Hopp til innhald

FM2-ENS1-10 Spill i ensemble 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet har som et viktig siktemål å utvide kandidaten sin kompetanse for å medvirke i og legge til rette for god musikalsk kvalitet i musikkensembler av ulikt slag, på biinstrumenter og sitt eget hovedinstrument. Det er et mål at kandidaten skal bli en kompetent korsanger og arbeide med ulike bandinstrumenter.

Emnet inneholder undervisning på hovedinstrument, biinstrumenter, samspill og bandrotasjon.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • har kunnskap om relevant repertoar for diverse nivå på bi- og hovedinstrument
  • har innsikt i hvordan sosiale relasjoner og gruppeprosesser er viktige premisser for utviklinga av læringsmiljøet i ensemble
  • har kunnskap om sang som verktøy i klasserom og i ensemblesituasjoner.

Ferdigheter:

  • kan lytte til og tilpasse seg de andre medlemmene i et ensemble
  • kan arbeide med de andre medlemmene i ensemblet, auditivt og visuelt
  • kan jobbe fram et felles musikalsk uttrykk med resten av ensemblemedlemmene
  • kan vise tekniske ferdigheter og sjangerforståelse på instrumentet sitt
  • kan bruke stemmen på varierte måter i forbindelse med koraktiviteter av ulikt slag

 Generell kompetanse:

  • kan anvende ulike arbeidsmåter i forbindelse med arbeid i ensemble, og vise evne til å ta initiativ i ulike sammenhenger der innøving og formidling av musikk er i fokus
  • kan reflektere over egen rolle som utøver og ensemblemusiker.

Krav til forkunnskaper

-

Anbefalte forkunnskaper

FM-HOV111: Hovedinstrument

FM1-MUS1-10: Musikerskap 1

FM1-MUS2-15: Musikerskap 2

Undervisnings- og læringsformer

Arbeidsformene i emnet vil i hovedsak knytte seg til klasse- og gruppeundervisning, veiledning, egenøving og framføringer i ulike sammenhenger.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske oppgaver - skriftlige og muntlige - spesifiseres i semesterplanen ved oppstart.

Aktiv deltaking og obligatorisk oppmøte (80 %) i undervisning.

Vurderingsform

Praktisk eksamen (inntil 1 dag), gradert karakter A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler