Hopp til innhald

NHB1 Natur, helse og bevegelse 1

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Studentene skal gjøre seg kjent med innholdet i denne planen.

Dette er første emne i kunnskapsområdet Natur, helse og bevegelse. Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning og emnet er en obligatorisk del av bachelorstudiet barnehageutdanning. Det er lagt til første eller andre studieår. Kunnskapsbasen bygger i hovedsak på fagene naturfag, fysisk fostring, mat og helse og pedagogikk.

Kunnskapsområdet NHB1 vil inneholde forflyttet undervisning og ekskursjoner. Studentene må bære kostnadene ved dette selv. Se nærmere under organisering og arbeidsformer. I tillegg kommer kr 250 i materiellpenger som betales inn ved studiestart.

Kunnskapsområdet tar utgangspunkt i at helse, bevegelse og samspill med naturen inngår i helhetlige sammenhenger. Friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser sammen med verdier som mangfold, likeverd og inkludering står sentralt. Gjennom arbeid med kunnskapsområdet skal studentene tilegne seg kunnskap om hvordan kroppslig lek og utfoldelse i naturen bidrar til barns utvikling, og hvordan opplevelser i og med naturen kan bidra til undring, nysgjerrighet og læring. Gjennom praksisnære oppgaver skal de få erfaringer med å legge til rette for uformelle og formelle leke- og læringssituasjoner i ulike miljø. Utvikling av kompetanse for tilrettelegging av miljøtiltak og et variert og sunt kosthold i barnehagen er også sentralt i arbeid med kunnskapsområdet.

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hvordan barn gjennom kropp og sanser lærer om verden og forstår seg selv
 • har kunnskap om barns fysiske utvikling
 • har kunnskap om hvordan de voksne kan tilrettelegge og stimulere til kroppslig lek
 • har kunnskap om hvordan barn lærer i samspill med andre og med det fysiske miljøet
 • har kunnskap om hvordan de voksne i barnehagen kan initiere læringsprosesser og støtte opp om barns egeninitierte læringsprosesser
 • har kunnskap om helsefremmende arbeid i barnehagen relatert til mat, måltid, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • har kunnskap om helsemyndighetenes retningslinjer for mat og måltid i barnehagen
 • har kunnskap om planter og dyr i nærmiljøet
 • har kjennskap til de ulike faktorene i et økosystem, biologisk mangfold og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om utvalgte fysiske fenomen
 • har kunnskap om inkludering, likeverd og mangfold i arbeidet i barnehagen; særlig vekt på kulturelt mangfold og sosiale ulikheter

Ferdigheter

Studenten

 • kan orientere seg i og bruke nærmiljøets muligheter for naturfaglig utforskning og læring og fysisk aktivitet sammen med barn
 • har begynnende erfaring med å utnytte spontane læringssituasjoner og legge til rette for formelle læringssituasjoner
 • kan planlegge, lede og vurdere utforskende aktivitet sammen med barn
 • kan vurdere og legge til rette for god hygiene i barnehagen og for barns behov for balanse mellom hvile og fysisk aktivitet.
 • kan planlegge og sette sammen trygg og ernæringsmessig god mat i tråd med helsemyndighetenes retningslinjer og barns behov
 • kan vurdere risiko av innendørs- og utendørs lekemiljø
 • kan utarbeide rutiner for sikkerhet i barnehagen
 • kan legge til rette for barns risikomestring
 • kan reflektere over ulike kulturelle perspektiv i barnehagearbeidet

Generell kompetanse

Studenten

 • er medvirkende, utforskende og inspirerende sammen med barn
 • har grunnleggende kompetanse på førstehjelp og HLR (hjerte-lunge-redning)
 • kan reflektere over barnehagens måltider, bevegelsesaktiviteter og læringsaktiviteter.
 • kan reflektere over hvordan barnehagens måltider, bevegelsesaktiviteter og læringsaktiviteter påvirker helse og livskvalitet hos både barn og voksne i barnehagen
 • kan analysere og kritisk reflektere over mangfold og likeverd i barnehagen
 • kan vise grunnleggende respekt for barn og foreldre uansett alder, funksjonsevne, sosial, kulturell og/eller geografisk tilhørighet

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i kunnskapsområdet er i stor grad praktisk rettet, og studentene selv er aktive og undersøkende. Turer ut i naturen vil være et bærende element i undervisningen. Arbeidsformene vil ellers variere mellom forelesninger, eksperimentering, diskusjoner, seminarer og gruppearbeid. Deler av undervisningen vil være temabasert og tverrfaglig.

Høgskolen bruker elektronisk læringsplattform som studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer her.

Kr 250 i materiellpenger betales inn ved studiestart (150 for fysisk fostring og 100 for mat & helse).

Forflyttet undervisning

 • En ekskursjon med en til to overnattinger. Høst. Pris kr. 300 - 500 (to klasser (profilklassene) har to overnattinger, ca kr 500, og 2 klasser har en overnatting, ca kr 300)
 • En ekskursjon med en overnatting. Høst. Pris ca. kr. 600 (profilklassene)
 • En ekskursjon med en overnatting. Høst. Pris ca. kr. 200 (kkk-klassene)
 • Dagsekskursjoner. Pris ca. kr. 100.

I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det forventes at studentene deltar aktivt i de ulike læringsformene, og det er derfor krav om obligatorisk studiedeltaking (minimum 80 %). Ved fravær ut over 20 % fra obligatorisk undervisning vil studenten normalt ikke kunne gå opp til eksamen etter vanlig studieprogresjon.

Studenten er selv ansvarlig for å holde oversikt over fravær og å kontakte faglærer om det videre studieforløpet dersom fraværet står i fare for å overstige 20 %.

 • Obligatoriske ekskursjoner hvorav to med overnatting.
 • Refleksjonsnotat fra turene. Individuelt arbeid.
 • Et arbeidskrav i gruppe knyttet til praksis. Retningslinjer for oppgaven vil foreligge ved semesterstart.
 • Et temarelaterte arbeidskrav, både i gruppe og individuelt. Rammer, innhold, retningslinjer og tidspunkt for arbeidskravene vil foreligge ved semesterstart.

Nærmere opplysninger om de obligatoriske arbeidskravene blir gitt ved semesterstart.

Arbeidskravene vurderes som godkjent / ikke godkjent. Arbeidskravet må være levert / gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at det skal bli vurdert. Dersom et arbeidskrav ikke blir godkjent, får studenten en (1) mulighet til ny innlevering / gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamen starter. Godkjent arbeidskrav er gyldig i de tre påfølgende semestrene etter godkjenningen.

Vurderingsform

Individuell skriftlig skoleeksamen, 6 timer.

Tid og sted for eksamen blir opplyst på Studentweb.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler