Hopp til innhald

MAFYS560 Relasjoner, kommunikasjon og fysioterapi vedlivsbelastninger, kriser og traumer

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Dette emnet tilrettelegger for utdyping og videreutvikling av handlingskompetanse med vekt på kliniske ferdigheter og bredt handlingsrepertoar med særlig vekt på når pasienter har erfart kriser, traumer omfattende livsbelastning. Studenten skal utvikle evne til å tilpasse psykomotorisk fysioterapi individuelt og nyansert med utgangspunkt i hver enkelt pasient, innenfor et bredt og variert spekter av sammensatte lidelser. Utviklinga av relasjonell kompetanse videreføres med teori om relasjoner og relasjonens betydning i fysioterapi og kommunikasjonsferdigheter øves i Sim arena. Emnet skal gi grunnlag for å forstå menneskers ulike måter å reagere ved kriser, komplekse traumer, store livsbelastninger og ved migrasjon samt i rus omsorgen. Med utgangspunkt i etablerte tradisjoner legges det vekt på å videre utvikle fagfeltet for å svare til ny kunnskap og samfunnsutvikling. Med utgangspunkt i klinisk praksis drøftes behandling som omstillings- og endrings prosesser for pasienter i særegne livssituasjoner, der tidsperspektiv for behandling vil variere. Studenten skal utvikle relasjonelle ferdigheter, der kroppslige og verbale tilnærmingsmåter skal utfylle hverandre i individuelle behandlingsløp, men også i gruppebaserte tiltak. Det legges vekt på etikk og refleksjon, egenutvikling, språklige uttrykksformer og drøfting av hva som ligger i, og betydningen av, terapeutisk holdning i behandlingsprosesser.

Emnet går over 3 semester.

 

 • kontinuerlig vurdering og tilpasset dosering
 • kommunikasjon, relasjon
 • terapeutisk allianse og terapeutisk holdning
 • etikk
 • traumer
 • rusomsorg
 • migrasjon
 • tverrfaglig samarbeid
 • trygdefaglige tema

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper: Studenten...

 • har avansert kunnskap om belastningslidelser, sammensatte tilstander, psykiske lidelser, rus og særlige helseutfordringer i forbindelse med migrasjon
 • har avansert kunnskap om kroppslige reaksjoner, spor og uttrykk for livets mange ulike typer og grader av belastninger og i lys av individuelle, kulturelle og samfunnsmessige perspektiv
 • har kunnskap om hvordan mennesker kan reagere i traumatiske situasjoner og om hvordan traumer kan gi symptomer, lidelser og sykdom
 • har inngående kunnskap om etikkens, kommunikasjonens, relasjonens og kontekstens betydninger i terapeutisk samhandling
 • kan gjøre rede for og begrunne psykomotorisk fysioterapi i en tverrfaglig kontekst i et bredt spekter av helsearbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten (fra lavterskeltilbud og forebyggende arbeid i f.eks. skolehelsetjeneste til psykiatri)
 • har oversikt over velferdsordninger og trygdefaglige emner
 • kan gjøre rede for og reflektere kreativt om utfordringer ved kommunikasjon og behandling av mennesker med ulik kulturell bakgrunn

Ferdigheter: Studenten...

 • kan etablere, vedlikeholde og avvikle behandlingsallianser
 • kan observere og analysere behandlingsprosesser og tilpasse tiltak og egne handlinger i det terapeutiske samspillet
 • kan ut fra kroppslige funn tilpasse psykomotorisk fysioterapi til den enkelte pasients grad av belastning, ressurser og livssituasjon
 • har inngående ferdigheter i å utføre psykomotorisk fysioterapi der erfarings- og opplevelsesorienterte samtaler inngår
 • kan, i samspill med pasienten, skape en situasjon der behandlingen utøves i en terapeutisk allianse som gir pasienten rom til å oppdage og utforske bevegelsesvaner og mønstre i trygge rammer
 • kan ha selvstendig ansvar for bevegelsesgrupper der deltakernes refleksjon over egne kroppslige og følelsesmessige erfaringer vektlegges
 • kan reflektere over egne holdninger og deres betydning for behandlingssituasjonen og pasientens mulighetsrom
 • kan, muntlig og skriftlig, formidle selvstendige vurderinger som en del av tverrfaglig behandlingssamarbeid, og flerfaglig og trygdefaglige utredninger 

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan med utgangspunkt i etablerte tradisjoner bidra til innovasjon og videreutvikling av fagfeltet for i tråd med ny kunnskap og samfunnsutvikling.
 • kan vurdere kroppsfunn, livshistorie, aktuell livssituasjon og eventuelle krisereaksjoner hos den enkelte pasient og tilpasse relevant behandling
 • kan analysere og vurdere aktuelle problemstillinger og reflektere sammen med pasienten over hvilken betydning livssituasjon, relasjoner og sosiokulturelle aspekter kan ha for helse og sykdom
 • kan reflektere over kommunikasjons- og interaksjonsprosesser
 • kan reflektere over etiske problemstillinger
 • kan gjøre rede for og kritisk reflektere over forskning og ny kunnskap i fagfeltet
 • kan forholde seg analytisk til ulike teoretiske og kliniske informasjonskilder og kritisk anvende disse til å utvikle og formulere faglige resonnementer
 • ta en aktiv rolle i faglige diskusjoner
 • kritisk analysere og formidle fysioterapiens samfunnsrelevans ved psykiske og psykosomatiske helseproblemer

Krav til forkunnskaper

MAFYS540 og MAFYS550

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen består av forelesninger, plenumsdiskusjoner, seminarer og ferdighetstrening. Studenten skal ha med videoopptak fra egen praksis til undervisning og seminarer. Opptakene danner grunnlag for faglige diskusjoner om kliniske problemstillinger i forhold til behandling og dosering, samt spørsmål om etiske dilemma, sosiokulturelle aspekter og tverrfaglig samarbeid. Alle studentene skal ha erfaring med å lede opplevelsesorienterte bevegelsesgrupper.

I dette emne legges det særlig vekt på trening i kommunikasjon og relasjonelle ferdigheter ved blant annet bruk av rollespill, refleksjon og diskusjon.

 

Studentaktiv læring:

 • Presentasjon av erfaring fra observasjonspraksis i spesialist helsetjenesten, 15 min presentasjon på et seminar
 • Lede én bevegelsesgruppe over åtte ganger à ca. 60 minutter. Antall deltakere i gruppen skal være fem til åtte
 • 15 min presentasjon av opplegg for bevegelsesgruppen man leder med påfølgende 15 minutter diskusjon

 

Praksis

11 uker deltidspraksis. Individuell tilnærming til anvendelse av psykomotorisk fysioterapi med undersøkelse og behandling igangsettes ved oppstart av emnet og foregår i periodene mellom samlingene.

Det skal gjennomføres 150 individuell behandlingstimer. Det blir gitt 55 timer veiledning.

For mer informasjon om organisering av praksisstudier se Plan for praksisstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 2 journaler som følger to individuelle behandlingsløp. Journalene skal inneholde beskrivelse av undersøkelse og funksjonsvurdering samt behandlingsprosess leveres på slutten av fjerde semester. Hver journal er på 700-1000 ord.
 • Skriftlig refleksjonsnotat på 700-1000 ord. Notatet tar utgangspunkt i erfaringer fra bevegelsesgruppene og skal gi en teoretisk analyse av gruppedynamikk og gruppeprosess. Samt skriftlig tilbakemelding på en medstudents notat.
 • 2 skriftlige refleksjonsnotat, hver på 700-1000 ord. Notatene skal gi teoretiske analyser av terapeutisk samhandling ut fra praksis i psykomotorisk fysioterapi og psykiatri. Samt skriftlig tilbakemelding på en medstudents notat.
 • 3 loggskjema hvor man redegjør for erfaring i praksistudiet. Emnet går over tre semester og det leveres et logg skjema i slutten av hvert semester.
 • 12 uker deltidspraksis. Det kreves 90% nærvær i praksis

 

Mer informasjon og tidspunkt for innlevering se Plan for praksis. Arbeidskravene må være godkjent før studentene får fremstille seg til eksamen i emnet. Arbeidskravene er gyldig i 4 påfølgende semester

Vurderingsform

Praktisk eksamen Eksamen går over to dager, en forberedelsesdag og en eksamensdag. Fagmiljøet skaffer en medstudent som benyttes som pasient.

Forberedelsesdag: Undersøke pasient og funksjonsvurdering, 1 time Skrive journal og planlegge behandling

Eksamensdag: Journal med undersøkelse og funksjonsvurdering leveres før eksamen starter Studenten redegjør for sin plan i 15 min før pasienten kommer inn. Studenten viser individuelt tilpasset behandling av den aktuelle pasienten, ca 45 minutter Påfølgende muntlig høring, ca 30 minutter. Det benyttes både ekstern og intern sensor

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ny eksamen gjennomføres på same måte som ordinær eksamen.