Hopp til innhald

MUND4D113 Didaktikk og pedagogisk praksis

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet Didaktikk og pedagogisk praksis inngår som en del av to i den ene av fire mulige fagfordypninger i studiet Master i undervisningsvitenskap og skriver masteroppgave knyttet til pedagogikk. Det studeres hvordan didaktisk kunnskap - forhold til både skolesystem, skole som institusjon og undervisning - blir utviklet og brukt. Emnet gir et historisk og systematisk overblikk over didaktiske tradisjoner, teorier og modeller. Det vises fram hvordan pedagogikkens språk blir relevant for praksis.

Emnet legger vekt på hvordan ulike didaktiske teorier fungerer som metadidaktikk for barnehage, skole og tertiær sektor. Det legges vekt på følgende tema:

 • didaktiske teoriers konstruksjon
 • funn fra empirisk-didaktisk forsking
 • didaktikk i et undervisningsperspektiv
 • didaktikk som profesjonskunnskap
 • samfunnsmessige vilkår for didaktisk praksis

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter avsluttet emne har studenten

 • inngående kunnskap om begrepet didaktikk og om didaktiske teorier
 • kjennskap til funksjonene til didaktisk arbeid
 • forståelse av hvordan didaktisk praksis kan utvikles og påvirkes
 • lært hvordan didaktiske teorier kan fungere som refleksjons- og utviklingsverktøy for didaktisk praksis.

Ferdigheter

Studenten kan

 • oppsummere didaktikkens problemfelt i en historisk og systematisk sammenheng
 • drøfte hvorfor didaktikk er et viktig pedagogisk utgangspunkt for planlegging, gjennomføring og vurdering av didaktisk arbeid.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • bruke didaktikk som (lærer)profesjonens språk
 • forklare hvordan didaktisk praksis skapes og endres.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen gjennomføres med forelesninger og kollokviegrupper. Etter ca. 50 % av forelesningstiden skal studenten presentere en klassisk pedagogisk tekst. Det forventes at rundt halvdelen av normert arbeidstid brukes til å gjennomarbeide pensumet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal presentere en klassisk pedagogisk tekst med vekt på didaktisk analyse. Teksten (ca. 4000 ord) vurderes som godkjent/ikke godkjent. Teksten skal presenteres foran kullet.

Vurderingsform

Komparativ semesteroppgave hvor det sammenlignes didaktisk tenking til to eller flere pedagoger. Oppgaven skal være på maks. 7000 ord. Det tilbys frivillig veiledning.

Innleveringsfrist blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler