Hopp til innhald

BSS8 Helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Folkehelse kan defineres som i Helsedirektoratet sin rapport fra 2010 (IS- 1846) "Folkehelsearbeidet - veien til god helse for alle":

«...samfunnets totale innsats for å opprettholde, bedre og fremme befolkningens helse gjennom å svekke faktorer som medfører helserisiko, og styrke faktorer som bidrar til bedre helse» Dersom alle sykepleiere har en helsefremmende og forebyggende tilnærming i sitt arbeid vil det få stor betydning for folkehelsen og derved et friskere samfunn (NSF,2014).

Emnet inneholder kunnskap innen sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag, sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget- sykepleiens funksjon og oppgaver, samfunnsvitenskapelige emner og medisinsk-naturvitenskapelige emner.

Helsefremmende og forebyggende arbeid står sentralt i føringene som er lagt for oppbygging og planlegging av det fremtidige helsevesenet. Den helsefremmende strategien tar sikte på å utvikle tiltak som kan bedre livskvalitet, trivsel og mulighetene til å mestre utfordringer og belastninger i dagliglivet. Den forebyggende strategien tar sikte på å utvikle tiltak som kan redusere risiko for sykdom og død, skader og sosiale problemer. Samlet omtales de to strategiene som folkehelsearbeid. Sykepleiere har en direkte og indirekte funksjon innen dette arbeidet avhengig av arbeidssted. Emnet bygger på Rammeplan for sykepleierutdanning (Kunnskapsdepartementet 25.januar 2008) konkretisert under 3.3 Mål: "Helsefremming og forebygging". Sykepleie omfatter tiltak for å fremme helse og forebygge sykdom hos friske og utsatte grupper i befolkningen. Det kreves kunnskap om sammenhenger mellom helse og sykdom i et individ- og samfunnsperspektiv.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har kunnskap om risikofaktorer av individuell og/eller miljømessig karakter og har innsikt i tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom
 • har kunnskap om årsakssammenhengene som skaper helse og uhelse (helsedeterminanter) og virkemidler vi har for å motvirke helseforskjeller i befolkningen
 • har kunnskap om nasjonalt og internasjonalt forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet folkehelse
 • har kunnskap om virkemidler og metoder innen folkehelsearbeid, som sosial markedsføring, helsekampanjer, helsekommunikasjon, brukermedvirkning, Empowerment
 • kjenner til betydningen av politiske føringer og lovgivninger som påvirker folkehelsen
 • har kunnskap om helsesykepleier og jordmords rolle knyttet til det helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan delta i helsefremmende arbeid og fokusere på å styrke positive faktorer hos individet og miljøet
 • kan kartlegge og utvikle folkehelsearbeidet (kampanjer, programmer og intervensjoner) i kommunehelsetjenesten og i spesialisthelsetjenesten
 • kan planlegge, gjennomføre og evaluere prosjekter relatert til folkehelsearbeid
 • kan anvende kunnskap om sykdommer og menneskers ulike reaksjoner på sykdom i helsefremmende og forebyggende arbeid.
 • kan veilede og gi råd til foreldre med spedbarn og mindreårige barn

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har grunnleggende og generelle fag- og yrkesetiske verdier relatert til helsefremmende og sykdomsforebyggende arbeid. Sykepleie skal baseres på barmhjertighet, omsorg og respekt for grunnleggende menneskerettigheter.
 • kan vise respekt for enkeltmenneskets autonomi/grunnleggende rett til selv å bestemme over sitt eget liv og helse.
 • har en grunnleggende forståelse av mangfold og likeverd, og betydningen av brukermedvirkning og målgruppeforståelse
 • kan formidle fagutvikling, nytenkning og innovasjon knyttet til sykepleie i folkehelsearbeidet

Krav til forkunnskaper

Bestått 2.studieår

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid med forhåndsbestemt tema i grupper. Prosjektrelatert praksis i feltet med prosjektpresentasjon på egen seminardag. Det tilrettelegges for veiledning og kvalitetssikring av høgskolens egne veiledere.

Obligatorisk observasjonspraksis på føde/barsel og/eller helsestasjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

 • Dokumentert deltakelse i obligatorisk undervisning.
 • Gjennomført og dokumentert observasjonspraksis på føde/barsel og/eller helsestasjon.
 • Gjennomføre prosjektarbeid i feltet 
 • Presentasjon av prosjekt på seminardag etter oppsatt plan.

Vurderingsform

Eksamen Hjemmeoppgave i gruppe. Prosjektrapport (3000 ord +/- 10%) basert på gjennomført prosjekt, og presentasjon på seminardag. Digital innlevering.

Vurderingsuttrykk
Bestått/ Ikke bestått

Ny eksamen
Studentene kan bearbeide sin besvarelse til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler