Hopp til innhald

SYKHB2023 Sykepleie ved spesielle behov innen kommunehelsetjenesten og psykisk helse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Fokus i emnet er sykepleie til pasienter (inkludert barn) med akutte og langvarige psykiske og somatiske lidelser. I tillegg fokuseres det på sykepleie ved geriatriske lidelser. Videre vektlegges helsefremmende- og forebyggende sykepleie til friske og utsatte grupper i et individperspektiv. Læring og undervisning er organisert ut fra aktuelle tema, der sykepleie og støttefag integreres. Praktisk informasjon om emnet: Det kan være aktuelt med undervisning på ettermiddag/kveldstid. Det kan forekomme utgifter til reising i forbindelse med ekskursjon/ praksis.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten:

 • Har kunnskap om sykepleie til pasienter (inkludert barn) med akutte og langvarige lidelser innen psykisk helse.
 • Har kunnskap om sykepleie til pasienter (inkludert barn) med akutte, kroniske og langvarige somatiske lidelser.
 • Har kunnskap om sykepleie til pasienter med akutte, kroniske og langvarige geriatriske lidelser.
 • Har kunnskap om helsefremmende sykepleie.  
 • Har kunnskap om risikofaktorer og forebyggende sykepleie.
 • Har kunnskap om hvordan pasientens og pårørendes livssituasjon påvirkes av sykdom, lidelse og behandling.
 • Har kunnskap om relasjonens betydning for pasientens helse.
 • Har kunnskap om pasient- og brukermedvirkning med vekt på myndiggjøring, anerkjennelse og sosial deltagelse.
 • Har kunnskap om hjemmets betydning ved utøvelse av sykepleie, og hjemmesykepleiens oppgaver og funksjon.
 • Har kunnskap om det å være pasient på institusjon/ ulike boformer, og sykehjemmets oppgaver og funksjon.
 • Har kunnskap om helhetlig omsorg til pasienter og deres pårørende i livets sluttfase.
 • Har kunnskap om psykisk helse og kommunehelsetjenesten sin historie og utvikling.
 • Har kunnskap om sentrale begrep i sykepleie.
 • Har kunnskap om etikk i sykepleieteorier med spesiell vektlegging av omsorgsetikk.
 • Har kunnskap om utviklingspsykologi.
 • Har kunnskap om organisering og juridiske rammebetingelser for helsetjenesten.

Ferdigheter:

Studenten:

 • Kan anvende helsefremmende tilnærming.
 • Kan identifisere risikofaktorer og forebygge sykdom.
 • Kan observere, vurdere, planlegge, gjennomføre, evaluere og dokumentere pleie og omsorg til pasienter.
 • Kan ivareta pårørende sine behov.
 • Kan utføre faglig forsvarlig legemiddelhåndtering.
 • Kan tilrettelegge for rehabilitering.
 • Kan anvende den etiske refleksjonsmodellen.
 • Kan utøve faglig forsvarlig sykepleie innen gitte rammer og lovverk.

Generell kompetanse:

Studenten

 • Kan gjøre rede for hvordan en ivaretar helhetlig sykepleie til forskjellige pasienter.
 • Kan arbeide i samsvar med pasient- og brukerrettigheter.
 • Kan arbeide kunnskapsbasert.
 • Kan drøfte pårørendes behov.
 • Kan drøfte barns behov som pårørende.
 • Kan drøfte sykepleiers rolle i samarbeid med andre profesjoner.
 • Kan drøfte sykepleieren sitt ansvar for kontinuitet i pasientforløpet.
 • Kan reflektere over egne holdninger, handlinger og dannelse.
 • Kan ivareta yrkesetiske verdier.
 • Kan drøfte verdien av helsefremmende og forebyggende arbeid. 
 • Kan drøfte sykepleiers plikter og kravet til forsvarlig sykepleie.

Krav til forkunnskaper

Bestått emnene: SYKHB 1021,  SYKHB 1031. Godkjente arbeidskrav i 2. semester knyttet til SYKHB 1022 og SYKHB 1032. 

Anbefalte forkunnskaper

Alle forutgående emner.

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, demonstrasjoner, ferdighetstrening, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger. 

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Somatisk/geriatrisk sykepleie – Individuell skriftlig oppgave basert på case, 1500 ord +/- 10%
 • Psykisk helsearbeid – Praktisk oppgave i gruppe med en individuell skriftlig innlevering med utgangspunkt i case, 1000 ord +/- 10+%
 • Helsefremmende og forebyggende arbeid samt kommunikasjon med barn – Skriftlige, praktiske og muntlige gruppeoppgaver i to deler. Del 1: 500 ord +/- 10%, del 2: 750 ord +/- 10%
 • Tilstedeværelse 90% ved obligatorisk undervisning

 

Alle arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg for eksamen.

Vurderingsform

Individuell hjemmeeeksamen, 5 dager.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir gitt på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F svarer til ikke bestått.

Ny eksamen foregår som ved ordinær eksamen

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler