Hopp til innhald

FE406 Energiøkonomi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

 1. Innføring i investeringsteori
 2. Gjennomgang av faktorer som påvirker kontantstrømmer til gitte fornybare kraftprosjekter.
 3. Praktisk anvendelse av investeringsteori på gitte prosjekter.

Læringsutbytte

 • Ha oversikt over de mest kjente analyseverktøyene som blir brukt for å vurdere lønnsomheten til ei investeringsprosjekt for fornybar kraftproduksjon.
 • Ha oversikt over faktorer, som politiske rammevilkår, teknologi og ressursgrunnlag, som påvirker kontantstrømmene til et slikt prosjekt.
 • Kunne vurdere om det er lønnsomt å investere i et prosjekt gitt usikkerhet knytta til disse faktorene.
 • Forstå de økonomiske karakteristikkene til kraftverk basert på ulike fornybare energikilder.

 • For en gitt teknologi, kunne identifisere hvilke konstantstrømmer som prosjektet genererer over prosjektet sin levetid.
 • For en gitt teknologi, kunne identifisere usikkerhetsfaktorer som påvirker disse kontantstrømmene (markedsmessige, politiske, teknologiske og klimamessige).

 • Ha kunnskap om hvordan usikkerheit påvirker investors risiko og hvordan slik risiko kan inkluderes i en investeringsanalyse.
 • Kunne kombinere denne kunnskapen til å utvikle gode beslutningsregler for konkrete case. 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MA415 Matematikk brukeremne og FE 405 Energisystemer og produksjonsteknologier eller tilsvarende bakgrunn.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og øvinger.

Obligatorisk læringsaktivitet

3 arbeidskrav. Grupper på 1-3 studenter. 

Vurderingsform

Prosjektoppgave. Grupper på 1-3 studenter. Bokstavkarakter A-F.