Hopp til innhald

BSD350 Stats- og kommunalkunnskap, helse- og sosialpolitikk, lovgivning, sosiologi og sosialantropologi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

 • helsepersonelloven
 • pasient- og brukerrettighetsloven
 • helse- og omsorgstjenesteloven
 • samhandlingsreformen
 • verdighetsgarantien

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunnskap om lover og forskrifter som regulerer kommunenes sykehjemstilbud
 • har kunnskap om samhandlingsreformen og utfordringen den gir helse- og omsorgstjenesten i kommunene
 • har kunnskap om verdighetsgarantien

Ferdigheter: Studenten...

 • kan drøfte samfunnsmessige utfordringer i lys av lover og forskrifter knyttet til arbeid i kommunehelsetjenesten

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan oppdage og håndtere samfunnsfaglige utfordringer i arbeid med eldre i den kliniske hverdag

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. studieår

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • praksisstudier
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Eksamen Skriftlig hjemmeeksamen i gruppe over 4 uker. Det gis inntil 4 veiledninger. Antall ord: 3000 +/- 10%. Hvert gruppemedlem må selv ta ansvar og bidra til gruppearbeidet for å kunne ha sitt kandidatnummer på eksamensbesvarelsen. Studenter som ikke har bidratt, får ikke levere til ordinær eksamen. De bruker et eksamensforsøk og må levere en individuell oppgave til ny eksamen.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått må gruppen bearbeide sin besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler