Hopp til innhald

BSS7B Fagforståelse for sykepleie i psykisk helse

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet gir en teoretisk innføring i de mest sentrale psykiske lidelser med ulike undervisningsformer. Psykiske lidelser og psykiske helseproblemer er ofte komplekse og påvirker hele livssituasjonen, både for den som selv har lidelsen og deres pårørende. Et sentralt område innenfor sykepleie er samarbeid med pasienter og deres pårørende. Gjennom en helhetlig forståelse av mennesket bidrar sykepleiere, gjennom blant annet individuell oppfølging og miljøterapi, til at pasientene får styrket egenomsorgskapasitet, styrket sitt sosiale fellesskap, økt selvstendighet og derigjennom økt mestring av eget liv. Videre gir emnet studenten anledning til åarbeide med å forhindre institusjonalisering og til å legge til rette for spesielt tilpassede botilbud

Psykiatrisk sykepleie og psykisk helsearbeid bygger på fag- og yrkesetiske verdier og bygger på generell kompetanse innen sykepleiefaget både i forhold til enkeltmennesker og i forhold til grupper av befolkningen.

Emnet bygger på rammeplanens hovedemner: sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget, sykepleiens samfunnsvitenskapelige og sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag (medisin og naturvitenskap).

Studenten får undervisning i hvordan å møte pasienter med forstyrrelser i bevissthetsnivå og tenkning samt kompetanse i å møte pasient og pårørende når pasienten befinner seg over eller under sin grunnstemning og når pasienten er generelt engstelig, eller engster seg for bestemte situasjoner (som for eksempel å delta i sosiale sammenhenger). I løpet av dette emnet får studenten også undervisning om psykiske lidelser som medfører blant annet forstyrrelser i væske- og ernæringstilstand, utfordringer knyttet til pasientens personlige hygiene, ulike administrasjonsmåter av psykofarmaka og andre legemidler som er relevante innenfor psykisk helsevern. Det eksistensielle og humanistiske møte mellom student og pasient vektlegges gjennom all undervisning. Studenten får også undervisning om aktuelle lover og forskrifter som gir adgang til tvangsmedisinering under spesielle vilkår. I tillegg til dette, vil også studenten få undervisning om oppbygging av psykiske helsetjenester i kommuner og funksjoner som sykepleiere kan ha innen kommunale psykiske helsetjenester.

Det blir gitt forelesninger innen de ulike tema knyttet til emnet, samt at vi har egne forelesninger/ samtaler sammen med eksterne forelesere/ ressurspersoner i temaene pårørendeperspektivet og brukerperspektivet.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten ...

  • har kunnskap om betydningen av sykepleierens ansvars- og funksjonsområde innen psykisk helsevern både overfor pasienter og deres pårørende
  • kjenner til sykepleierens rolle og makt og ulike stigmatiseringsprosesser innen psykisk helsevern
  • har kunnskap om relevante forebyggende- og behandlende prinsipper, samt kunnskap om rehabiliterings- og ettervernstilbud til mennesker med psykisk lidelse samt organisering av det psykiske helsetjenestetilbudet både innenfor det kommunale- nivå og innen spesialisthelsetjenesten.
  • har kunnskap om aktuelle lover og forskrifter som regulerer psykisk helsevern samt at studenten skal være i stand til å utøve forsvarlig sykepleie innenfor disse.

Ferdigheter:
Studenten...

  • kan vurdere, planlegge og iverksette relevante sykepleietiltak, inklusive psykisk helsearbeid, overfor mennesker som har ulike typer psykiske lidelser og helseproblemer.
  • kan samhandle med andre instanser og yrkesgrupper og legger til rette for overføring av pasienter mellom sykehus til hjem eller annen institusjon.

Generell kompetanse:
Studenten...

  • kan møte enkeltmennesket og deres pårørende på en god og respektfull måte
  • har gode kunnskaper innen somatisk helse og er i stand til å vurdere pasienters grunnleggende somatiske status, inklusive kartlegging av kosthold og nivå av fysisk aktivitet.
  • har kunnskap om virkninger og bivirkninger av de vanligste hovedgrupper av psykofarmaka og har ferdigheter i å administrere disse på en god og forsvarlig måte.

Krav til forkunnskaper

Bestått 2. studieår.

Anbefalte forkunnskaper

Det anbefales bestått emne BSS7A

Undervisnings- og læringsformer

Det tilrettelegges for studentaktive læringsformer som bruk av studiegrupper i tillegg til forelesninger og selvstudier. Det gis tilbud om forelesninger samt gjennomføring av obligatorisk studiegruppe i løpet av de to teoriukene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

  • Godkjent deltakelse i studiegrupper

Obligatoriske arbeidskrav er gyldig i 2 semester påfølgende godkjenning

Vurderingsform

Eksamen 3 timers skriftlig eksamen under tilsyn. Eksamen tester fagforståelsen i sykepleie innen sentrale teoretiske aspekter knyttet til psykisk helsearbeid samt opparbeidet klinisk kompetanse innen avlagt praksisstudier innen det psykiske helsevern.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler