Hopp til innhald

SRLE1 Samfunn, religion, livssyn og etikk 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er første emne i kunnskapsområdet Samfunn, religion, livssyn og etikk. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehageutdanning. Det er lagt til andre studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene RLE, samfunnsfag og pedagogikk.

Formålet med kunnskapsområdet er å gi studentene nødvendig kunnskap om temaer innen samfunnsfag, historie, religion, livssyn, filosofi, etikk og pedagogikk slik at de aktivt kan bruke denne kunnskapen i arbeidet som barnehagelærer.

Kunnskapsområdet vil rette oppmerksomheten mot barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag. Kunnskapsområdet vil gi innsikt i det mangfoldige samfunn som omgir barnehagen og se nærmere på barnehagens funksjon i samfunnet, på barns oppvekstsvilkår i et historisk og samtidig perspektiv, og på barns rettigheter.

Kunnskapsområdet vil fokusere på etikk, ulike religiøse og ikke- religiøse livssyn, samt ulike kulturers fortellinger og tradisjoner. Faget vil også bidra til kunnskap om samisk historie, kultur og hverdagsliv.

Innhold, organisering og vurdering er valgt med henblikk på å styrke studentenes individuelle utvikling frem mot å bli en profesjonell barnehagelærer.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagens særskilte verdigrunnlag og hva det i praksis innebærer i et flerkulturelt samfunn samt kunnskap om samiske barns kulturer og rettigheter
 • har kunnskap om samfunnsutvikling med vekt på mangfold, likeverd, likestilling og sosial ulikhet
 • har kunnskap om barndom, barnehage og familiemønstre i endring
 • har kunnskap om barns reaksjoner og barnehagelærerens ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner samt kunnskap om hvordan man kan støtte barn og samarbeide med andre hjelpeinstanser
 • har kunnskap om barn i vanskelige livssituasjoner (herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn) og hvordan sette i gang nødvendige tiltak etter gjeldende lovverk
 • har kunnskap om kristen tro og kulturarv, om øvrige verdensreligioner, andre livssyn, filosofi og etikk
 • har kunnskap om barns rettigheter, internasjonale konvensjoner samt nasjonale lover og forskrifter som omhandler barn
 • har kunnskaper om ledelse og veiledning av mennesker med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger

Ferdigheter

Studenten

 • kan praktisere barnehagens samfunnsmandat
 • kan formidle og legge til rette for læring av sentrale tema fra kunnskapsområdet
 • kan reflektere kritisk over egne verdier, holdninger og væremåter og handle i tråd med barnehagens formålsbestemmelse
 • kan samarbeide med foresatte om å tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen
 • kan samtale med barn om etiske, religiøse, filosofiske og livssynsmessige spørsmål
 • kan utøve demokrati i praksis og stimulere til barns demokratiforståelse
 • kan vise selvstendighet i å lede veilednings- og samarbeidsprosesser med personale
 • kan identifisere tegn på vold eller seksuelle overgrep
 • kan etablere samarbeid med aktuelle tverrfaglige og tverretatlige samarbeidspartnere til barnets beste

Generell kompetanse

Studenten

 • kan møte etiske utfordringer i barnehagen
 • har tilegnet seg et faglig og profesjonelt grunnlag for å samarbeide tverrfaglig og tverretatlig
 • kan samarbeide med barns foresatte
 • kan samarbeide med og lede barn og personale med ulik bakgrunn
 • har evne til å se sammenhenger mellom individ, gruppe og samfunn
 • har evne og kompetanse til å kommunisere muntlig, skriftlig og interkulturelt
 • kan veilede og lede personalet på en måte som bidrar til felles forståelse og utvikling av praksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil bestå av forelesninger og workshops samt ulike former for skriftlig, muntlig og digital formidling både individuelt og i gruppe. Ekskursjoner vil, så vidt det er mulig, inngå i studiet. Deler av undervisningen vil være obligatorisk, nærmere informasjon om dette gis ved studiestart.

Praksis er en integrert del av kunnskapsområdet og vil bli knyttet til arbeidsmåtene i faget, slik at det blir sammenheng mellom teori og praksis.

Høgskolen bruker elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i faget og være aktive i forhold til bruk av biblioteket ved Avdeling for lærerutdanning.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon.

Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

 • En gruppeoppgave knyttet til praksisperioden hvor studentene skal utarbeide et didaktisk opplegg med utgangspunkt i et sentralt tema i kunnskapsområdet. Opplegget skal tilrettelegges for en barnegruppe i barnehagen, og gjennomføres sammen med medarbeidere eller medstudenter. Oppgaven vil bestå av en teoretisk del, en praktisk del og en avsluttende vurdering av gjennomføringen av opplegget. (Omfang ca 5 sider).
 • En 2-3 dagers workshop knyttet til tema "Den vanskelige samtalen". Studentene må være forberedt på å delta i rollespill samt analyse og kritisk refleksjon knyttet til egne og andres rollespill. Arbeidskravet vil være firedelt og bestå av introduksjonsforelesning, gruppeveiledning, gruppefremlegg og innlevering av individuelt refleksjonsnotat.
 • Artikkelseminar: Studenten presenterer en selvvalgt forskningsartikkel, fagartikkel eller et bokkapittel. Presentasjonen skal inneholde et sammendrag av innholdet, samt refleksjon rundt overføringsverdien til barnehagen. Medstudentene skal gi respons på fremlegget. Retningslinjer gis ved semesterstart. 
 • Obligatorisk arbeidskrav knyttet opp mot overgangen barnehage/skole/SFO. OBS: Dette arbeidskravet gjelder kun for STM-profilen og deltid. For de andre profilene ligger dette arbeidskravet i forsterkningene NHB2, KKK2, BULL2, ansvarlig: profesjonsveileder
 • Et refleksjonsnotat - å bli leder - med vekt på å lede medarbeidere. Maksimum 750 ord leveres i mappe på Canvas etter endt praksis. Studentene har selv ansvar for å ta vare på refleksjonsnotatet (egen datamaskin, minnepinne) som skal brukes i eksamen tredje studieår i emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 1 (LSU1) (ansvarlig: profesjonsveileder) OBS: Dette arbeidskravet gjelder kun for STM-profilen og deltid. For de andre profilene ligger dette arbeidskravet i forsterkningene NHB2, KKK2 og BULL2. Ansvarlig: profesjonsveileder.

Arbeidskravene vurderes som godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være levert / gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at det skal bli vurdert.

Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering / gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamensperioden starter.

Alle arbeidskrav er gyldige i 3 påfølgende semester etter avslutning av emnet.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler