Hopp til innhald

BVP106 Medisinske fag

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger forståelse for hvordan mennesket påvirkes av sykdom, både fysisk, psykisk og sosialt, samt kunnskap om hvordan en kan forebygge/forhindre komplikasjoner eller forverring. Det omhandler kunnskap om kroppens funksjon og anatomi og grunnleggende kunnskap inne farmakologi.

Sykdomslære, pediatri, anatomi, og fysiologi, samt farmakologi og medikamenthåndtering.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om kroppens oppbygning og funksjon
 • har kunnskap om årsaker, symptomer og behandlingstiltak for de mest vanlige somatiske sykdommer
 • kan identifisere sykdomstegn og sykdomsfremkallende faktorer
 • har kunnskap om de vanligste medikamenters virkninger og bivirkninger
 • kan redegjøre for sentrale prinsipper knyttet til legemiddelhåndtering
 • har kunnskap om symptomer og sykdomsfremkallende faktorer

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap for å identifisere symptomer og sykdomsfremkallende faktorer
 • kan reflektere over tiltak for å bedre ivareta det enkelte menneskets helsetilstand
 • kan anvende og kontrollere seg selv og andre i legemiddelhåndtering
 • kan anvende felleskatalogen

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i relevante medisinske problemstillinger
 • har innsikt i helsefremmende og forebyggende arbeid
 • har innsikt i medikamenter og kvalitetssikring av legemiddelhåndtering

Krav til forkunnskaper

Studierett ved Bachelor i vernepleie - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert med ulike arbeidsformer som for eksempel forelesninger, gruppearbeid og seminar/temadager, TBL og bruk av SimArena.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Eksamen
Skriftlig individuell eksamen under tilsyn, 5 timer. Eksamen vil inneha følgende tema; anatomi/fysiologi, sykdomslære og farmakologi. Alle tema må vurderes til bestått for å få karakter i emnet. Det blir satt en samlet karakter på besvarelsen.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A - F, der A - E er bestått karakter og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler