Hopp til innhald

BFY311 Fysioterapi: undersøkelse, tiltak og evaluering - fokus spesialisthelsetjenesten

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet er en fordypning og videreutvikling av forståelsen for mennesket og fysioterapifaget i en helhetlig sammenheng. Innholdet er hentet fra Rammeplanens hovedemne 4 Helse og sykdom, vurdering og tiltak med vekt på delemne 4a), 4b)  og 4c). Emnet vektlegger teoretisk grunnlag for fysioterapitiltak og praktisk utførelse av fysioterapi i forhold til enkeltpersoner og grupper med hovedvekt på spesialisthelsetjenesten. Fysioterapitiltak, for de aktuelle pasientgruppene, etter spesialisthelsetjenesteoppholdet løftes til en viss grad fram.

Emnets innhold omhandler og organiseres i forhold til fysioterapi og medisinsk teori innen områdene: ortopedi/kirurgi; nevrologi; hjerte, lunge og indremedisin; svangerskap, fødsel og barsel; psykiatri/psykisk helse. Mot slutten av semesteret skal studentene gjennom praksis og simulering få undervisning i og øve seg på møte med den alvorlig syke og den kritisk syke pasienten. Et livsløpsperspektiv og et kjønnsperspektiv skal løftes fram og være gjennomgående for innholdet innen alle de nevnte områdene. Samfunnsutvikling og sykdomspanorama nasjonalt og globalt med konsekvenser for helse skal presenteres i relasjon til de nevnte områdene. Innen de ulike områdene vektlegges følgende:

 • Fysioterapi og medisinsk teori ved ortopediske tilstander og elektive og akutte kirurgiske inngrep knyttet til lidelser/skader i hofte, kne, skulder og rygg og ved amputasjoner i underekstremitetene. Generell pre- og postoperativ fysioterapi. Geriatri. Narkose; virkning og bivirkning.
 • Fysioterapi og medisinsk teori ved sentrale og perifere nervrologiske sykdommer og skader, nevromuskulære lidelser og ved progredierende muskelsykdommer. Kognitiv svikt og demens. Kronisk smerte. Vestibulære plager/lidelser. Prematuritet.
 • Fysioterapi og medisinsk teori knyttet til sentrale diagnosegrupper innenfor hjerte-/karsykdommer, lunge-/respirasjonslidelser og indremedisin. Kreft, brannskader, infeksjonssykdommer og stoffskiftesykdommer. 
 • Fysioterapi og medisinsk teori ved bekkenbunnsdysfunksjon og ved normalt og patologisk svangerskap, fødsel og barsel.
 • Fysioterapi og medisinsk teori innen sentrale psykiatriske diagnosegrupper/psykiske lidelser hvor fysioterapi kan ha positiv effekt.

Ved innledning av semesteret skal studentene planlegge og gjennomføre bevegelsesaktiviteter for 1.årsstudentene. Gjennom aktivitetene blir 1.årstudentene introdusert til fysioterapi for ulike pasientgrupper. Fokuset er gruppeaktiviteter for pasienter med ulike funksjonsutfordringer.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte relatert til ovennevnte innhold og definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • kan redegjøre for patologiske prosesser ved tilstander som er relevant for fysioterapi.
 • kan redegjøre for og begrunne valg, tilpasning og evaluering av fysioterapitiltak.
 • kan redegjøre for medisinske intervensjoner ved tilstander som er relevant for fysioterapi.

Ferdigheter: Studenten...

 • kan gjennomføre fysioterapeutiske tiltak relatert til pasienter/brukere med funksjonsproblemer.
 • kan ta i bruk oppdatert kunnskap i fagutøvelsen.

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan drøfte sammenhenger mellom menneskers sykdommer/skader, bevegelse og funksjon, ressurser og helseatferd.
 • kan reflektere over forholdet mellom praktiske ferdigheter og teoretisk grunnlag for tiltak.
 • kan reflektere over etiske problemstillinger.
 • kan finne og kritisk vurdere forskningskunnskap.

Krav til forkunnskaper

BFY206 Fysioterapi: undersøkelse og tiltak - teori og praksis. BFY216 Fysioterapi; integrering av teori og praksis.

Anbefalte forkunnskaper

Gjennomført og bestått BFY225 Health Promotion and Preventive Work.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten har ansvar for egen studiesituasjon og læringsprosess og et medansvar i læringsprosessen for medstudenter. Det legges opp til stor grad av studentansvar og egenaktivitet.

Det tilrettelegges for følgende arbeidsformer:

 • forelesninger
 • gruppearbeid og seminar
 • pasientdemonstrasjoner med diskusjon og tilbakemelding
 • ferdighetstrening, herunder også simulering

Følgende deler har obligatorisk studiedeltakelse:

 • introduksjonsforelesninger
 • organisert gruppearbeid og seminarer
 • ferdighetstrening
 • temadager

Praksis

Praksis i dette emnet er begrenset til pasientdemonstrasjoner på utdanningen og på Haukeland Universitetssykehus.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

1.Tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert  underervisning

2. Interaktiv test knyttet til medisinsk teori. Testen tar 40-50 min og studentene har 3 forsøk. 70% må være riktig for å få godkjent resultat.

3. Plan for bevegelsessamarbeid. Denne skal inneholde aktivitetsplan for 4 ganger med innhold, hensikt, dosering, bruk av utstyr samt forslag til variasjon/progresjon.

Læringsaktivitetene er gyldige i fire semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 6 timer. Eksamenen tar utgangspunkt i det teoretiske grunnlaget for fysioterapeutiske tiltak som hele bachelorstudiet gir en innføring i. Studentene skal kunne relatere dette teoristoffet til kliniske problemstillinger.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Gjennomføres medio mars etter samme mal som ordinær.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler