Hopp til innhald

SYKHB1022 Sykepleie ved spesielle behov innen medisin og kirurgi

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Fokus er akutt, kritisk og kronisk syke pasienter med somatiske lidelser. Læring og undervisning er organisert ut fra aktuelle tema, dvs. sykepleie og støttefag integreres. Ferdighetstrening og simulering er sentralt i emnet.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om sykepleierens ulike funksjonsområder til pasienter med akutt, kritisk og kronisk somatisk lidelse.
 • Har kunnskap om hvordan sykdom, behandling, og sykehusinnleggelse påvirker pasient og pårørende sin livssituasjon.
 • Har kunnskap om hvordan mennesket kan mestre endringer i sin livssituasjon ved somatisk sykdom og lidelse.
 • Har kunnskap om sykepleie ved medisinske sykdommer, behandling og risiko for komplikasjoner.
 • Har kunnskap om pre -, per - og postoperativ sykepleie og risiko for komplikasjoner knyttet til pasientens spesielle behov ved et kirurgisk inngrep.
 • Har kunnskap om svangerskaps-, fødsels-, og barselomsorg.
 • Har kunnskap om sykepleieprosedyrer inkludert basal førstehjelp.
 • Har kunnskap om medisinsk teknisk utstyr.
 • Har kunnskap om pasientens autonomi og selvbestemmelse.
 • Har kunnskap om; rammebetingelser og organisering innen spesialisthelsetjenesten, inklusiv lover, forskrifter, retningslinjer og forsvarlig sykepleie.
 • Har kunnskap om omsorgsteorier i sykepleie.
 • Har bred kunnskap om sykepleieprosessen. 
 • Har kunnskap om begrepet kunnskapsbasert praksis.
 • Har kunnskap om kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Anvender sykepleieprosessen i vurdering, planlegging, gjennomføring, evaluering og dokumentasjon av sykepleie til pasienter med akutt, kritisk og kronisk somatisk lidelse.
 • Kan identifisere risikofaktorer og foreslå forebyggende og helsefremmende tiltak.
 • Kan utføre praktiske sykepleieprosedyrer inkludert basal førstehjelp.
 • Kan anvende medisinsk-teknisk utstyr forsvarlig.
 • Kan analysere og bruke forskningsartikler.
 • Kan anvende kunnskap om pasientens juridiske rettigheter.
 • Kan anvende den kunnskapsbaserte arbeidsprosessen.

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Kan reflektere over betydningen teoretisk kunnskap har for profesjonell sykepleie i møte med akutt, kritisk og kronisk syke.
 • Har forståelse for sykepleierens rolle i samarbeid med andre profesjoner når en iverksetter forebyggende, behandlende, lindrende og rehabiliterende tiltak.
 • Ser betydningen av sykepleieren sitt ansvar for kontinuitet i pasientforløpet.
 • Har en reflekterende holdning til egen danning som sykepleier.
 • Er bevisst sitt ansvar med å overholde lovverket som regulerer helsetjenesten.

Krav til forkunnskaper

Godkjente arbeidskrav i 1. semester knyttet til SYKHB/SB 1021 og SYKHB/SB 1031

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, demonstrasjoner, ferdighetstrening, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Metode – Skriftlig oppgave i gruppe
 • Sykepleie ved spesielle behov innen medisin og kirurgi – Skriftlig oppgave i gruppe, 6000 ord +/- 10+%
 • Etikk og sykepleieteorier – Deltakelse på seminar og oppgave i gruppe
 • Tilstedeværelse 90% ved obligatoriske demonstrasjoner/undervisning, seminar, ferdighetstrening, simuleringsdager og veiledning på arbeidskrav

 

Alle arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen med munnleg høyring.

Tid og stad blir gitt på emnet sine sider på læringsplattforma.

Karakterskala A-F der F svarar til ikkje greidd.

Ny eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler