Hopp til innhald

BSD310 Sykepleiefaget og yrkesgrunnlag i spesialisthelsetjenesten inkludert praksisstudier i sykehus del 2, kirurgisk fokus

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

 • Sykepleiers møte med pasienter i kirurgisk avdeling
 • Ulike temaer innenfor kirurgisk sykepleie
 • Dokumentasjonssystemer i sykepleie
 • Faglig forsvarlighet og kvalitetsforbedring
 • Sykepleifilosofi og teori
 • Vitenskapsteori og kunnskapsbasert praksis
 • Etikk og yrkesetiske dilemma
 • Krise- og mestringsstrategier ved kritisk, akutt og kronisk sykdom
 • Helsepsykologi
 • Praktisk pedagogikk, undervisningsprinsipp og metoder
 • Kommunikasjon mellom yrkesutøver og pasient
 • Tverrkulturell kommunikasjon
 • Juridiske rammer for yrkesutøvelse i spesialisthelsetjenesten
 • Samarbeid i spesialisthelsetjenesten og mellom ulike nivåer i helsetjenesten

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse: Kunnskap: Studenten...

 • gjør rede for sykdom og behandling i kirurgisk avdeling og betydningen dette har for sykepleieutøvelsen.
 • kjenner til hvordan pasienter og pårørende kan erfare skade, sykdom, sykepleie og kirurgisk behandling.
 • kjenner til betydningen av konflikthåndtering.
 • gjør rede for rammebetingelser for sykepleieutøvelse i helseforetaket.
 • indentifiserer sentrale akademiske tradisjoner for å beskrive sykepleie.

Ferdigheter: Studenten...

 • observerer og vurderer vitale tegn, symptomer, virkning og bivirkning ved skade, sykdom og behandling i en kirurgisk sykehusavdeling.
 • dokumenterer sykepleie i tråd med juridiske bestemmelser.
 • gjennomfører og dokumenterer behandling forordnet av lege.
 • deltar i tverrprofesjonell samhandling både innad i sykehuset og i forbindelse med utskriving av pasienter til andre helsetjenester.
 • utfører grunnleggende medisinsk- tekniske prosedyrer.
 • utfører korrekt medikamenthåndtering.
 • reflekterer over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning.

Generell kompetanse: Studenten...

 • anvender fagkunnskap for å vurdere behovet for sykepleie i en kirurgisk sykehusavdeling.
 • begrunner, iverksette rog evaluerer sykepleietiltak overfor pasienter og pårørende.
 • utøver faglig skjønn og handler i overensstemmelse med sykepleiernes yrkesetiske retningslinjer.
 • opptrer faglig forsvarlig i sårbare, pasientnære sammenhenger.
 • anvender pedagogiske prinsipper for informasjon, undervisning og veiledning.
 • leder og administrerer sykepleie ovenfor grupper av pasienter.
 • arbeider systematisk og kontinuerlig for å lindre og forebygge symptomer, skade eller sykdom.

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. studieår

Bestått emnene BSD200, BSD210, BSD230

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger

Studiegrupper

Kollokviegrupper

Klinikk

Praksis

Obligatorisk læringsaktivitet

Gjennomføre og skrive rapport om undervisning til pasient eller pårørende. rapporten må være godkjent før studenten får vurdert sin praksis. 

Ansvar for klinikk og deltagelse på medstudenters klinikk.

Vurderingsform

Praksisvurdering Kriterier for bestått praksis finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for helse- og sosialvitskap tilgjengelig på hvl.no/praksisfeltet/ Fravær ut over 10 % innebærer ikke bestått praksisstudium. Vurderingsutrykk Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått. Gjennomføring av ny eksamen Ikke bestått praksis innebærer at studenten må vente til neste kull med å ta praksisstudiene på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler