Hopp til innhald

BSD320 Praksisstudier i sykehjem

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Sentrale tema samles i fire hovedbolker:

 • Aldring - den normale utviklingen
 • Gammel og syk - den patologiske utviklingen
 • Møtet med yngre brukere
 • Ledelse av egen og andres virksomhet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer kommunenes sykehjemstilbud
 • har kunnskap om aldring og hvordan dette virker inn på eldre menneskers livsvilkår i sykehjem
 • kjenner til normale og patologiske endringer i den gamle kroppen
 • kjenner til helsefremmende og forebyggende arbeid i sykehjem
 • har kunnskap om betydningen av tilhørighet og sosiale relasjoner i et eldre menneskes liv i institusjon
 • har kunnskap om alderspsykiatri og demens, og evner å se sammenhengen mellom opplevelse og atferd
 • kjenner til håp og håpets betydning i omsorg ved livets slutt
 • kjenner til verdighetsgarantien
 • har kunnskap om det spesielle i å være ung og leve med en kronisk plage og ha et hjelpebehov i institusjon

Ferdigheter: Studenten...

 • kan undervise og veilede eldre og deres pårørende, samt kollegaer i sykehjem
 • kan gå inn i og åpner opp for den vanskelige samtalen i møtet med eksistensielle spørsmål
 • kan anvende redskaper som marte meo, validering, reminisens og realitetsorientering.
 • kan arbeide tverrprofesjonelt og tar initiativ til tverretatlig samarbeid
 • kan lede, organisere og dokumentere eget og andres arbeid

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan oppdage og håndtere etiske utfordringer i arbeid med eldre i den kliniske hverdag
 • har innsikt i betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre også i sykehjem
 • kan bidra til omstilling og mestring, samt bearbeiding av sorg og tapsreaksjoner i alderdommen
 • kan oppdage og håndtere vold mot eldre i private og offentlige relasjoner
 • kan arbeide kunnskapsbasert i praksis ved å være i stand til å arbeide reflekterende i lys av forskning, erfaring og pasientperspektivet
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere et fagutviklingsprosjekt som formidles i sykehjem
 • har erfaring med veiledning og ledelse individuelt og i grupper
 • har innsikt i betydningen av god ledelse for kvaliteten på pasientomsorgen

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. året

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Studiegrupper
 • Kollokviegruppe
 • Praksisstudier
 • Hjemmeeksamen i gruppe i samfunnsfaglige emner
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Planlegger, gjennomfører og evaluerer et fagutviklingsprosjekt som formidles i sykehjem i grupper

Vurderingsform

Praksisvurdering Kriterier for bestått praksis finnes i Retningslinjer for gjennomføring og vurdering av praksisstudier ved Fakultet for helse- og sosialvitskap tilgjengelig på hvl.no. Fravær ut over 10 % innebærer ikke bestått praksisstudium.

Vurderingsutrykk Praksis vurderes til bestått/ ikke bestått.

Ny praksis Ikke bestått praksis innebærer at studenten må vente til neste kull med å ta praksisstudiene på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler