Hopp til innhald

ID3-134 PT - Aktivitetslære

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Aktivitetslære blir lagt opp som konsentrerte emne/kurs. I desse kursa vil det metodiske stå sentralt saman med utvikling av eigenferdigheit. Det blir kurs i individuelle aktivitetar, aktivitetar i friluft, trening til musikk samt andre ulike trenings- og aktivitetsformer.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgjande totale læringsutbytte:

Kunnskapar

Studenten

 • har kunnskap om og kan forklare sentrale problemstillingar innanfor ulike aktivitetar
 • har brei kunnskap om metodar og teknikkar for dei ulike aktivitetane
 • kan forklare teknikkar og øvingar
 • kan justere aktivitetane for ulike kundar/brukarar
 • kan eit breidt spekter av aktivitetar som er aktuelle å bruke inn i yrket som personleg trenar og/eller instruktør

Ferdigheiter

Studenten

 • kan anvende kunnskapen til å planlegge, organisere, gjennomføre, tilrettelegge og rettleie ulike aktivitetar for ulike målgrupper på ulike ferdigheitsnivå
 • kan vise ferdigheiter/øvingar samt anvende, analysere og reflektere over sentrale element i aktivitetane
 • kan reflektere ovenfor ulike utfordringar med valg av aktivitetar/øvingar innanfor personleg trenar yrket
 • kan forklare og bruke sentrale moment og fagterminologi i aktivitetane

Generell kompetanse

Studenten

 • kan anvende, formidle og reflektere rundt sentrale aktivitetar og øvingar innanfor fagområdet personleg trenar
 • kan planlegge og gjennomføre varierte aktivitetar for ulike grupper/brukarar
 • kan formidle fagstoff
 • kan utøve og arbeide sjølvstendig med aktivitetane
 • kan kommunisere om faglege problemstillingar, analysere og kome fram til ein konklusjon

Krav til forkunnskapar

Generell studiekompetanse

Undervisnings- og læringsformer

Det er hovudsakeleg praktisk undervisning i grupper der teoretisk kunnskap blir integrert. I enkelte kurs er det også teoritimar.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Minimum 80% oppmøte i undervisninga.
 • Gjennomføre 10-timars punktpraksisk
 • Godkjent refleksjonslogg frå punktpraksisen
 • Praktisk prøve i hjerte- og lungeredning med skrifleg innlevering.

Vurderingsform

Munnleg eksamen med gradert karakter (A-F).