Hopp til innhald

BSD330 Sykepleierens funksjon og oppgave innen geriatri og geriatrisk sykepleie

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Sentrale tema samles i tre hovedbolker:

 • Aldring - den normale utviklingen
 • Gammel og syk - den patologiske utviklingen
 • Ledelse av egen og andres virksomhet

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • kan anvende lover og forskrifter som regulerer kommunenes helse- og omsorgstjenester
 • har kunnskap om aldring og hvordan dette virker inn på eldre menneskers livsvilkår i et flerkulturelt perspektiv
 • har kunnskap om normale og patologiske endringer i den gamle kroppen
 • har kunnskap om betydningen av tilhørighet og sosiale relasjoner i et eldre menneskes liv i og utenfor institusjon
 • har kunnskap om alderspsykiatri og demens, og evner å se sammenhengen mellom opplevelse og atferd
 • har kunnskap om håp og håpets betydning,
 • har kunnskap om psykisk helse og selvmord blant eldre
 • har kunnskap om verdighetsgarantien, omsorg ved livets slutt og palliativ behandling
 • har kunnskap om det spesielle i å være ung og leve med en kronisk plage og ha et hjelpebehov

Ferdigheter: Studenten...

 • kan beherske undervisning og veiledning av eldre og deres pårørende, samt kollegaer i kommunehelsetjenesten
 • kan gå inn i og åpner opp for den vanskelige samtalen i møtet med eksistensielle spørsmål
 • bruker redskaper som marte meo, validering, reminisens og realitetsorientering.
 • arbeider tverrprofesjonelt og tar initiativ til tverretatlig samarbeid
 • leder, organiserer og dokumenterer eget og andres arbeid

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan oppdage og håndtere etiske utfordringer i arbeid med eldre i den kliniske hverdag
 • ser betydningen av helsefremmende og forebyggende arbeid blant eldre
 • bidrar til omstilling og mestring, samt bearbeiding av sorg og tapsreaksjoner i alderdommen.
 • oppdager og håndterer vold mot eldre i private og offentlige relasjoner
 • arbeider kunnskapsbasert ved å være i stand til å arbeide reflekterende i lys av forskning, erfaring og pasientperspektivet
 • ser betydningen av god ledelse for kvaliteten på pasientomsorgen

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. året

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Studiegrupper
 • Kollokviegruppe
 • Praksisstudier
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Bestått praksis i sykehjem

Vurderingsform

Eksamen Individuell skriftlig eksamen under tilsyn, 5 timer

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler