Hopp til innhald

BVP120 Menneskets psykologi,utvikling og læring

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet har et helhetsperspektiv på menneskets utvikling og læring i et livsløpsperspektiv. Dette perspektivet tar for seg sosiale, kognitive, språklige, emosjonelle og motoriske/fysiske dimensjoner hos mennesket.  Hovedfokuset legges på lærings- og utviklingsteorier i pedagogikk og psykologi.  I tillegg belyses sentrale pedagogiske grunnlagsproblemer. Emnet skal gi grunnlag for etisk og faglig forsvarlig yrkesutøvelse hvor tilretteleggelse for sunn utvikling og læring står sentralt. Vitenskapsteori er en del av emnet som danner grunnlaget for forståelser av ulike kunnskapssyn og innhenting av kunnskap.

Generell psykologi: Ulike perspektiver på psykologi, motivasjonsteorier, sosialpsykologi personlighetspsykologi, alderdommens psykologi, kriser og kriseteori.

Utviklingspsykologi: Tilknytning, samspill og identitet hos barn og unge.  Motorisk utvikling og språkutvikling.

Pedagogikk: Pedagogisk grunnlagstenkning, den pedagogiske relasjonen, pedagogisk psykologi, sosialisering, læringsteorier og didaktikk.

Gerontologi: Biologisk, psykologisk og sosial aldring.

Vitenskapsteori: Introduksjon av sentrale perspektiver og begreper, menneskesyn, kunnskapssyn, teori, empiri, praksis, forskningsetikk.

Læringsutbytte

Kunnskap:
Studenten..

 • har kunnskap om ulike perspektiver og begreper i psykologi og pedagogikk
 • har kunnskaper om kognisjon, motivasjon og emosjoner
 • har kunnskaper om kriser og ulike tilnærminger til kriser
 • kan identifisere sentrale pedagogiske grunnlagsproblemer
 • har god kunnskap om relasjoners betydning for læring og utvikling
 • har kunnskap om ulike læringsteorier og didaktikk
 • kan beskrive motorisk-, kognitiv-, språklig- og sosial utvikling fra fødsel til død
 • kan identifisere lærings- og utviklingsfremmende og -hemmende faktorer
 • har kunnskap om sentrale faglige perspektiver på aldring og alderdom
 • har grunnleggende forståelse for vitenskapelig kunnskap som fundament for ulike forståelser i vernepleierfaget

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan identifisere og forflytte seg mellom ulike teoretiske perspektiv
 • kan reflektere over ulike pedagogiske og psykologiske teorier
 • kan formidle kunnskap om sentrale tema i emnet 

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan kritisk vurdere og reflektere over ulike kunnskaps- og menneskesyn
 • har innsikt i faglige og etiske problemstillinger i pedagogisk praksis
 • har innsikt i hvordan tilrettelegge for utvikling og læring
 • kan reflektere over egen deltagelse i samarbeidsprosesser

Krav til forkunnskaper

Studierett på Bachelor i vernepleie - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert i en veksling mellom forelesning, gruppearbeid, seminar og selvstudie.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Eksamen 5 timers skriftlig eksamen under tilsyn.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A-F, der A-E er bestått og F er ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler