Hopp til innhald

BULL2 Barns utvikling, lek og læring 2

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen, og med de utfyllende retningslinjene for praksisstudiet.

Dette er andre emne i kunnskapsområdet Barns utvikling, lek og læring. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning, og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet Barnehagelærerutdanning med vekt på barns utvikling, lek og læring. Emne 2 er lagt til vårsemesteret andre studieår. Kunnskapsbasen er i hovedsak pedagogikk, forming og norsk. Emnet bygger på Barns utvikling, lek og læring emne 1, og eksamen i emne 1 må være bestått før studenten kan ta eksamen i emne 2.

Det overordnete målet for kunnskapsområdet er å utvikle faglige kritisk kompetanse i pedagogisk ledelse av arbeid med barn i barnehagen. I emnet legges det vekt på miljøets betydning for lek, utvikling og læring, der spørsmål som angår mangfold, likeverd, medvirkning, inkludering, likestilling og variasjon inngår. Innholdet i emnet er strukturert etter temaene:

 • Utviklingsteori og kartlegging
 • Danning til utdanning
 • Didaktikk og faglig ledelse

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barnehagen formål i et historisk og kritisk perspektiv
 • kan gjøre rede for kritisk tenking rundt ulike leke- og læringskulturer
 • har kunnskap om relasjoner mellom barn, barn og voksne, og voksne i barnehagens leke- og arbeidsfellesskap
 • har kunnskap om de eldste barnas leke- og læringsbehov
 • kan gjøre rede for læreplanteori, ulike didaktiske modeller, vurderingsformer og pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om hvordan digitale verktøy kan brukes kreativt, kritisk og i arbeid med pedagogisk dokumentasjon
 • har kunnskap om samarbeid om overgangen fra barnehage til skole og SFO

Ferdigheter

Studenten

 • kan gå inn i omsorgsfulle relasjoner med alle barn og framstå som en bevisst rolle- og språkmodell, både for barn og i samarbeid med personale og foresatte
 • kan lede og utvikle allsidige leke - og læringsprosesser i barne- og personalgruppe
 • kan anvende kunnskap om observasjon som grunnlag for planlegging, gjennomføring, vurdering og dokumentasjon av barnehagens virksomhet
 • kan tilrettelegge og formidle barnehagens innhold på en helhetlig og sammenhengende måte som inkluderer barns erfaringer, interesser og rett til medvirkning
 • kan anvende digitale medier på en målrettet måte, både i kreativ lek med barn og i dokumentasjonsarbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vise grunnleggende respekt for barn og foreldre uansett alder, funksjonsevne, sosial, kulturell og geografisk tilhørighet
 • kan analysere og reflektere kritisk over profesjonelle og etiske utfordringer knyttet til pedagogisk arbeid med barn
 • kan formidle og begrunne sin faglige kompetanse, og arbeide for barnehagen som lærende organisasjon

Krav til forkunnskaper

Eksamen i emne1 må være bestått for at studenten skal kunne ta eksamen i emne 2.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer i kunnskapsområdet vil være forelesninger, drøfting og arbeid i grupper, veiledning, verkstedsarbeid, seminarer og medvirkning i praktiske prosjekt. Emnet krever stor egeninnsats knyttet til pensumlitteraturen. Derfor anbefales det at lærestoffet diskuteres i kollokviegrupper som studentene selv organiserer.

Canvas er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor Canvas. Studentene skal bruke studiestøttesystemet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av biblioteket.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon. Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstilles til eksamen:

 • Et flerfaglig praktisk arbeidskrav i gruppe, knyttet til praksis. Retningslinjer for prosjektet vil foreligge ved semesterstart.
 • Et individuelt, skriftlig arbeidskrav. Retningslinjer for oppgaven vil foreligge ved semesterstart.
 • Et arbeidskrav knyttet til temaet overgang barnehage- skole - sfo. (Ansvarlig: profesjonsveileder)
 • Et refleksjonsnotat - å bli leder - med vekt på å lede medarbeidere. Maksimum 750 ord leveres etter praksis. Studenten har selv ansvar for å ta vare på refleksjonsnotatet (egen datamaskin, minnepinne) som skal brukes i eksamen tredje studieår i emnet Ledelse, samarbeid og utviklingsarbeid 1 (LSU1). (Ansvarlig: profesjonsveileder)

Alle arbeidskrav er gyldige i tre påfølgende semester etter avslutning av emnet. Arbeidskravene vurderes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravene må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert. Dersom et arbeidskrav vurderes til ikke godkjent får studenten én (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring samme semester. Nytt forsøk må være avviklet innen gitt frist før eksamen.

*For studenter med praksis i utlandet fjerde semester, vil noen av arbeidskravene i emneplanen bli erstattet av egne arbeidskrav knyttet til praksis i utlandet.

Vurderingsform

Individuell skriftlig hjemmeeksamen, 3 dager.

Tid for ut- og innlevering av eksamen blir opplyst på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler