Hopp til innhald

RAD810 Bildedanning innen klinisk radiografi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler fysiske og teknologiske prinsipper for bildedanning for de bildedannende modaliteter på bildediagnostiske avdelinger, med fokus på nyere teknologiske løsninger for det optimale bildeopptak av pasienten. Bildedanning, bilderekonstruksjon, konsepter knyttet til bildekvalitet, stråledoser og andre sikkerhetsaspekter knyttet til pasienten og modalitetene diskuteres. Emnet fokuserer også på optimering av bildediagnostiske undersøkelser ut fra vurdering av ulike bildekvalitetsstørrelser og sikkerhetsaspekter opp mot hverandre.

Følgende temaer omhandles i emnet:

 • Bildedannelse
 • Bilderekonstruksjon
 • Mål for bildekvalitet
 • Sikkerhetsaspekter
 • Optimering av bildediagnostiske undersøkelser
 • Dicom-format.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om bildedannelse med fokus på nyere teknologiske løsninger
 • har inngående kunnskap om mål for bildekvalitet, metoder for å bestemme disse og diskutere faktorer som påvirker disse

Ferdigheter:
Studenten...

 • anvender metoder, programvare og utstyr for bestemmelse av bildekvalitet og dosestørrelser

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan evaluere fordeler og ulemper for ulike modaliteter ut fra mål på bildekvalitet og ut fra sikkerhetsaspekter
 • har inngående innsikt i optimalisering av radiologiske undersøkelser ut i fra en vurdering av ulike bildekvalitetsstørrelser og sikkerhetsaspekter opp mot hverandre

Krav til forkunnskaper

Studierett på videreutdanning i klinisk radiografi ved HVL

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet er nettstøttet, med en fellessamling på høsten. Studentaktive arbeidsformer som laboratorieøvelser, gruppearbeid, seminar og forelesninger vil bli benyttet. Studentaktivitet i oppgaveløsing, diskusjoner og presentasjoner både i mindre grupper og plenum vektlegges i emnet. Veiledning, diskusjoner og oppgaveinnlevering vil være nettbasert. Fellesamlingen har obligatorisk oppmøte. Det kreves 80% nærvær for å få godkjent tilstedeværelse. Det forventes en samlet arbeidsinnsats tilsvarende ca 135 timer totalt i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende arbeidskrav må være godkjent før studenten får fremstille seg til eksamen:

 • Godkjent tema med disposisjon for hjemmeoppgave 1000 ord +/- 10%, to forsøk
 • Godkjent tilstedeværelse ved obligatorisk studiedeltagelse og veiledning

Arbeidskravene er gyldig i et påfølgende semester. 

Vurderingsform

Eksamen
Individuell skriftlig hjemmeoppgave, 2500 ord +/- 10%

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått karakter, karakter F, leveres en bearbeidet versjon av hjemmeoppgaven til ny eksamen.