Hopp til innhald

PPUY307 Praksis 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Hovudtema i emnet er lærarrolla, lærararbeidet og yrkesfaglærar si tilrettelegging for læring. Det skal vere tett kopling mellom det studenten møter i pedagogikk og yrkesdidaktikk på studiestaden og det dei opplever i praksisopplæringa.

Praksisopplæringa skal være rettleia, vurdert og variert og har et omfang på 30 heile arbeidsdagar.

Studentane skal i praksisen sin gjennomføre observasjonar, og etter kvart få eit meir sjølvstendig ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisninga.

Studenten har ansvar for å dokumentere innhaldet i praksisopplæringa. Dokumentasjonsforma vært spesifisert i studieheftet frå studiestaden               

Studenten, praksislærar og lærar frå studiestaden skal ha fleire møtepunkt i løpet av studenten sin praksis. Møta kan gå føre seg som nettmøter, praksisrettleiing på praksisstaden m.m. Ei nærare forklaring av korleis praksis vert gjennomført vert å finne i studieheftet frå studiestaden

Læringsutbytte

Alle læringsutbytta frå rammeplanen og dei nasjonale retningslinene vert handsama i emnet, men det vert lagt særs vekt på desse:

Ferdigheiter

Studenten:

  • kan bruke sin yrkeskompetanse, og planlegge, begrunne, leie og dokumentere relevant yrkesopplæring som er tilpassa eleven/lærlingen sitt behov og yrkesinteresser, med tanke på å fullføre yrkesutdanninga.
  • kan leie opplæring der elevar/lærlingar deltek i planlegging, gjennomføring og vurderingsarbeid.
  • kan leie læreprosessar som fremmer praktisk, differensiert og tilpassa opplæring på mangfoldige, teknologirike og fleirkulturelle læringsarenaer. 
  • kan bygge gode relasjoner og tilpasse opplærina til eleven/lærlingen sine interesser, behov og utdanningsplanar.
  • kan gjennomføre vurderingsarbeid i samsvar med forskrifter, nyare forsking og utviklingsarbeid på feltet.
  • kan bruke relevante digitale læremiddel i opplæringa.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal gjennomføre observasjonar, ha ansvar for planlegging og gjennomføring av undervisning og vurdering i samarbeid med praksisrettleiar. Nærare forklaringar knytt til gjennomføring av praksis vert spesifisert i studieheftet frå studiestaden.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har tre arbeidskrav felles for alle studiestader.

  1. Studenten skal levere politiattest.
  2. Studenten skal saman med praksislærar utarbeide ein plan for praksis
  3. Studenten skal dokumentere innhaldet i praksis i form av ein avsluttande praksisrapport.

Desse og arbeidskrav utover dette vert spesifisert i studieheftet frå studiestaden.

Vurderingsform

Praksis vert vurdert som bestått/ikkje bestått.