Hopp til innhald

MBUL502 Barne- og ungdomslitteraturen i et estetisk perspektiv

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

I dette emnet skal studentene arbeide med estetiske tilnærminger til barne- og ungdomslitterære uttrykk i ulike medier. Litterære tekster i interaksjon med andre medieuttrykk og kunstformer vil stå sentralt. Emnet vil også inkludere refleksjoner om barnebokkritikk, etikk og estetikk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Studenten skal ha kunnskap

  • om barne- og ungdomslitterære tekster som utforsker estetiske uttrykksformer
  • om barne- og ungdomslitteraturen i et medieestetisk perspektiv
  • om litteraturkritiske, etiske og estetiske perspektiver på barne- og ungdomslitteraturen

Studenten

  • kan anvende medieestetisk teori i analyse av konkrete tekster for barn og ungdom
  • kan analysere samspillet mellom ulike uttrykksformer i multimodale tekster, som for eksempel bildebøker, tegneserier, film, digitale applikasjoner og spill.
  • kan delta i kvalifiserte diskusjoner om kritikk, etikk og estetikk

Studenten

  • kan analysere ulike teksttyper og de tekst- og kulturhistoriske sammenhenger disse inngår i
  • har kunnskap om det barnelitterære markedet og om barne- og ungdomslitteratur i den litterære og pedagogiske offentligheten
  • kan reflektere over relevante formidlingsformer og -praksiser

Krav til forkunnskaper

Ingen utover opptakskravet

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen foregår i form av forelesninger/seminar 1 dag per uke. Av hensyn til videre progresjon i studiet forutsettes aktiv deltaking i undervisning, selvstendige litteraturstudier og at studentene bidrar med framlegg knyttet til refleksjonsoppgaver underveis i studiet. Det forventes at studentene danner kollokviegrupper.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ett obligatorisk arbeidskrav i form av en anmeldelse av ett av de litterære eksemplene på pensum. Anmeldelsen skal være på 5000 tegn med mellomrom. Anmeldelsen må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før eksamen kan avlegges.

Godkjent arbeidskrav er gyldig i de to påfølgende semestrene etter godkjenningen.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Oppgaven skal være på 25000 tegn med mellomrom.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Emnet for oppgaven skal være formulert av studenten og godkjent av emneansvarlig til fastsatt frist (i undervisningsplan). Et utkast til oppgaven skal leveres en måned før innleveringsfristen. Frist for muntlig tilbakemelding er to uker etter innlevering av utkast.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler