Hopp til innhald

FLKI8102 Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 2

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Studiet Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole emne2, har som overordnet mål å legge til rette for at studentene utvikler solid kunnskap og innsikt i rollen som praksislærer.

Studiet tar utgangspunkt i forskningsbasert kunnskap om profesjonskvalifisering gjennom veiledning av nyutdannede lærere, kollegaer og lærerstudenter.

Det forutsettes at studentene aktivt er involvert i veiledning på arbeidsplassen. Veilederpraksis vil være sentralt i samarbeid, diskusjoner og obligatoriske oppgaver i studiet.

Utdanningen kan danne grunnlag for videre spesialisering, både på master- og Phd.nivå

Sentrale temaer i studiet er:

 • Endring og utfordringer knyttet til rollen som praksislærer i fremtidens barnehage/skole og masterutdanning
 • Kommunikasjon, relasjon og samspill
 • Fag og didaktikk i praksisopplæringen
 • Etiske dilemma og maktforhold
 • Lærende organisasjoner og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • Forskning knyttet til veiledning i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten

 • Har inngående kunnskap om læreres profesjonsutvikling og utvikling av profesjonelle læringsfellesskap
 • har avansert kunnskap om praksislærers rolle som lærerutdannere og betydningen av skolen og barnehagen som profesjonsfellesskap
 • har grundig kunnskap om praksisorientert forskning og utvikling i læreryrket
 • ha inngående kunnskap om veilednings- og innovasjonsprosesser på systemnivå
 • ha kunnskap om teknologi, forskning og innovasjonsprosesser innen veiledning av praksisstudenter og nyutdannede lærere
 • har inngående kunnskap om etiske perspektiver i veiledning, læreryrket og i praksisopplæringen

Ferdigheter

Studenten

 • kan tilrettelegge og vise forståelse for praksisveiledning og veiledning av nyutdannede lærere, med grunnlag i læreplaner og nasjonale retningslinjer
 • har gode ferdigheter i å samhandle med ulike aktører i barnehage/skole om profesjonskvalifisering- og læring i virksomheten
 • kan forstå praksislærers ansvar og rolle i praksisopplæringen på ulike nivå

Generell kompetanse

Studenten

 • kandidaten kan identifisere og reflektere over etiske utfordringer og dilemmaer i rollen som veileder og lærer
 • kan analysere og kritisk vurdere veiledningens betydning for å styrke egen og andres profesjonelle utvikling
 • kan kritisk reflektere over veiledning som bidrar til innovasjon av barnehagens/ skolens virksomhet

Krav til forkunnskaper

 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og/eller skole, emne 1, 15 sp., eller:
 • Videreutdanning i veiledning rettet mot praksislærere i barnehage og/eller skole, tatt ved HSH, HiSF eller HiB, med oppstart høsten 2010 eller senere.
 • For at annen veilederutdanning skal kunne vurderes individuelt, må den være rettet mot veiledning av studenter i barnehage og/eller skole.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er et nett- og samlingsbasert deltidsstudium.

Studiet er organisert som delemner der undervisningen består av nettbaserte læringsaktiviteter, samlinger, veiledningsøvelser og arbeid i grupper.

I tillegg kommer nettbasert aktivitet organisert på tvers av barnehager/ skoler, individuelt arbeid, nettmøter og selvstudier. Emnet krever aktiv deltagelse gjennom alle arbeidsformene.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • ​Obligatorisk deltagelse gjennom alle læringsaktivitetene i emnet.
 • Arbeidskrav 1: Feltarbeid/ Innovasjon på egen arbeidsplass. Planlegge, gjennomføre, analysere/vurdere en avgrenset veiledningsprosess på arbeidsplassen/institusjonen. Bruk både digitale og analoge verktøy.
 • Arbeidskrav 2: Med utgangspunkt i arbeidskrav 1 skal det utarbeides et utkast til en fagtekst med et omfang på 1500 -2500 ord.
 • Arbeidskrav 3: Analyse og reflektere med basis i videopptak/videologg av veiledning.

Arbeidskravene blir vurdert med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må være godkjent for oppmelding til eksamen.

Vurderingsform

Oppgave, individuell skriftlig fagtekst på 4000 ord +/- 10%.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Hjelpemidler ved eksamen

 • Oppgave: Alle
 • Muntlig eksamen: Ingen

Mer om hjelpemidler