Hopp til innhald

BRP202 3. klinisk praksis - radiologisk og stråleterapeutisk avdeling

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

I dette emnet kan følgende modaliteter inngå: Konvensjonell røntgen, Computertomografi, Magnetisk Resonans, Angiografi og intervensjon, Nukleærmedisin, Stråleterapi, og Mammografi. Emnet har fokus på bruk av høgteknologisk utstyr i kombinasjon med pasientomsorg, praktisk strålebruk og sikkerhet. I emnet vektlegges også topografisk anatomi og gjenkjennelse av de vanligste patologiske bilde funn. I praksisstudiene skal studenten utvikle en handlingskompetanse som bygger på kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse for å kunne utøve et kunnskapsbasert og etisk forsvarlig arbeid.

Emnene inneholder komponenter av følgende delemner fra rammeplanen: 1 A Anatomi og fysiologi 1 B Sykdomslære og mikrobiologi 1 C Farmakologi og medikamentregning 1 E Strålebiologi og strålevern 2 B Etikk 2 D Kommunikasjon, samhandling og konfliktløsing 2 E Psykologiske og pedagogiske emner 2 F Yrkesetikk og faglig fundament 3 A Pasientomsorg og sykepleie 3 B Fysikk for bildediagnostisering og -behandling 3 C Apparatlære 3 D Informasjonsteknologi i helsetjenesten 3 E Radiografisk bildefremstilling, bildebehandling og bildeanalyse 3 F Metodiske prinsipper og teknikker 3 G Kvalitetsutvikling

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har kunnskap om de faglige, etiske og juridiske aspekter som ligger til grunn ved praktisk yrkesutøvelse
 • gjør rede for omsorgsbehov til pasienten med spesiell vekt på informasjon og kommunikasjon
 • gjør rede for indikasjoner til bildediagnostikk/behandling ved aktuell modalitet
 • kan beskrive gjennomføringen av avdelingens undersøkelser
 • gjør rede for oppbygging og funksjon av avdelingens bildediagnostiske apparatur
 • forklarer administrasjonsrutiner (mottak og behandling av henvisninger/bilder) 
 • gjør rede for avdelingens nød prosedyrer (brann, ØH situasjoner)

Ferdigheter: Studenten...

 • kan planlegge, organisere, utføre og dokumentere eget arbeid
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • mestrer nødvendige hygieniske tiltak
 • anvender optimale strålehygieniske tiltak knyttet mot pasient, pårørende og personale
 • kan gi tilpasset informasjon til pasienten og evt pårørende, innhente relevante opplysninger fra pasient samt forberede pasient til undersøkelsen
 • kan observere pasientens kliniske tilstand og gjennomføre eventuelle tiltak før, under og etter undersøkelser
 • kan innhente relevant informasjon fra pasient og pasientinformasjons system for å identifisere risikopasienter for kontrastmiddelreaksjon og iverksette eventuelle tiltak i tråd med avdelingens retningslinjer
 • kan anvende automatisk kontrastmiddelinjektor på en forsvarlig måte
 • forbereder laboratoriet til aktuelle undersøkelser
 • kan gjennomføre sikker forflytting, stabilisere og immobilisere pasientene til undersøkelse
 • kan anvende aktuelle funksjoner i RIS/PACS og DIPS
 • kan gjennomføre, vurdere og godkjenne undersøkelser under veiledning av radiograf
 • kan gjenkjenne normal anatomi og et utvalg patologiske prosesser i ulike plan
 • mestre daglige/ukentlige kvalitetskontroll som utføres ved avdelingen

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan planlegge og gjennomføre rutinemessige undersøkelser og behandlinger alene eller som deltaker i team i tråd med faglige, etiske og juridiske krav og retningslinjer
 • viser respekt for pasienter i undersøkelses og behandlingssituasjoner har en helhetlig forståelse av radiografprofesjonen og radiografens rolle i et tverrfaglig samarbeid
 • kjenner til eget kompetanseområde og definere eget behov for assistanse og veiledning
 • tar ansvar for oppnåelse av læringsutbytte i praksis

Læringsutbytter er i tillegg knyttet til og beskrevet under hver enkelt modalitet.

Konvensjonell røntgen

Kunnskap: Studenten...

 • redegjør for eksponeringsparameter og eksponeringsteknikk (kV, mAs, ionisasjonskammer, air gap, fokus, raster) knyttet til stråledose og bildekvalitet
 • redegjør for geometrisk fordreining og forstørring
 • redegjør for sammenhengen mellom posisjonering/projeksjon/apparatvinkling og anatomisk fremstilling

Ferdigheter: Studenten...

 • kan anvende aktuelt utstyr på en sikker måte
 • kan utføre bildebehandling
 • mestrer posisjonering og sentrering av pasient.
 • mestrer tilpasninger av projeksjoner ut fra pasientens forutsetninger

Generell kompetanse: Studenten...

 • gjennomfører røntgenundersøkelser selvstendig
 • har bred kunnskap om bildeframstilling ved hjelp av konvensjonell røntgen
 • kan vurdere anatomiske bildekriterier og teknisk kvalitet på bildet

Computertomografi (CT)

Kunnskap: Studenten...

 • kan redegjøre for forholdet mellom scanparametere, stråledose- og bildekvalitet.
 • kan redegjøre for anvendelsen av per orale, rectal og intravenøse kontrastmidler
 • kan redegjøre for relevante postprosesseringsmetoder og den klinisk nytten
 • kan forklare spesifikke CT-stråledosebegreper og stråledoser knyttet til utvalgte prosedyrer (nasjonale referanseverdier)
 • kan forklare bruken av automatisk rørstrøm modulering
 • kan forklare forholdet mellom valg av scanparametere og kvalitet på postprosessering
 • kan begrunne valg av prosedyre og opptaksteknikk for aktuell undersøkelse

Ferdigheter: Studenten...

 • kan gjennomføre korrekt sentrering til de ulike CT-prosedyrene
 • kan velge scan-område ut i fra oversiktsbilde i forhold til problemstilling/indikasjon
 • gjenkjenner artefakter, årsaker til og tiltak for å redusere disse
 • kan utføre postprosesseringsmetoder som multiplanar reformat (MPR)
 • kan anvende og tilpasse tekniske parameterne i protokollen samt pusteteknikk

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan reflektere over sammenheng mellom valg av CT-protokoll og indikasjon
 • kan vurdere behovet for endring av scanparametre i forhold til protokollen
 • kan vurdere nytten ved bruk av postprosesseringsmetoder
 • kan vurdere bildekvalitet og oppnåelse av bildekriterier

Magnetisk Resonans (MR)

Kunnskap: Studenten...

 • kan beskrive sikkerhetsrutiner
 • begrunner valg av bildesekvenser og bildevekting
 • kan forklare faktorer som påvirker bildekvalitet/artefakter
 • kan begrunne valg av opptaksteknikk og spoler for aktuelle undersøkelser
 • kan begrunne anvendelse av kontrastmidler og eventuelt andre medikamenter for et utvalg undersøkelser

Ferdigheter: Studenten...

 • kan gjennomføre minst tre vanlige undersøkelsesprosedyrer (før-, under- og etterarbeid)
 • kan gjøre valg av protokoll/sekvens med utgangspunkt i radiologens vurdering i henvisning
 • vurderer, begrunner og gjennomfører relevante enkle bildeprosesseringsmetoder
 • vurderer bildekvalitet

Generell kompetanse: Studenten...

 • drøfter synspunkter i forbindelse med relevante fag- og yrkesetiske utfordringer i arbeid med MR-undersøkelser/diagnostikk

Angiografi og intervensjon

Kunnskap: Studenten...

 • forklarer bruksområder for standard katetre, mandrenger, stent og stentgraft
 • har forståelse av DSA teknikk
 • kan begrunne valg av eksponeringsteknikk

Ferdigheter: Studenten...

 • kan forklare undersøkelsesforløpet til pasienten
 • utfører oppdekning til sterile prosedyrer
 • kan assistere radiograf og radiolog ved de vanligste undersøkelser/behandlingsmetoder
 • kan anvende opptaksteknikker som eksempelvis; pervisjon/stegmat
 • kan anvende doseautomatikk og dokumentasjon av dosenivået for aktuell undersøkelse/behandling
 • mestrer å følge gjeldende hygieniske retningslinjer i forhold til bekledning, bevegelse og utstyr.

Generell kompetanse: Studenten...

 • anvender gitte kriterier for godkjenning av undersøkelsen/behandlingen
 • reflekterer over radiografens rolle i teamarbeid på en intervensjonslab

Nukleærmedisin

Kunnskap: Studenten...

 • gjør rede for tillagingsprinsipp av radiofarmaka for de ulike undersøkelsene
 • gjør rede for håndtering av radioaktivt avfall, sikkerhetsprosedyrer med hensyn til strålevern av pasient, personalet og befolkningen for øvrig
 • gjør rede for håndtering av radioaktiv pasient

Ferdigheter: Studenten...

 • forbereder pasient for injeksjon av radiofarmaka og kan utføre korrekt innleggelse av venekanyle i forbindelse med undersøkelsen.
 • kan utføre undersøkelsesprotokoller for minst fem undersøkelser, som f.eks. FDG WB PET/CT, skjelettscintigrafi, renografi, thyroideascintigrafi og parathyroedea
 • kan skille mellom normalt opptak og patologisk opptak av radiofarmaka

Stråleterapi

Kunnskap: Studenten...

 • kan gjøre rede for de vanligste maligne tilstander som behandles med stråleterapi
 • kan gjøre rede for ulike behandlingsopplegg (dyp, motgående, IMRT, VMAT, sterotaksi og gating) og behandlingsintensjon
 • kan gjengi faktorer som innvirker på dosefordeling (kiler, bolus, energi, type stråling og vev)
 • kan gjøre rede for hele stråleterapiprosessen
 • kan beskriv de ulik strålekvaliteters (elektroner, fotoner og energi) egenskaper
 • kan forklare valg av behandlingsleie/fiksering og dets reproduser barhet
 • kan gjøre rede for bildeveiledet strålebehandling og ulike typer bildemodaliteter (kV, mV, CBCT)
 • kan forklare bivirkninger og tiltak mot bivirkninger
 • kan forklare strålehygieniske tiltak
 • kjenner til de ulike volumer og marginer som benyttes i strålebehandling (GTV, ITV, PTV, IM, SM og OAR)
 • kan forklare isosentrisk behandlingsteknikk

Ferdigheter: Studenten...

 • forbereder behandlingsrommet med aktuelt fikseringsutstyr
 • vurderer pasientens behov for pleie og omsorg i strålebehandlingsfasen
 • kan beskrive kontrollrutiner og kvalitetssikring samt dokumentasjon for gitt strålebehandling
 • deltar aktivt i team og assistere ved gjennomføring av strålebehandling
 • gjennomfører utarbeidelse av en enkel doseplan under veiledning
 • kan vurdere og kontrollere alle behandlings data før 1. behandling sammen med veileder
 • utfører bildeveiledet strålebehandling (etter avdelingens retningslinjer)
 • kan gjøre rede for behandlingsplaner og annen dokumentasjon for strålebehandling
 • kan gjøre rede for avdelingens nød prosedyrer

Generell kompetanse: Studenten...

 • har en helhetlig forståelse av stråleterapi prosessen
 • vurderer egen kompetanse knyttet til utøvelse av strålebehandling
 • har evne til samhandling på tvers av yrkesgrupper

 Mammografi

Kunnskap: Studenten...

 • kan gjør rede for mammografiscreeningsprogrammet i Norge
 • kjenne til indikasjoner for de ulike modaliteter innenfor brystdiagnostikk
 • kan beskrive PGMI systemet for vurdering av bildekvalitet

Ferdigheter: Studenten...

 • kan gjennomføre steril oppdekking
 • kan vurdere bildekvalitet/bildekriterier ved bruk av PGMI

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan diskutere det samfunnsmessige og individuelle perspektiv på mammografiscreening

Krav til forkunnskaper

Bestått praksis BRP201.

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal ha 30 timer praksis per uke i radiologisk og stråleterapi avdeling. Lunsjpauser, skriving av individuell plan og arbeidskrav kommer i tillegg. Praksisperioden er todelt og studentene gjennomfører normalt 2 modaliteter i løpet av praksisperioden for at perioden kan bestås. Studentene skal veiledes av radiograf. Kontaktlærer godkjenner studentenes individuelle plan og er i dialog med student og veileder i løpet av praksisstudiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten får fremstille seg til endelig vurdering 

1. Obligatorisk tilstedeværelse på minimum 90%.

2. Fremlegg av case på sluttvurderingssamtale med veileder og praksislærer etter første modalitet

3. Innlevering av individuell plan, etter andre og tredje praksisuke i andre modalitet. Veileder og praksislærer skal ha innsyn i individuell plan og anvende den aktivt i veiledningssituasjoner

Lærignsaktivitetene er gyldige i aktuelt semester. Det vil tilrettelegges for utsatt fremlegg på refleksjonsseminar etter endt praksisperiode

Vurderingsform

Praksisvurdering Det gjennomføres en vurderingssamtale mot slutten av praksisperioden for hver modalitet. Student, veileder og kontaktlærer deltar i samtalen. Kontaktlærer er ansvarlig for at praksisvurderingen gjennomføres. Veileder fyller ut vurderingsskjema. Vurderingssamtalen og vurderingsskjemaet skal gi både studenter og utdanningen en klar pekepinn på studentens ståsted og grad av oppnåelse i forhold til aktuelle læringsutbyttebeskrivelser.

All praksis er obligatorisk og nærvær mindre enn 90 % gir ikke bestått praksis og vurderingssamtale vil ikke bli gjennomført. Den læring som forekommer på de respektive bildediagnostiske avdelinger er knyttet til selve utøvelsen av radiografyrket og dermed vanskelig å tilegne seg andre steder. Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan godkjennes, skal studenten halvveis eller senest 3 uker før avsluttet periode, få en skriftlig melding. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Om studenten i slutten av praksisperioden viser handling/atferd som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt (Forskrift til Rammeplan for radiografutdanning, 2005, § 5).

Vurdering av BRP202 er todelt. Både del 1 og del 2 må være bestått for at emnet er bestått.

Vurderingsuttrykk Praksisstudiene er todelt og hver del/modalitet vurderes til bestått/ikke bestått. Begge må være bestått for bestått BRP202.

Gjennomføring av ny praksisperiode Vurderes en eller begge modaliteter til ikke bestått, tilrettelegges ny aktuell praksisperiode (del 1, del 2 eller begge) i samme tidsrom året etter.