Hopp til innhald

CM1-MUS2 Musikerskap 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

For å kunne fungere som Community musiker, må studenten beherske både fordypningsinstrument og støtteinstrument på et relevant og godt nivå. I emnet vil studentene arbeide med utvikling av egne ferdigheter som utøver og som del av ensemble og som tilrettelegger for andres utøving i forbindelse med bandrotasjon. Musikkteknologi, vokaltrening, samspill og gehør er vesentlige byggesteiner i utviklingen av studentenes musikerskap, og er derfor integrert i emnet.  

 

Viktige tema i dette emnet er:

 • teknologi retta mot utøving og opplæringsarenaer
 • instrumentopplæring med rom for fordypning og bredde.
 • teori/hørelære
 • samspill
 • bandrotasjon

Læringsutbytte

Kunnskaper

Kandidaten har:

 • innsikt i repertoar for sitt instrument som er relevant for yrkesvirksomheten som Community musiker
 • kunnskap om øvingsmetodikk slik at en på best mulig måte kan planlegge, gjennomføre og evaluere egen øving.
 • kunnskap om metoder og instrumenter som er egnet for samspillaktiviteter
 • kjennskap til ulike musikkteknologiske verktøy og deres bruksområder

 

Ferdigheter:

Kandidaten:

 • kan bruke fordypnings- og støtteinstrumenter, samt musikkteknologi på en konstruktiv og relevant måte i formidling alene og i samspill med andre
 • kan bruke stemmen på en selvstendig måte i kor og andre samspillsituasjoner
 • kan arbeide med og reflektere over tekniske og kunstneriske problemstillinger på hovedinstrument, og med dette som utgangspunkt skape et selvstendig uttrykk
 • kan bruke kreative og selvstendige arbeidsmåter
 • viser evne til å lytte, ta initiativ, tilpasse seg sine medmusikanter og fylle sitt rom i et ensemble faglig og sosialt
 • kan videreutvikle sitt musikalske gehør og anvende musikkteknologiske verktøy, og knytte dette opp mot praktisk arbeid med fordypningsinstrument og samspill

 

Generell kompetanse:

Kandidaten kan:

 • anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med utøvende aktiviteter, og vise evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving og formidling av musikk er i fokus
 • reflektere over bruk av musikkteknologi i forbindelse med utøving og opplæring

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

CM1-MUS1

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil veksle mellom praktisk skapende arbeid, forelesninger, prosjekt- og gruppearbeid, fremføringer og veiledning. Undervisning vil foregå i grupper og individuelt der det er hensiktsmessig. Det kreves at studentene kan arbeide selvstendig gjennom øving og egeninnsats.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Gjennomføring av pålagte obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige, spesifiseres i semesterplan ved oppstart.
 • 80 % obligatorisk deltaking i undervisning

Vurderingsform

Praktisk-metodisk eksamen.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler