symptomer, skade eller sykdom.

Krav til forkunnskaper

Bestått 1. år og emnene BSD200, BSD210, BSD230

Undervisnings- og læringsformer

Forelesning Studiegrupper Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Godkjent tilstedeværelse på obligatorisk studiedeltakelse

Godkjent arbeidskrav er gyldig i det påfølgende semesteret etter godkjenningen.

Vurderingsform

Skriftlig hjemmeeksamen En ukes skriftlig individuell hjemmeeksamen med fokus på sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget i spesialisthelsetjenesten, medisinsk og kirurgisk sykepleie Omfang: maksimalt 5000 ord.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler