Hopp til innhald

SYKSB1021 Sykepleie ved grunnleggende behov

Emneplan for studieåret 2019/2020

Innhold og oppbygning

Emnet har fokus på menneskets grunnleggende behov samt kunnskap og ferdigheter for å dekke slike behov. Emnet gir også en innføring i sykepleiehistorie, sentrale sykepleiebegrep og sykepleieteorier, etikk, kommunikasjon og forskningsmetode. I tillegg fokuseres det på sentrale lover og regler som gjelder helsepersonell. Ferdighetstrening er et sentralt element i emnet. Det er lagt inn øvelse i å benytte sykepleieprosessen for å identifisere og vurdere behov for sykepleie, og begrunne valg av sykepleietiltak

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten:

 • Har bred kunnskap om grunnleggende behov og aktuelle sykepleietiltak.
 • Har bred kunnskap om sykepleie som retter seg mot å opprettholde normale funksjoner og forebygge komplikasjoner.
 • Har bred kunnskap om smittekjeden og infeksjonsforebyggende tiltak.
 • Har kunnskap om sykepleieteori med fokus på grunnleggende behov og sykepleieprosessen.  
 • Har kunnskap om sykepleiens; historie, tradisjon og yrkesetikk.
 • Har kunnskap om etiske teorier og begrep relatert til grunnleggende sykepleie.
 • Har kunnskap om kommunikasjon og relasjonenes betydning i møte mellom mennesker.
 • Har kunnskap om lover og regler som er styrende for sykepleierens utøvelse av yrket.
 • Har kunnskap om livreddende førstehjelp med basal hjerte - lunge - redning.

 

Ferdigheter:

Studenten:

 • Bruker faglig kunnskap til å vurderer behov for sykepleie. Begrunner valg av og planlegger sykepleietiltak med utgangspunkt i pasientens ressurser og begrensninger.
 • Behersker praktiske ferdigheter knyttet til grunnleggende behov.
 • Bruker sykepleieprosessen i planlegging, utføring, evaluering og dokumentasjon av sykepleie.
 • Anvender infeksjonsforebyggende tiltak og praktiserer hygieniske prinsipp.
 • Kan reflektere over forhold som virker inn på kommunikasjonen.
 • Kan reflektere over etiske utfordringer ved sykepleiepraksis.
 • Kan samhandle i vurdering og utøvelse av grunnleggende sykepleie.
 • Kan søke etter og anvende vitenskapelige artikler med sykepleiefaglig forankring knyttet til grunnleggende behov.
 • Kan utføre basal hjerte - lunge - redning.

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • Har en reflekterende holdning til egen danning som sykepleier.
 • Kan ivareta etiske og medmenneskelige verdier i utøving av grunnleggende sykepleie.
 • Er bevisst eget ansvar med å overholde taushetsplikten.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

--

Undervisnings- og læringsformer

Det legges vekt på studentaktive læringsformer. Disse arbeidsformene kan være aktuelle: arbeidskrav, veiledning individuelt og i gruppe, selvstudium, refleksjon, gruppearbeid, demonstrasjoner, ferdighetstrening, simulering, muntlig presentasjon, digitale læringsverktøy, medstudentrespons, selvevaluering, seminar, kunnskaps- og forskningsbasert undervisning, forelesninger.

Obligatorisk læringsaktivitet

 

Hygiene:

 • Temadag/ studentaktivitet (Gruppeoppgåve)

Historie:

 • Framlegg og poster (Gruppeoppgåve)

Refleksjonsnotat:

 • Skriftlig individuell oppgåve

Kommunikasjon:

 • Framlegg og medstudentrespons (Gruppeoppgåve)

Etikk:

 • Skriftlig gruppeoppgåve 1200-1500 ord

Sjukepleieprosessen:

 • Skriftleg individuell oppgåve

 

 • Deltaking og gjennomføring av praktiske ferdighetar
 • 90% frammøte ved obligatoriske demonstrasjonar/undervisning, seminar, ferdighetstrening, simuleringsdagar og veiledning på arbeidskrav.

Alle arbeidskrava må være godkjent før studenten kan framstille seg for eksamen.

Førstehjelpsøvelsen er gyldig i to påfølgande semester.

Vurderingsform

Praktisk eksamen med muntlig høring. Gradert karakter, ytterligere beskrivelse går fram av semesterplan.

Tid og stad blir gitt på emnet sine sider på læringsplattforma.

Karakterskala A-F der F svarar til ikkje greidd.

Ny eksamen foregår som ved ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler