Hopp til innhald

FSP-402 Praksis og veiledning, del 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Det overordnede målet for studiet er å tilrettelegge for studentene til å bli allsidige og reflekterte praktikere. Emnet tar derfor sikte på å inspirere studentene til å prøve ut og anvende familieteori og faglige tilnærminger fra undervisningen i sitt daglige arbeid. Det kreves at studentene har relevant praksis i utdanningsperioden, hvor de kan arbeide med familier og/eller systemer i samhandling.

Veiledning på praksis skal bidra til at studenten videreutvikler og utvider sine ferdigheter i praktisk arbeid, for å integrere teori, metode, praktiske ferdigheter med sin personlig stil i samarbeid med en godkjent veileder. Veiledningen skal fokusere på samspillet mellom studenten, klientene og kontekst. Praksis og veiledning, del 1 starter i første semester og avsluttes i andre semester.

Veiledning og praksis er en prosess der studenten skal tilegne seg forståelse og utdypende kunnskap og kompetanse knyttet opp imot studentenes egen praktisering som profesjonsutøver: Praksis innebærer at:

 • Studentene arbeider mellom studieukene og gjennomfører praksis på sine respektive arbeidsplasser eller hospiterer på andre relevante steder
 • Studentene øver seg ved å trekke inn ideer og metoder fra litteraturen og kursukene.

Viktige mål for studentenes praksis er å prøve ut teori og faglige tilnærminger. Gjennom veiledning og selvrefleksivitet, skal studenten kunne utvikle personlige verdier, et bredere repertoar og erfaringsgrunnlag som terapeut og konsulent.

Veiledningen tar sikte på integrering av kunnskap fra praksis gjennom veiledning på praksis. Viktige delmål vil være at studenten har utviklet kompetanse gjennom:

 • Integrering av teori, metode og praktiske ferdigheter
 • Videreutvikling av personlig stil og profesjonell posisjon
 • Bevisstgjøring av forforståelse og egne anliggender
 • Utvikling av selv refleksjon
 • Utvikling av kompetanse i refleksjon
 • Systematiske analyser av presenterte kasus
 • Øvelse på samtaleprosesser

Læringsutbytte

Viktige delmål med den praktiske kvalifiseringen er å prøve ut teori og faglige tilnærminger. Gjennom veiledning og selvrefleksivitet, skal studenten kunne utvikle personlige verdier, et bredere repertoar og erfaringsgrunnlag som terapeut og konsulent.

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om integrering av teori, metode og praktiske ferdigheter til egen praksis
 • har kunnskap om forskjellige muligheter til å utvikle kompetanse i refleksjon

Ferdigheter:
Studenten...

 • videreutvikler egen personlig stil og profesjonell posisjon
 • er bevisst sin forforståelse og egne anliggender
 • utvikling av selvrefleksjon

Generell kompetanse:
Studenten...

 • viser bevissthet omkring holdninger
 • er i stand til å redegjøre for faglige vurderinger av egen og andres praksis
 • bearbeider egne erfaringer og egen personlig historie
 • videreutvikler kompetanse i å arbeide selvstendig og å samarbeide med andre
 • arbeider i overensstemmelse med fagetikk og yrkesetiske retningslinjer

Veiledningen tar sikte på integrering av kunnskap fra praksis gjennom veiledning på praksis. Viktige delmål vil være at studenten har utviklet kompetanse gjennom:

 • Integrering av teori, metode og praktiske ferdigheter
 • Videreutvikling av personlig stil og profesjonell posisjon
 • Bevisstgjøring av forforståelse og egne anliggender
 • Utvikling av selv refleksjon
 • Utvikling av kompetanse i refleksjon
 • Systematiske analyser av presenterte kasus
 • Øvelse på samtaleprosesser

Krav til forkunnskaper

Studierett ved Familieterapi og nettverksarbeid - HVL - Bergen

Undervisnings- og læringsformer

Praksisstudiene skal være en profesjonell virksomhet der studenten over tid kan planlegge og lede arbeid med utgangspunkt i et systemisk perspektiv. Med systemisk perspektiv menes her arbeid som bygger på teori og metodikk som det undervises i på studiet. Praksis skal normalt innbefatte 3 hovedparter:

 • Studenten i rolle som terapeut, hjelper, myndighetsutøver, konsulent
 • Klienten dvs. de som er definert til å ha problemene eller konfliktene
 • Samarbeidspartnere - andre profesjonelle, andre offentlige ansatte osv.

For de fleste studenter vil det være en fordel at veiledningen foregår som gruppeveiledning. Høgskolen godkjenner også individuell veiledning. 140 timer kan være prosessveiledning og 20 timer skal være direkte veiledning. Prosessveiledning foregår i grupper og vil si at det gis veiledning på materiale studentene bringer med seg i form av fortellinger fra praksis. Det foregår på ulike måter, og 40 timer av denne veiledningen skjer i grupper på samlingene og er inkludert i studieavgiften. Direkte veiledning foregår individuelt eller i grupper og vil si at det gis veiledning på studentens egen praksis ved at veileder er tilstede som co-terapeut, i rommet eller bak et speil og observerer praksis. Veileder kan også se praksis på film/dvd.

Studentene oppfordres til å danne lokale kollokvier hvor de kan utveksle erfaringer og litteratur ved å treffes og ved å danne nettbaserte grupper. Studentene bringer også erfaringsmateriale fra praksis med seg inn i kursukene. Dette an-vendes i gruppearbeid, kollokvier, refleksjonsgruppene og veiledning i form av muntlige fremlegg, transkripsjoner, lyd- og/eller videoopptak.

Veiledningen skal være knyttet til studentenes kliniske arbeid. Den skal bidra til å høyne studentenes refleksjons- og handlingsnivå i møtet med klienter og familier. I veiledningen skal studentene knytte teori fra undervisningen og pensumlittera-tur til egen praksis.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • skriftlige refleksjoner i mappe
 • godkjent tilstedeværelse med 100 % oppmøte.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen

Vurderingsform

Praksis avsluttes ved å levere dokumentasjon på gjennomført 80 timers faglig veiledning* og 80 timer praksis. (Sammenlagt 160 timer veiledning og 160 timer praksis i løpet av studiet).

*60 timer av veiledningen tas mellom samlingene i veiledningsgrupper organisert av studentene selv. Veilederne er godkjent av HVL og studentene betaler for denne veiledningen.

*40 timer av veiledningen skjer i grupper på samlingene og er inkludert i studieavgiften. Studentene deles inn i grupper og har til sammen 7 timer veiledning på hver samling i samme gruppe og med samme veileder.

En godkjent veileder må ha minst fem års relevant arbeidspraksis og utdannelse i familieterapi og/eller systemisk praksis. Veileder må være godkjent av egen fagforening der slike ordninger finnes. Studentene må selv skaffe veiledere som godkjennes av høgskolen. En veiledningstime er på 45 minutter.

Veiledning og praksis som kreves i forbindelse med studiet skal gjennomføres parallelt med studiet.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ikke bestått

Studentene må dokumentere gjennomført krav til praksis og veiledning før studiet anses som fullført. Studentene kan bruke et semester ekstra på å fullføre praksis og veiledning.