Hopp til innhald

BFY132 Rørslelære

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhald og oppbygging

Dette emnet skal gjøre studentene kjent med hvordan egenskaper hos individet og forhold i omgivelsene kan innvirke på bevegelse og funksjon. Emnet skal også gi grunnlag for å forstå og analysere bevegelse og funksjon ut fra ulike teorier og modeller for bevegelsesutvikling, -læring og -kontroll.

Emnet inneholder element fra rammeplanens hovedemner:
3A: Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse
3B; Biomekaniske aspekter ved bevegelse
3C; Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring

Personlige, sosiale og kulturelle aspekter ved bevegelse
Sentrale element i noen bevegelsessystemer som grunnlag for å forstå kropp og bevegelse som sentrum for erfaring, livshistorie og kultur.

Biomekaniske aspekter ved bevegelse:
Bevegelsesanalyse og anvendt biomekaniske prinsipper i praktisk arbeid.
Definisjon og bruk av begreper knyttet til statikk; kraft, vektor, vekt, trykk, kompresjon, bevegelsesakse, dreiemoment, momentarm, momentpunkt og mekanisk enhet.
Vurdering av posisjon og dens betydning for understøttelsesflate og belastning på ulike strukturer. Vurdering av dreiemoment i ulike posisjoner over ulike ledd.
Vurdering av tyngdepunkt og tyngdelinjens forskyvning ved endret posisjon.
Vurdering av grad av kompresjon i et gitt ledd i ulike posisjoner.
Beregning av krefter som oppstår i muskler og ledd under statiske forhold.
Betydning av sentrale begrep i fysioterapifaget som; kropp, bevegelse/bevegelsesvitenskap, funksjon, helse, sykdom og normalitet

Bevegelsesanalyse og bevegelseserfaring:
Observasjon og registrering ulike typer bevegelser hos seg selv og hos andre.
Observasjon, registrering og beskrivelse av bevegelse hos ulike aldersgrupper.
Analyse og vurdering av ulike bevegelseselementer sett i ulike perspektiv; anatomisk, fysiologisk, biomekanisk, psykologisk og sosiokulturelt.
Vurdering av egen kroppsbevissthet og eget øvelsesbilde.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgene totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om ulike perspektiver på funksjon og bevegelse
 • kjenner til krefter som virker på og i kroppen
 • har kunnskap om forhold som virker oppbyggende og nedbrytende på kroppens strukturer
 • kjenner til generell patologiske endring i ulike vevstyper
 • har kunnskap om oppbygning av- og egenskaper ved vevstyper som inngår i kroppens bevegelser
 • kan beskrive særtrekk ved noen bevegelsessystemer
 • kan beskrive sentrale trekk i motorisk utvikling i et livsløpsperspektiv
 • kjenner til teorier for og definisjoner av motorisk utvikling, læring og kontroll

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan observere, beskrive og analysere bevegelse og funksjon ut fra ulike perspektiver
 • kan finne og vurdere plassering av et legemes tyngdepunkt, tyngdelinje og understøttelsesflate avhengig av stilling og fordeling av masse
 • kan anvende begrepet mekanisk enhet i ulike kroppsstillinger
 • kan anvende kunnskap om muskel- og nevrofysiologi i vurdering av bevegelse og stillinger
 • kan anvende loven om likevekt som utgangspunkt for beregning av krefters størrelse og virkning
 • kan bestemme en krafts momentarm i forhold til en valgt omdreiningsakse
 • kan utføre beregning og vurdering av krefters størrelse, retning og virkninger
 • kan addere og dekomponere krefter ved hjelp av grafisk metode

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i bevegelsesanalyse og kan anvende biomekaniske prinsipper i praktisk arbeid
 • kjenner til fysiske lover og betraktningsmåter som grunnlag for å vurdere biomekaniske aspekter ved ulike stillinger og bevegelser

Tilrådde forkunnskapar

 • Grunnleggende fysikk/mekanikk og matematikk fra videregående skole
 • Kunne løse ligninger med en ukjent
 • Forståelse for vektorregning
 • Forståelse av kraft og krefters virkning
 • Forståelse av Newtons bevegelseslover

Undervisnings- og læringsformer

Det legges til rette for studentaktive læringsformer og studenten har stor grad av ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det forutsettes at tema fra dette emnet integreres i arbeid i basisgrupper og andre emner.

 • Forelesninger
 • Oppgaveløsning individuelt/grupper
 • Ferdighetstrening
 • Interaktive tester
 • Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 3 Interaktive tester
  • Generell patologi
  • Bevegelsessystemer
  • Biomekanikk

Alle testene har 3 forsøk. Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre. Det er obligatorisk tilstedeværelse i introduksjonsforelesninger og ferdighetstreningen. Det gjennomføres registrering av tilstedeværelse i obligatoriske deler av studiet og det kreves 80% nærvær.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen under tilsyn
5 timer

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Gjennomføres etter samme mal som ordinær eksamen

Hjelpemiddel ved eksamen

Vinkelskive, kalkulator og linjal

Meir om hjelpemiddel