Hopp til innhald

INT504 Kliniske studier 1

Emneplan for studieåret 2020/2021

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende krav til utøvelsen av intensivsykepleie. Emnet tilrettelegger for anvendelse av intensivsykepleiefaglige kunnskaper ved systematisk observasjon, vurdering og monitorering av den akutt/kritisk syke pasienten i alle aldre.  Emnet består av sykepleie i et høyteknologisk miljø hvor pasientenes situasjon endres raskt, og det stilles store krav til praktiske ferdigheter, apparatfortrolighet, orden og oversikt. Pasientens sikkerhet er sentralt i dette emnet med øvelser i medikamenthåndtering og dokumentasjonssystemer i intensivavdelingen. Emnet omhandler klinisk integrert læring i kunnskapshåndtering som gir studenten nødvendige ferdigheter for å arbeide kunnskapsbasert 

 • Intensivsykepleie til ulike pasientgrupper med svikt i vitale organsystemer
 • Bruk av elektromedisinsk utstyr (EMU) som pasientmonitor, defibrillator, respirator og pumper til administrering av medikamenter, væske og ernæring.
 • Pasientsikkerhetstiltak i en intensivavdeling
 • Mottak og overflytning av intensivpasient
 • Dokumentasjon og rapportering
 • Medikamenthåndtering

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har avanserte kunnskaper om intensivsykepleie ved medisinsk behandling til akutt og/eller kritisk syke
 • har avanserte kunnskaper om forebygging relatert til de vanligste komplikasjonene ved akutt og/eller kritisk sykdom og behandling
 • har kunnskaper om virkning/bivirkning og administrasjonsmåte av de mest brukte medikamentene i behandlingen av de akutt og/eller kritisk syke
 • kan analysere etiske -, juridiske- og administrative forhold relatert til utøvelsen av intensivsykepleie

Ferdigheter:
Studenten...

 • arbeider selvstendig innen avgrensede områder av intensivsykepleiepraksisen
 • observerer og vurderer pasienten ut fra "Airways-, Breathing, Circulation, Disability, Exposure" (ABCDE), og iverksetter relevante tiltak
 • kjenner igjen ulike former for stress og mestringsmekanismer ved akutt og/eller kritisk sykdom og ivaretar pasientens og pårørendes behov for omsorg
 • anvender ulike dokumentasjonsformer og rapporterer den utførte sykepleie på en forsvarlig måte i samarbeid med veileder
 • tar ansvar for sikker medikamenthåndtering
 • anvender hygieniske prinsipper
 • mestrer bruk og kontroll av det vanligste elektromedisinske utstyret i en intensivavdeling

Generell kompetanse:
Studenten...

 • bidrar til pasientsikkerhet i utøvelsen av intensivsykepleie
 • dokumenterer, evaluerer og kvalitetssikrer eget arbeid i en intensivavdeling
 • identifiserer, vurderer og anvender forskningsbasert kunnskap i egen praksis (KBP)
 • kan utøve intensivsykepleie med respekt for pasientens- og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser
 • kan reflektere over etiske dilemmaer i møte med pasientgruppen sammen med veileder
 • kan anvende forskning- og kunnskapsbaserte oppslagsverk i utøvelsen av sykepleie
 • kan kommunisere og samhandle i teamet rundt intensivpasienten

Krav til forkunnskaper

MKS550 og INT502.
Test i medikamentregning må være godkjent  

Undervisnings- og læringsformer

 • Kliniske studier i generell intensivsykepleie nivå 1 (Helsefremmende og forebyggende, behandlende og rehabiliterende, lindrende og palliativ funksjon, samt intensivsykepleie til pårørende)
 • Øvelse i elektromedisinsk utstyr
 • Klinikksamlinger, veiledningsgrupper
 • Individuell veiledning
 • Ferdighetstrening og simulering
 • Selvstudie
 • Skriftlig lærings- og evalueringsdokumentasjon
 • Obligatorisk fremmøte til kliniske studier, angitt undervisning, simulering, klinikksamling, veiledningsgrupper og veiledningssamtaler
 • Kunnskapsbasert praksis (KBP). Skriftlig gruppeinnlevering av et arbeid knyttet til intensivsykepleie, fag og funksjon, inkludert muntlig presentasjon med powerpoint for medstudenter 

Emnet består av praksis ved ulike seksjoner og omfatter:

 • Kirurgisk intensivavdeling
 • Medisinsk intensiv- og overvåking
 • Postoperative avdelinger 

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

Praksisvurdering

Vurderingsutrykk
Bestått /ikke bestått.

Studenten har krav på vurdering underveis i de kliniske studier og skal halvveis, eller senest 3 uker før avsluttet klinisk periode, få skriftlig melding dersom det oppstår tvil om godkjenning. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å få godkjent de kliniske studiene. Dersom studenten i siste halvdel/de siste tre ukene av perioden viser atferd som åpenbart gir grunnlag for ikke bestått, kan det gis slik vurdering selv om melding ikke er gitt tidligere.

Ny klinisk periode
Ved ikke bestått praksis, har studenten krav på å få tilrettelagt den aktuelle perioden en gang til. Dersom studenten får varsel om ikke bestått på en seksjon, gjennomføres resten av den kliniske perioden på denne seksjonen.